Základná škola, Hlboká cesta

Adresa:

Základná škola

Hlboká cesta 4

811 04 Bratislava

 

Tel: 52 498 776, 0903436718

E-mail:  info@zshlboka.sk

Bližšie informáciehttp://www.zshlboka.edupage.org/

 

Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Šišková

Kontakt: riaditelka@zshlboka.sk, tel.: 0902 702 702


Zástupkyňa riaditeľky: PaedDr. Anna Pavlíková

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Slavomíra Prepilková

Školská psychologička: Mgr. Silvia Balcová

Špeciálna pedagogička: Mgr. Jana Burcinová

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried: 16

 

Zameranie školy:

Škola je držiteľom medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ a „Škola priateľská k deťom“. Škola vybraná do projektov:

 • FINQ
 • Jolly Phonics.

Poskytuje vzdelávanie deťom občanov SR hlásiacich sa k nemeckej národnostnej menšine. Absolventi školy majú možnosť získať certifikát stredného stupňa znalosti nemeckého jazyka v spolupráci s Goethe inštitútom. Ostatným žiakom je poskytované rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.

Škola vytvára tvorivý priestor rozvoja pre každé dieťa, podporuje nadané deti, rodiny a demokratické princípy výchovy, rozvoj kritického myslenia.

 

Inkluzívny tím sa stará o zdravotne znevýhodnené deti,

 

Budova školy je národná kultúrna pamiatka – bývalý sirotinec z roku 1900.

 

Projekty: 

 • Aktívne využívanie digitálnych technológií, žiaci majú bezplatný prístup na vzdelávací portál „naučme viac“, „bez kriedy“, Planéta vedomosť, e-učenie, „Stroj na jednotky“
 • „Moja prvá škola“ (EDULAB)
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania (NÚCEM)
 • Využívanie portálu EduPage E-Learning, tvorba lekcií a testov pre žiakov
 • Realizovanie výučby cudzích jazykov metódou CLIL
 • Experimentovanie po nemecky (nadácia Volkswagen)
 • Jolly Phonics, EnglishOne                                       
 • Technika hrou (Nadácia Volkswagen)         
 • Týždeň aktívnej angličtiny
 • Týždeň aktívnej nemčiny
 • Festival TVOR-BA
 • Čisté hory
 • Záložka do knihy
 • Čitateľský oriešok, Čítame s Osmijankom
 • Recyklohry, zber použitých batérií, OLOMÁNIA
 • Environmentálni experti
 • Týždeň modrého gombíka
 • KOMPARO
 • UNICEF „Škola priateľská k deťom“
 • Zippyho kamaráti
 • Projekt  „Zelená škola“
 • Projekt „Hovorme o jedle“
 • Európa v škole

 

Aktivity školy: 

 • Organizovanie Olympiáda v nemeckom jazyku, celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Deň otvorených dverí, prijímanie prvákov do stavu žiackeho a cechu školského, spolupráca s MŠ Gorazdova
 • Besiedky pre rodičov (prezentácia vedomostí a zručností žiakov)
 • Deň matiek (gitarový koncert)
 • Martinstag (lampiónový sprievod)
 • Story night
 • Lesenacht
 • Vianočná akadémia, Blší trh
 • Žiacka rada (organizovanie súťaží - o najkrajšiu triedu, zber druhotných surovín, separovanie odpadu)
 • Školský mliečny program, Ovocie do škôl
 • Deň dobrovoľníctva
 • Spolupráca so SND - pravidelné návštevy divadelných predstavení
 • Spolupráca s ŠPÚ, MPC, CPPPaP na Brnianskej ul., CVČ, SNM, SNG, NOC,ÚĽUV, Mestská knižnica, Goethe inštitút, MMB, rehoľou dominikánov na Slovensku
 • Bohatá činnosť v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom (Kinderwerkstatt, ŠvP, vzdelávanie učiteľov v SRN)
 • Spolupráca s PdF UK, FF UK, PF UK pri realizácii praxe budúcich učiteľov
 • Organizovanie ŠvP, výletov, exkurzií doma aj v zahraničí
 • Organizovanie turistických vychádzok, využitím GPS navigácie

 

Aktivity školského klubu detí: 

 • Plavecký výcvik
 • Základný kurz lyžovania
 • Kurz korčuľovania
 • Realizácia projektov školy

 

Využívanie priestorov budovy školy: 

 • Osem učební s interaktívnou tabuľou, tri s elektronickou katedrou
 • Multimediálna učebňa
 • Unikátna spoločenská miestnosť - bývalá kaplnka
 • Školské ihrisko„ Záhrada, ktorá učí“
 • Deti poďte k nám (súkromná jazyková škola)
 • S-ZUŠ výtvarný odbor, S-ZUŠ hudobný odbor
 • Hip - hop
 • Basketbalový, florbalový krúžok
 • Školská jedáleň (čipový systém)