Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia

Adresa: 

Jelenia 16

811 05 Bratislava

 

Telefón:

02/52491093

0911 469 499

 

E-mail: 

riaditel@zsjeleniaba.edu.sk

info@zsjeleniaba.edu.sk

jedalen@zsjeleniaba.edu.sk

 

Webová stránka školy:
www.zsjeleniaba.edu.sk

 

Riaditeľka školy:                  RNDr. Naděžda Točená
Zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie: Mgr. Ivana Kettnerová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Petronela Markovicsová

Výchovná poradkyňa:         Mgr. Zuzana Schmidtová 

Školské logopedičky:           Mgr. Zuzana Schmidtová, Mgr. Lucia Kubáňová

Školská psychologička:        Mgr. Monika Mikulič

Špeciálna pedagogička:       Mgr. Valéria Grácová

 

Školský rok: 2018/2019
Počet tried: 20

 

Zameranie 

Realizácia školského vzdelávacieho programu s názvom ŠANCA, VZDELANIE, KREATIVITA, TOLERANCIA.

 • úzka spolupráca s rodičmi – škola rodinného typu
 • vyučujeme anglický jazyk od prvého ročníka, v školskom klube detí prebieha hravá angličtina
 • nesieme titul Fakultná škola Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – realizujeme odbornú (logopédia, psychológia) a pedagogickú prax študentov (anglický jazyk, náboženská výchova a.i.)
 • na prvom stupni vyučujeme nami vytvorené predmety Obohatenie a Región školy (náučnou a zábavnou formou prostredníctvom umenia, návštev historických pamiatok v okolí školy a vychádzok formujeme vzťah ku Bratislave a Slovensku a rozširujeme vedomosti žiakov o informácie a poznatky prevyšujúce obsahové a výkonové štandardy v rôznych oblastiach)
 • matematiku posilňujeme z disponibilných hodín od piateho po siedmy ročník vo všetkých triedach o 1 hodinu
 • na škole sú klasické triedy, v ktorých sa vzdelávajú aj žiaci s intelektovým nadaním, prípravné ročníky pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a špecializované triedy pre žiakov s NKS a s vývinovými poruchami učenia
 • vytvárame podmienky pre jedinečnú a efektívnu inklúziu:
  • zaviedli sme predmet Mosty k poznaniu pre žiakov s intelektovým nadaním
  • nadaní žiaci majú na II. stupni svojich tútorov v oblasti, ktorá ich zaujíma
  • špecifické predmety pre všetkých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • individuálna logopedická starostlivosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • školská psychologička realizuje preventívne programy pre triedy a venuje sa žiakom individuálne
 • realizujeme odborné prednášky pre rodičov z oblasti psychológie a logopédie
 • aj v novom školskom roku plánujeme pravidelnú spoluprácu s nasledovnými organizáciami: CPPPaP, VÚDPaP, CVČ Štefánikova, Mestská knižnica na Záhrebskej ulici, PZ SR (policajná preventistka), Ministerstvo dopravy (národný cyklokoordinátor), priestor pre súčasné umenie tranzit.sk, Štátny pedagogický ústav a Nadácia VW (Experimentieren auf Deutsch, Vedomostný ostrov), Slovenský červený kríž
 • ponúkame širokú paletu krúžkov a aktivít

 

Projekty

Dlhodobé projekty

 • ERASMUS+ Effective Communication - A Successful Future Life
  • Zdravý chrbátik
  • Projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti v spolupráci so spisovateľkou a vydavateľstvom detskej literatúry
  • Ja a peniaze – program v oblasti finančnej gramotnosti

 

Krátkodobé projekty

 • School without walls – Školy bez stien (miesto učenia: vonku) v spolupráci s dánskou

umelkyňou Maj Horn a priestorom pre súčasné umenie tranzit.sk

 • Informatická súťaž I- Bobor

 

