Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: upratovačka

 

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

                                    Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

 

Požiadavky:

 

a)    bezúhonnosť

b)    spoľahlivosť

c)    praktické skúsenosti s výkonom práce

 

zameranie – náplň pracovnej činnosti:

 

vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb ( kuchynky, sociálne zariadenia, zasadačky) denná služba  na plný pracovný úväzok

 

Základná zložka mzdy:

 

709,00 Eur (po skúšobnej dobe možnosť pohyblivej zložky).

 

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Kontaktná osoba:

 

Iveta Šidová

tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

________________________________________________________________________________


Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent – stavebný úrad

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: dohodou

Základná zložka mzdy: 1.200,00 Eur

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného alebo právneho smeru

Kritéria výberu:

a)       prax v odbore minimálne 2 roky

b)      operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti

c)       znalosť programu Word, EXCEL

d)      bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

a)       spôsobilosť na právne úkony

b)      splnenie kvalifikačného predpokladu

požadované odborné znalosti:

a)       znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

b)      znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti:

a)       Microsoft Office

b)      Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na stavebný úrad“ v lehote do 21. 05. 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štorcelová, tel. 421 2 59 246 240.

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

vyhlasuje výberové konanie

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia sociálnych vecí

 

u zamestnávateľa:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v odbore sociálna práca výhodou)

-        nepretržitá prax 2 roky v oblasti sociálnej práce

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

-        odborná riadiaca prax min. 2 roky

-        prax v oblasti výkonu vo verejnom záujme (verejná správa, tretí sektor a pod.)

-        skúsenosti a prax v oblasti činnosti/prevádzky chránených dielní a v oblasti spolupráce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva / osobami so zdravotným postihnutím vítaná

-        samostatnosť a rozhľad v oblasti sociálnej práce

-        spoľahlivosť, flexibilita, asertivita

-        manažérske schopnosti a koncepčná činnosť

-        organizačné a komunikačné schopnosti

-        ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)

-        orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o samospráve a v oblasti sociálnej práce (sociálnych služieb)

-        ovládanie cudzieho jazyka vítané

 

Základná zložka mzdy: 2 000,-- eur

 

Zoznam požadovaných listín a dokladov:

-        profesijný štruktúrovaný životopis

-        overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-        čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-        čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov

-        údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-        písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (vrátane kontaktných údajov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel výberového konania

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov môže mať za následok vylúčenie z výberového konania. Obsadzovaná funkcia nie je vhodná pre absolventa školy.

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VK vedúci oddelenia sociálnych vecí – neotvárať“ v lehote do 29.04.2019 do 14:00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: Projektový manažér

Miesto práce
Bratislava- Staré Mesto

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok, dohoda

Termín nástupu
dohodou

Základná zložka mzdy (brutto)
1 500 Eur

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

•Tvorba projektových žiadostí zo zdrojov  programov spoločenstva, štátneho rozpočtu a iných, vrátane štrukturálnych a komunitárnych programov

• Riadenie projektov financovaných z fondov EU
• Zaúčtovanie, spárovanie a priradenie výdavkov projektu do výkazov a
formulárov EU
• Kontrola Cash flow projektu
• Žiadosti o zúčtovanie záloh
• Žiadosti o platbu
• Komunikácia s nadriadeným orgánom / sprostredkovateľským
orgánom / ministerstvom / agentúrou a pod.
• Spolupráca na kontrole verejných obstarávaní a prieskumov trhu

Zodpovednosť za :
• Za hladký priebeh projektu
• Za udržanie cash-flow ( vyčerpanie peňazí zo zálohy )
• Za správne zúčtovanie výdavkov projektu
• Za správne finančné ukončenie projektu
• Za čo najmenšie , alebo žiadne korekcie z rozpočtu počas implementácie projektu

 

Zamestnanecké výhody, benefity

• Veľmi dobrý kolektív – kvalitní ľudia
• Odmeňovanie podľa výkonov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.5.2019

Požiadavky na zamestnanca

Prax v oblasti Projektového manažmentu EU projektov min. 3 roky 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

účtovníctvo, ekonomika, projektový manažment, ale aj iné

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Výpočtové zručnosti na vysokej úrovni
• Schopnosť spájať a všímať si súvislosti
• Dobré analytické myslenie
• Primeraná komunikatívnosť a vyjadrovacie
schopnosti
• Vysoká miera lojality
• Radosť z práce a riešenia pracovných problémov

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „Projektový manažér“ v termíne do 30. 04. 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Daša Turbová, mobil: 0911 697 773

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu: pomocná kuchárka v školskej jedálni pri Materskej škole Kuzmányho 9, Bratislava

Miesto práce: Materská škola Kuzmányho 9, Bratislava

Druh pracovného pomeru: hlavný (100 % úväzok) 

Termín nástupu: dohodou

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.04. 2019

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 550,00 Eur brutto
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Požiadavky na uchádzača:  vzdelanie -Základné, SO,  

Náplň práce

Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod. Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

 

Zamestnanecké výhody, benefity: V zmysle KZ 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

  • Komunikatívnosť
  • Spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať vedúcej školskej jedálne Oľge Borovičkovej, alebo osobne. Kontakt 02 54412081, e-mail sjkuzmanyho@staremesto.sk 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá pomocnú kuchárku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu: pomocnú kuchárku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

 

Miesto výkonu práce: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), Čajkovského 2, Bratislava

 

Termín nástupu: dohodou

Základná zložka mzdy: 608,00

Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú, plný úväzok (7,5 hod.)

Pracovná doba: Po-Pia od 7 – 15 hod.  

Požiadavka na uchádzača: prax v predškolskom zariadení aspoň 2 roky 

Osobnostné predpoklady: čistotná, pracovitá, zodpovedná 

 

Náplň práce:

  • zabezpečuje každodenný nákup potravín
  • pomoc pri príprave, varení a podávaní jedál, rozvoz stravy na oddelenia
  • čistenie zeleniny, zemiakov, ovocia, príprava surovín k vareniu
  • pomocné práce v kuchyni, umývanie riadov, upratovanie, dezinfekcia
  • odnášanie riadov z jedální, vynášanie kuchynského odpadu, udržuje čistotu v kuchyni, v skladoch, okolo kontajnera, umýva a dezinfikuje smetné nádoby, udržuje v čistote všetky elektrospotrebiče, dbá na čisté pracovné odevy, dodržuje HACCP predpisy
  • dodržuje všetky bezpečnostné a hygienické pokyny, dbá na vysokú úroveň osobnej hygieny a kuchynskej bielizne

 

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať na: Marta Rojková, vedúca ZSoD; kontakt:  +421 905 767 364; marta.rojkova@staremesto.sk