Základná škola, Mudroňova

Adresa:
Mudroňova 83
811 03 Bratislava

 

Telefón:

02/62 80 20 50
Fax:

02/62 25 03 60

 

Mail: skola@mudronka.sk

Bližšie informácie: www.mudronka.edupage.org

 

Riaditeľ školy: Mgr. Richard Savčinský
Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Silvia Bogárová

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried: 23

 

Zameranie:

Školský vzdelávací program „FAREBNÁ ŠKOLA“: škola, kde sa deti cítia dobre

 • Výchovný program Mudráčik
 • kvalitný a moderný výchovno-vzdelávací proces s tvorivo - humánnym prístupom k deťom
 • jazyky – rozšírené vyučovanie Aj od 1. ročníka a ďalší jazyk od 6. ročníka – využitie moderných metód cielených na komunikačné schopnosti
 • využívanie IKT
 • práca s talentovanými žiakmi ako aj žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • vytvorenie podmienok pre množstvo krúžkov a aktivít v mimovyučovacom čase

 

Aktivity školy:

 • Organizovanie okresných športových súťaží
 • Organizovanie aktivít pre okolité MŠ
 • Spolupráca s UNICEF
 • Školský časopis „Mudroňoviny“
 • Edupage – internetová žiacka knižka, ielektronická triedna kniha
 • Deň otvorených dverí
 • Onkologická výchova – Deň narcisov, jablka
 • Široká ponuka krúžkovej činnosti
 • Veľké množstvo výletov, exkurzií a vychádzok
 • Pravidelná návšteva divadiel a kultúrnych akcií
 • Organizovanie besied
 • Plavecký výcvik
 • Školy v prírode
 • Lyžiarske výcviky
 • Jazykový pobyt v Anglicku
 • Projektové vyučovanie
 • Zážitkové hodiny – „pyžamové, námornícke, bláznivé, strašidelné, farebné, rozprávkové" vyučovanie
 • Využívanie interaktívnej tabule

 

Aktivity školského klubu detí:

 • Projektové aktivity
 • Vianočná pošta
 • Tvorivé dielne
 • Jarmok
 • Šarkaniáda, Fašiangový karneval
 • Deň otvorených detí pre MŠ
 • Spolupráca s mestskou knižnicou Západný rad
 • Spolupráca s MKC Gaštanová

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Futbalové mini ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením
 • Multifunkčné športové ihrisko (basketbal, tenis, volejbal, hádzaná) s umelým osvetlením
 • ZUŠ – hudobný, výtvarný a tanečný odbor
 • Pripojenie na internet v každej triede
 • 2 triedy s interaktívnou tabuľou, všetky ostatné triedy s dataprojektorom
 • Jazyková škola pre žiakov 1. aj 2. stupňa
 • Tanečný ateliér

 

Zoznam krúžkov poskytovaných školou:

 • Futbalový krúžok
 • Novinársky krúžok
 • Športové hry – basketbal
 • Tvorivko
 • Pohybové hry
 • Šikovné rúčky
 • Turistický krúžok
 • Ping-pongový krúžok
 • Základy ľudových umeleckých remesiel
 • Florbal
 • Veda nás baví
 • Lego
 • Gamecraft – kurz vývoja počítačových hier
 • Krúžok Judo

 

Ďalšie aktivity, ktoré sa konajú v priestoroch školy:

 • Krúžok anglického jazyka „Deti poďte k nám“
 • Angličtina + Nemčina pre žiakov 1. aj 2. stupňa
 • Tenisová škola – Toptenis
 • ZUŠ – hudobný, výtvarný a tanečný odbor