Aktivity školy

 • školský časopis Dérerka v modernom dizajne
 • príhovory a rozhlasové okienka  žiakov prostredníctvom interaktívneho štúdia
 • pravidelné návštevy školskej Mestskej knižnice a besedy so spisovateľmi
 • privítanie a pasovanie prvákov – prijatie do našej „školskej rodiny“
 • škola v prírode pre primárne vzdelávanie a lyžiarsky výcvik pre druhý stupeň
 • jesenné kreácie a ikebany
 • Mesiac úcty k starším v spolupráci s centrom pre seniorov a pravidelné návštevy u adoptívnych starkých v SSS v Petržalke
 • aktivity k významný dňom - Svetový deň výživy, Deň vody, Deň Zeme, Deň matiek
 • testovanie profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníkov a prezentácia SŠ pre žiakov a rodičov 8. a 9. ročníkov priamo na pôde školy
 • mikulášske balíčky a vianočná burza, bazár a besiedka
 • Noc v škole
 • návšteva divadelných predstavení a výchovných koncertov
 • divadelné predstavenia na pôde školy
 • futbalová liga žiakov organizovaná žiackou radou
 • školský stolno-tenisový turnaj
 • Valentínska pošta
 • realizujeme aktivity pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám, Týždňa Európskeho športu, Európskeho týždňa mobility, zúčastňujeme sa podujatí ako Olympijské hry, Športujúce mesto, Deň mobility pre deti
 • didaktické hry a OŽAZ („branné cvičenie“) vo forme pevnosti Boyard
 • Deň otvorených dverí pre rodičov (ukážkové hodiny a rozhovory s učiteľmi, logopédkami, školskou psychologičkou)
 • Deň otvorených dverí pre materské školy
 • školská spevácka súťaž Slávik
 • zážitkové učenie v prírode
 • tradícia „netradičných/farebných piatkov“ (tematické obliekanie a celoškolská súťaž o najkreatívnejšiu triedu)
 • súťaž o najporiadkumilovnejšiu triedu s hodnotnými cenami
 • rozlúčka so žiakmi 9. ročníka
 • prezentácia školy v celoplošných denníkoch, v rozhlase a televízii, prispievanie do detských časopisov
 • každoročné medailové umiestnenia v súťažiach
 • školský folklórny súbor
 • školský spevácky zbor
 • kurzy prvej pomoci pre všetkých žiakov realizované priamo na pôde školy
 • vyučovanie prebieha aj mimo budovy školy:
  • prírodoveda a vlastiveda: návšteva ovocných sadov v Dunajskej Lužnej, spoznávanie chránenej krajinnej oblasti Sandberg – Devínska Kobyla, prírodovedná túra Koliba-Lamač, exkurzia do Svätého Jura, na hrad Biely kameň a na Nitriansky hrad
  • fyzika a chémia: zážitková exkurzia v laboratóriu KIDS´Lab v SOŠ Chemickej, návšteva edukačného laboratória s Kozmixom, návšteva chemického laboratória spoločnosti BASF, návšteva interaktívnej fyzikálnej výstavy Energia zblízka
  • dejepis: v Legiovlaku s informáciami z obdobia 1. svetovej vojny, exkurzia v Banskej Bystrici.
  • informatika: návšteva centrály Esetu - spoznávanie liečenia vírusmi zasiahnutých IKT zariadení
  • občianska náuka: návšteva parlamentu
  • nemecký jazyk: Haus des Meeres a historické centrum Viedne
  • dopravná výchova na dopravnom ihrisku v Petržalke pre celý prvý stupeň
  • aktivity pre našich žiakov pri návšteve partnerských krajín
  • slávnostná akadémia pri príležitosti 85. výročia založenia školy.
  • školský stolno-tenisový turnaj.

 

Aktivity školského klubu detí 

Výchovný program Tvorivé deti.

