Základná škola, Dubová

Adresa:
Dubová 1
811 04 Bratislava 

 

Telefón:

02/54 77 17 03 

 

Mail:

zsdubova1ba@gmail.com 

 

Bližšie informácie: www.zsdubova.edupage.sk

  

Riaditeľ školy: Mgr. Eva Dubeňová
Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Renáta Daaj

 

Školský rok 2018/2019
Počet tried: 17
Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Viktor  Križo (na čiastočný úväzok), Mgr. Ľubica Klimová (na čiastočný úväzok), Mgr. Alexandra Jakubcová (na plný úväzok) 

Školský psychológ: Mgr. Harvanová Sylvia, PhD. (na čiastočný úväzok)

Výchovný poradca: Mgr. Alexandra Jakubcová

Kariérový poradca: Ing. Alena Šáteková 

 

Zameranie:

Školský vzdelávací program „Škola, kde sa všetci cítia dobre“

 • Inkluzívna rodinná škola
 • Budovanie vzťahového trojuholníka: dieťa, rodič a učiteľ
 • Podpora zdravého životného štýlu v spolupráci s rodičmi
 • Kvalitný a moderný výchovno-vzdelávací proces s tvorivo humánnym prístupom
 • Vyučovanie anglického jazyka posilnené metódou CLIL, rozšírené o prezentačné zručnosti a motivačné čítanie anglickej literatúry už od 1. stupňa
 • Vyučovanie anglického jazyka zahraničnými lektormi v 1. - 2. ročníku
 • Zavedenie nemeckého jazyka od 5. ročníka
 • Posilnenie predmetu matematika od 1. ročníka
 • Zameranie na formatívne nie normatívne hodnotenie /formovať (seba) hodnotením a feedbackom pozitívny rast dieťaťa – nielen vedomosti, ale aj proces/
 • Individuálny prístup k žiakom
 • Odborný tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca, kariérový poradca, triedny učiteľ) – včasné vyhľadávanie a riešenie problémov
 • Nové formy a metódy práce, modernizácia vyučovacieho procesu
 • Podpora rozvoja talentov a podpora každého dieťaťa v tom, čo potrebuje
 • Učenie sa zážitkom
 • Uplatňovanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese
 • Vyučovanie informatickej výchovy v počítačovej učebni
 • Vyučovanie chémie, biológie a geografie v učebni s interaktívnou tabuľou
 • Realizácia pohybových aktivít
 • Integrovanie žiakov s nadaním do tried
 • Artefiletika - inovatívna metóda vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy vo vybraných triedach
 • Vyučovanie pracovného vyučovania a techniky na vlastnom biopolíčku
 • Vytvorenie podmienok pre množstvo krúžkov a aktivít v mimovyučovacom čase
 • Hudobný odbor a výtvarný odbor ZUŠ  Kowalského a ZUŠ Ružová dolina priamo v budove školy
 • Výborná spolupráca s MŠ Brnianska, ktorá sídli v areáli školy

 

 

Projekty:

 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania projektov NUCEM
 • Medzinárodný Projekt ERAZMUS+ KA2 PRETTI "Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Education" – Príprava učiteľov I. stupňa viesť inkluzívne vzdelávanie
 • Projekt Nadácie PONTIS - reflexia slobody a zodpovednosti
 • Nadácia detí Slovenska - inkluzívne vzdelávanie
 • Realizovanie výučby cudzích jazykov metódou CLIL a Jolly Phonics od 1. ročníka
 • Využívanie portálu EduPage E-learning a Virtuálnej knižnice
 • Projekt LittleLane - využitie tabletov na vyučovaní
 • Moja prvá škola - EDULAB
 • Mentorský rozvojový program pre učiteľov
 • Voľné pokračovanie projektu Škola podporujúca zdravie
 • Vlastné PISA meranie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti
 • Veda cez experiment -– laboratórne práce so žiakmi 2. stupňa
 • Cesta k emocionálnej zrelosti
 • KOMPARO
 • Projekt: Hovorme o jedle
 • Recyklohry, zber použitých bateriek, separovanie odpadu
 • Projekt OLOMÁNIA - recyklovanie papierového a plastového odpadu
 • Spolupráca s Pedagogickou fakultou UK pri príprave študentov v oblasti psychológie
 • Preventívne medzigeneračné sústredenia pre žiakov 2. stupňa
 • Finančná gramotnosť v rámci programu „Ja Základy podnikania“

 

Aktivity školy:

