Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 4 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020

 

________________________________________________________________________________


Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

odborný referent - špecialista majetkového oddelenia

 

miesto výkonu práce:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

termín nástupu:

ihneď, prípadne dohodou 

 

požiadavky:

a)   bezúhonnosť

b)   spoľahlivosť

c)   praktické skúsenosti s výkonom práce

d)   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-vzdelanie v oblasti

     práva výhodou

 

zameranie – náplň pracovnej činnosti:

- vedenie evidencie žiadateľov o nájom a predaj bytov a nebytových priestorov,

- príprava podkladov pre vypracovanie zmlúv o prevode a nájomných zmlúv,

- vykonáva obhliadky objektov,

- poskytuje občanom informácie,

- pripravuje podklady pre majetkovú a finančnú komisiu

 

základná zložka mzdy:

1300,00 Eur (po skúšobnej dobe možnosť pohyblivej zložky).

Počet voľných pracovných miest: 2

 

kontaktná osoba:

Ing. Martina Hrnčiarová

tel. +421 2 59 246 219, 0903 620 500

e-mailová adresa: martina.hrnciarova@staremesto.sk

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava

 

Hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov na Čajkovského ul. č. 2,  zdravotnú sestru.

 

Pracovná pozícia: zdravotná sestra/opatrovateľka

 

Termín nástupu: od 1.9.2019

 

Kvalifikačné predpoklady:

a)    Stredná zdravotná škola s maturitou

 

Základný plat (brutto) : 861,- € plus pohyblivá zložka mzdy

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v nemocnici na detských oddeleniach, v detských jasliach a v iných predškolských zariadeniach vítaná

 

Profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list posielať na e-mailovú adresu: marta.rojkova@staremesto.sk

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského  nábrežie č.3, 814 21  Bratislava

 

Hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov (Detské jasle) na Čajkovského ul.č.2,  kuchárku od 1.9.2019

 

Ponuka práce: Kuchárka

Miesto práce:  Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov na

                        Čajkovského 2, Bratislava

 

Pracovný pomer:  na plný úväzok  (7,5 hod.)

Kvalifikačné predpoklady:  vyučená v odbore

Požiadavka na uchádzača:  prax v predškolskom alebo školskom zariadení aspoň 1 rok.

Osobnostné predpoklady:  čistotná, pracovitá, zodpovedná

 

Základná zložka mzdy (brutto):  709,- €  (po skúšobnej dobe možnosť pohyblivej zložky)

 

Nástup možný:   od 1.9.2019

Pracovná doba:  pondelok až piatok od 7 – 15 hod.  

 

Náplň práce:

-         Príprava, varenie a podávanie  celodennej stravy pre deti do 3 r.

-         Normovanie stravy, odkladanie vzoriek, vedenie dokumentácie

-         Udržiavanie hygieny a čistoty v kuchyni, v skladoch, všetkých elektrospotrebičov, dodržuje HACCP predpisy

-         Dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických pokynov, dbá na vysokú úroveň osobnej hygieny, kuchynskej bielizne a celého zariadenia kuchyne

 

 

Kontakt: Marta Rojková, vedúca ZSoD,  +421 905 767 364

Profesijný štruktúrovaný životopis odoslať na: marta.rojkova@staremesto.sk

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie  3, 814 02 Bratislava

vyhlasuje výberové konanie

na pracovnú pozíciu odborný referent na referáte územného plánu a rozvoja Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto.

Miesto výkonu práce:

Vajanského nábrežie 3, Bratislava, referát územného plánu a rozvoja Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto

Rámcová náplň práce:

 • vykonáva pôsobnosť mestskej časti v oblasti územného plánovania v rozsahu článku  42 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy,
  • spolupráca na obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mestskej časti
  • spolupráca  na obstarávaní v spolupráci s hlavným mestom územnoplánovacie podklady: územné generely, urbanistiské, urbanisticko – dopravné a urbanisticko – architektonické štúdie na vybrané územia a lokality;
  • príprava a organizovanie architektonických súťaží a participačných procesov
  • poskytuje územnoplánovacie informácie,
  • pripravuje stanoviská mestskej časti ku koncepčným a strategickým materiálom miestnej, celomestskej a regionálnej úrovne súvisiace s územným plánovaním,
  • vypracováva    stanoviská  z hľadiska územného plánu  pre územné a  stavebné konanie, odňatie poľnohospodárskej pôdy, predaje pozemkov, prenájmy, prevzatie do správy,
  • vydáva záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.,
  • komunikuje s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia a podľa pokynov vedúceho referátu,
  • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov vedúceho a prednostu