Vyberáme z rôznych aktivít:

Výstavy  a  súťaže

 • jeseň: jesenná výstava plodov, zhotovenie svetlonosov, šarkaniáda
 • zima: výroba vianočných ozdôb, pozdravov do klubu dôchodcov, vianočný bazár, výroba darčekov pre budúcich prvákov
 • jar: výroba pozdravov ku Dňu učiteľov, výroba darčekov ku Dňu matiek, ku Dňu otcov

Besedy a kvízy

 • jeseň: dopravná výchova – kvíz
 • zima: Lucia - zvyky a tradície, vianočné zvyky a tradície
 • jar: Z rozprávky do rozprávky /Mesiac knihy/, veľkonočné zvyky, beseda s hasičmi

Kultúrne podujatia

 • karneval, súťaž v speve ľudových piesní, vystúpenia s programom v klubu dôchodcov - Nový rok, Deň učiteľov, Deň matiek, besiedka pre rodičov ku Dňu matiek a ku Dňu otcov, návšteva Bábkového divadla

Športové podujatia

 • jesenný a jarný trojboj, jesenný a jarný turnaj v pétangue, štafetový a vytrvalostný beh, futbalový turnaj, súťaž v bicyklovaní

Ostatné aktivity a netradičné podujatia

 • každý mesiac divadelné predstavenia v priestoroch našej školy
 • MDD – aktivity pre deti priamo na pôde školy (prehliadka hasičskej techniky, súťaže a.i.)
 • Dravé vtáky sokoliarov priamo na školskom dvore
 • exkurzia s výpravcom na Hlavnej železničnej stanici
 • pravidelné vychádzky do parku na Račianskom mýte

 

Krúžková činnosť

 • Turistický krúžok pre I. a II. stupeň (spoznávame Slovensko)
 • Počítačový krúžok
 • Malý redaktor
 • Keramický krúžok
 • Tradície a remeslá (príprava tradičných jedál a výroba produktov pomocou rôznych klasických techník)
 • Dievčenský klub
 • Výtvarný krúžok  pre I. stupeň (plošné a priestorové média, tematické úlohy)
 • Šikovníček (výrobky z prírodného a odpadového materiálu)
 • Športový krúžok pre I. stupeň (loptové hry a minihádzaná)
 • Športové hry pre II. stupeň
 • Tanečný krúžok (rozvoj muzikality, hudobného a tanečného cítenia)
 • Zborový spev

Všetky krúžky sú bezplatné.

 

Úspechy našich žiakov 

 

Okresné kolá

 • 1. miesto v okresnom kole v ľudovom tanci Folklórna jar Juraja Jánošíka
 • 2. miesto v 2. kategórii v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko
 • 3. miesto v 3. kategórii v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko
 • 3. miesto v okresnom kole v CAP vo futbale
 • 3. miesto v behu v okresnom kole Športovej olympiády
 • 5. miesto v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka
 • 5. miesto v okresnom kole Olympiády z dejepisu
 • Cena poroty v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

 

Krajské kolá

 • 1. miesto v krajskom kole v športovej súťaži družstiev v Netradičných športoch
 • 2 x 1. miesto v krajskom kole v športovej súťaži jednotlivcov v Netradičných športoch
 • 3. miesto v 2. kategórii v krajskom kole v ľudovom tanci Folklórna jar Juraja Jánošíka
 • 4. miesto v 1. kategórii v krajskom kole v ľudovom tanci Folklórna jar Juraja Jánošíka
 • 10. miesto v krajskom kole matematicko-bežeckej súťaže Pikopretek

 

Celoslovenské kolá

 • 3 x 1. miesto v celoslovenskom kole informatickej súťaže iBobor v kategórii Bobríci
 • 1. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Včely a včelstvo

 

Medzinárodné kolá:

 • 2. miesto v 2. kategórii medzinárodnej výtvarnej súťaže FLEISCHMANN ARTHUR TOUR 2018.

 

Materiálno-technické vybavenie školy

Okrem základného vybavenia škola ponúka:

 • 17 interaktívnych tabúľ a počítačové učebne
 • pripojenie na internet v celej budove
 • elektronickú žiacku knižku (každodenné zapisovanie domácich úloh, informovanie rodičov) a elektronickú triednu knihu (dochádzka detí k nahliadnutiu v reálnom čase)
 • čipy a elektronické odhlasovanie z obedov v školskej jedálni
 • školskú čitáreň
 • školskú kuchynku