 • Turnaje vo vybíjanej, florbale, minihádzanej, futbale
 • Účasť na predmetových olympiádach a recitačných súťažiach
 • Exkurzia do Viedne – Technické múzeum, ZOO, vianočné trhy
 • Dejepisno-prírodovedná exkurzia do Prahy a Budapešti
 • Návšteva hvezdárne
 • Spolupráca s  CVČ, SNM, SNG, 
 • Svetový deň výživy
 • Hodina deťom
 • Deň narcisov
 • Cykloturistika
 • Hovorme o jedle
 • Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov
 • Ekotop-film
 • Komparo, Maks, Maksík, Matboj, Klokan
 • Proforient testovanie pre žiakov 9. roč.
 • Školský časopis
 • Burza kníh a hračiek
 • Informatická súťaž  I - Bobor
 • Európa v škole
 • Organizovanie aktivít pre okolité MŠ
 • Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov
 • Spolupráca so ZUŠ – vyučovanie výtvarného a hudobného odboru
 • Spolupráca s Mestskou knižnicou
 • Množstvo výletov, exkurzií, vychádzok
 • Návšteva divadiel a kultúrnych podujatí
 • Cyklus koncertov v Zichyho paláci
 • Výtvarné a literárne súťaže
 • Školy v prírode
 • Lyžiarsky výcvik
 • Noc s Andersenom
 • Privítanie a pasovanie prvákov
 • Besiedky pre rodičov
 • Valentínska pošta
 • Rozlúčka so žiakmi 9.ročníka
 • Čitateľský maratón – Čítam, čítaš, čítame
 • Deň zdravia – Deň mlieka, Deň vody
 • Deň jablka,
 • Deň Zeme
 • Zážitkové učenie v prírode

 

      Bohatá krúžková činnosť:

 • Krúžok šikovných rúk
 • Krúžok flauty
 • Hravá angličtina
 • Krúžok LEGO
 • Basketbalový krúžok
 • English is FUN
 • Umelecký krúžok
 • Nemčina zábavne
 • Žurnalistický krúžok
 • Kuchársky krúžok 
 • Tanečný klub Gaia 
 • Športový klub Medvedica 

 

Aktivity školského klubu detí: 

 • Záujmová činnosť – pracovno-technická, prírodovedná, telovýchovná, estetická, spoločensko-vedná a vzdelávacia
 • Polročné a koncoročné sebahodnotenie žiakov

 

Projektové aktivity

 • Tolerovanie odlišností
 • Stavby z piesku
 • Deň jablka - burza výrobkov ( podpora finančnej gramotnosti)
 • Gaštanové variácie
 • Šarkaniáda
 • Tekvicová slávnosť
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Fašiangový karneval
 • Valentínska pošta
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Deň otvorených dverí
 • Výroba darčekov pre budúcich prvákov
 • Kniha – priateľ človeka ( podpora čitateľskej gramotnosti)
 • Deň Zeme
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Výroba darčekov ku Dňu matiek a Dňu otcov
 • Hravé popoludnie – MDD
 • Účasť na kultúrnych podujatiach v MKC Gaštanová

Ďalšie aktivity:

 • športové a turisticko-branné súťaže,
 • turnaje vo vybíjanej
 • vychádzky a výlety do prírody (Horský  park, Partizánska lúka ),
 • exkurzie na poznávanie mesta a života v ňom,
 • návštevy filmových  a divadelných predstavení
 • výchovných koncertoch,
 • návštevy mestskej knižnice,
 • účasť na predmetových olympiádach,
 • výlety a súťaže 

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • 1 informatická učebňa s 25 počítačmi a dataprojektorom
 • dataprojektory vo všetkých triedach
 • 5 interaktívnych tabúľ
 • využívanie tabletov na vyučovaní
 • kuchynka pre žiakov
 • miestnosti na vyučovanie jazykov
 • moderné chemické laboratórium s interaktívnou tabuľou
 • klubovňa ŠKD s dataprojektorom
 • bezdrôtový Wifi router a vysokorýchlostný internet
 • ZUŠ - hudobný odbor a výtvarný obor
 • MŠ Brnianska priamo v areáli
 • Súkromná  ZUŠ - výtvarný odbor
 • Tanečno-pohybové štúdio GA-IA
 • ŠŠS šerm (ŠK Martinengo)
 • TOP tenis
 • zubná ambulancia
 • školská jedáleň
 • futbalové ihrisko
 • tenisové ihrisko
 • detské ihrisko s pieskoviskom
 • veľká telocvičňa
 • gymnastická telocvičňa so zrkadlami
 • stolnotenisové stoly na chodbách
 • využívanie kódovaných šatňových skriniek