Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

 

Výzva

 

na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

zamestnanec stavebného úradu

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa – stavebného, architektonického alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • prax v odbore min. 2 roky
 • flexibilnosť, operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch
 • splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 117 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • osobná a morálne predpoklady

Hlavná pracovná činnosť:

 • Príprava rozhodnutí, opatrení a iných písomností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zabezpečovanie všetkých úkonov s tým súvisiacich 

Požadované odborné znalosti najmä v oblasti:

 • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  • znalosť vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
   • znalosť vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
   • znalosť vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Office, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: 

 • hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat: 

 • od 1300 € v závislosti od praxe v ponúkanej pozícií

Termín nástupu: 

 • dohodou

Zamestnanecké benefity:

 • 37,5-hodinový týždenný pracovný čas
 • pevná a flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky navyše
 • raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy
 • stravné lístky v hodnote 4 €

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 31.01.2020 na adresu:

 

 Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený telefonicky.

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, Bratislava

Hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov (Detské jasle) na Čajkovského ul. č. 2,  kuchárku od 1.3.2020

 

Ponuka práce: Kuchárka

Miesto práce:  Zariadenie starostlivosti o deti do 3rokov na

                        Čajkovského 2, Bratislava

 

Pracovný pomer:  na plný úväzok  (7,5 hod.)

Kvalifikačné predpoklady: vyučenie v odbore kuchár

Požiadavka na uchádzača: prax v predškolskom alebo školskom zariadení aspoň 1 rok.

Osobnostné predpoklady:  čistotnosť, pracovitosť, zodpovednosť

 

Základná zložka mzdy(brutto):  709,00 €  plus po skúšobnej dobe možnosť pohyblivej zložky.  

Nástup možný: od 1.3.2020

Pracovná doba:  pondelok  až piatok od 7 – 15 hod.  

 

Náplň práce:

-         Príprava, varenie a podávanie  celodennej stravy pre deti do 3 rokov

-         Normovanie stravy, odkladanie vzoriek, vedenie dokumentácie

-         Udržiavanie hygieny a čistoty v kuchyni, v skladoch, všetkých elektrospotrebičov, dodržuje HACCP predpisy

-         Dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických pokynov, dbá na vysokú úroveň osobnej hygieny, kuchynskej bielizne a celého zariadenia kuchyne

 

 Kontaktná osoba: Marta Rojková, vedúca zariadenia  +421 905 767 364

Profesijný štruktúrovaný životopis, spolu so súhlasom so spracovaním OÚ/*/

 odoslať na : marta.rojkova@staremesto.sk

*Ako dotknutá osoba, týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise  ako aj ostatných potrebných dokumentoch v súvislosti s hľadaním si práce.

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: zdravotná sestra/opatrovateľka do :

 

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov na Čajkovského ul. č. 2, Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

 

Základný plat (brutto) : 861,-€ po skúšobnej dobe plus pohyblivá zložka mzdy

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) Stredná zdravotná škola s maturitou

b) Stredná odborná škola s maturitou a opatrovateľský kurz v trvaní 220 hodín, podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť, pozitívny vzťah k deťom do 3 rokov

b) spoľahlivosť, komunikatívnosť, empatia, schopnosť tímovej práce

c) prax v nemocnici na detských oddeleniach, v detských jasliach a v iných predškolských zariadeniach vítaná

 

Kontaktná osoba: Marta Rojková  vedúca  zariadenia  +421 905 767 364

 

Profesijný štruktúrovaný životopis spolu so súhlasom so spracovaním OÚ/*/, posielať na e-mailovú adresu:  marta.rojkova@staremesto.sk

 

 *Ako dotknutá osoba, týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise  ako aj ostatných potrebných dokumentoch v súvislosti s hľadaním si práce.

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

Ponuka práce: hlavná kuchárka v školskej jedálni pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava

Miesto práce
Materská škola Gorazdova 6, Bratislava

Druh pracovného pomeru
100 % úväzok 

Termín nástupu
ihneď

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15. 09.  2019

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

700,00 Eur brutto.

 

Požiadavky na uchádzača

ÚSO, SO, zaučená kuchárka

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce

Výroba teplých jedál s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.

Obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod. Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle KZ 

Požadované znalosti

-       Nevyžadujú sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať vedúcej školskej jedálne Adriane Hrdličkovej. Kontakt 02 54793890, e-mail sjgorazdova@gmail.com, alebo viera.valovicova@staremesto.sk, telefonický kontakt 02 59246395.

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

Ponuka práce: pomocná kuchárka v školskej jedálni pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava

Miesto práce
Materská škola Gorazdova 6, Bratislava

Druh pracovného pomeru
100 % úväzok 

Termín nástupu
ihneď

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15. 09.  2019

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

550,00 Eur brutto.

 

Požiadavky na uchádzača

Základné, SO,

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce

Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod. Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle KZ 

Požadované znalosti

-       Nevyžadujú sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať vedúcej školskej jedálne Adriana Hrdličková, alebo osobne. Kontakt 02 54793890, e-mail sjgorazdova@gmail.com, viera.valovicova.staremesto.sk, telefonický kontakt 02 59246395.

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

Ponuka práce: školníčka v  Materskej škole Myjavská 22, Bratislava

Miesto práce
Materská škola Myjavská 22, Bratislava

Druh pracovného pomeru
100 % úväzok, 

Termín nástupu
ihneď

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.08. 2019

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

550,00 Eur brutto.

 

Požiadavky na uchádzača

Základné, SO,

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce

Bežná školnícka práca - otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov – záhrady materskej školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte. Obslužné práce detí v materskej škole.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle KZ 

Požadované znalosti

-       Nevyžadujú sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať riaditeľke Materskej školy Myjavská 22,  Mgr. Monike Šoltésovej osobne, kontakt 02 62804030, e-mail msmyjavska@staremesto.sk, viera.valovicova@staremesto.sk, telefonický kontakt 02 59246395.