Vybavovanie sťažností, petícií

Kancelária prednostu zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností, a evidenciu petícií adresovaných orgánom samosprávy mestskej časti.

 

Sťažnosti

staznosti@staremesto.sk

tel: +421(2)59246369

fax: +421(2)52920003

 

Rozhodnutie č. 14/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15. mája 2017, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Tlačivo na podanie sťažnosti

 

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné:

- proti komu smeruje,

- na aké nedostatky poukazuje,

- čoho sa sťažovateľ domáha a

- musí byť sťažovateľom podpísaná.

Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa alebo do 5 pracovných dní od jej podania potvrdenie vlastnoručným podpisom sťažovateľa. V opačnom prípade sa sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach odloží. Uvedené platí aj pre sťažnosť podanú telefaxom.

 

 

 

Petície

Rozhodnutie č. 54/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15. októbra 2015, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Výsledok vybavenia petície

Petície-Archív