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor architektúra, územné plánovanie a pozemné stavby a architektúra

2. odborná prax výhodou

3. znalosť územného plánu výhodou

4. bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť verejne prezentovať

5. znalosť cudzieho jazyka vítaná

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

1. písomná žiadosť

2. profesijný štrukturovaný životopis

3. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

4. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Počet pracovných miest:

1 pracovné miesto

Ponúkaný plat:

1 000 – 1 200 EUR

 

Žiadosť na prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na referát územného plánu a rozvoja“ v lehote do 14 dní od uverejnenia inzerátu.

 

Kontaktná osoba: Ing. Anton Gábor, tel. +421 911 238 713 

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent – stavebný úrad

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: dohodou

Základná zložka mzdy: 1.200,00 Eur

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného alebo právneho smeru

Kritéria výberu:

a)       prax v odbore minimálne 2 roky

b)      operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti

c)       znalosť programu Word, EXCEL

d)      bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

a)       spôsobilosť na právne úkony

b)      splnenie kvalifikačného predpokladu

požadované odborné znalosti:

a)       znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

b)      znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti:

a)       Microsoft Office

b)      Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na stavebný úrad“ v lehote do 11. júla 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štorcelová, tel. 421 2 59 246 240.

 

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: upratovačka

 

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

                                    Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

 

Požiadavky:

 

a)    bezúhonnosť

b)    spoľahlivosť

c)    praktické skúsenosti s výkonom práce

 

zameranie – náplň pracovnej činnosti:

 

vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb ( kuchynky, sociálne zariadenia, zasadačky) denná služba  na plný pracovný úväzok

 

Základná zložka mzdy:

 

709,00 Eur (po skúšobnej dobe možnosť pohyblivej zložky).

 

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Kontaktná osoba:

 

Iveta Šidová

tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: Projektový manažér

Miesto práce
Bratislava- Staré Mesto

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok, dohoda

Termín nástupu
dohodou

Základná zložka mzdy (brutto)
1 500 Eur

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

•Tvorba projektových žiadostí zo zdrojov  programov spoločenstva, štátneho rozpočtu a iných, vrátane štrukturálnych a komunitárnych programov

• Riadenie projektov financovaných z fondov EU
• Zaúčtovanie, spárovanie a priradenie výdavkov projektu do výkazov a
formulárov EU
• Kontrola Cash flow projektu
• Žiadosti o zúčtovanie záloh
• Žiadosti o platbu
• Komunikácia s nadriadeným orgánom / sprostredkovateľským
orgánom / ministerstvom / agentúrou a pod.
• Spolupráca na kontrole verejných obstarávaní a prieskumov trhu

Zodpovednosť za :
• Za hladký priebeh projektu
• Za udržanie cash-flow ( vyčerpanie peňazí zo zálohy )
• Za správne zúčtovanie výdavkov projektu
• Za správne finančné ukončenie projektu
• Za čo najmenšie , alebo žiadne korekcie z rozpočtu počas implementácie projektu

 

Zamestnanecké výhody, benefity

• Veľmi dobrý kolektív – kvalitní ľudia
• Odmeňovanie podľa výkonov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.5.2019

Požiadavky na zamestnanca

Prax v oblasti Projektového manažmentu EU projektov min. 3 roky 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

účtovníctvo, ekonomika, projektový manažment, ale aj iné

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Výpočtové zručnosti na vysokej úrovni
• Schopnosť spájať a všímať si súvislosti
• Dobré analytické myslenie
• Primeraná komunikatívnosť a vyjadrovacie
schopnosti
• Vysoká miera lojality
• Radosť z práce a riešenia pracovných problémov

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „Projektový manažér“ v termíne do 30. 04. 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Daša Turbová, mobil: 0911 697 773