Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika, Grösslingová

Pridružená škola UNESCO

 

Adresa:
Grösslingová 48
811 09 Bratislava

 

Telefón:

ZŠ       02/52 92 34 82

MŠ      02/52 92 37 50

 

Mail: skola@zsgrosslingova.sk

Bližšie informácie: www.zsgrosslingova.sk

 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hronská
Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Michaela Hrnčiarová

Výchovný poradca: Ing. Monika Hatalová

Vedúca školskej jedálne: Ing. Eva Ťažká

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried:  20

 

Zameranie:

Realizácia školského vzdelávacieho programu s názvom Premena tradičnej školy na školu moderného rodinného typu: 

 • vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, 2. cudzí jazyk ( NEJ, RUJ) v modernom jazykovom laboratóriu s výraznou dotáciou disponibilných hodín
 • využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia
 • vyučovanie informatickej výchovy  v 2  moderných počítačových učebniach
 • podpora rozvoja talentov
 • starostlivosť o žiakov so ŠVVP
 • vysokorýchlostný internet, člen občianskeho združenia SANET
 • nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie
 • vyučovací proces prebieha v triedach, ktoré sú vybavené počítačom, dataprojektorom, premietacím plátnom a ozvučením
 • využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese
 • moderný viacúčelový športový areál
 • revitalizovaný školský pozemok a skleník
 • prezentácia školy v médiách
 • pestrá ponuka krúžkov organizovaných školou a inými organizáciami
 • možnosť plynulého prechodu z MŠ do ZŠ
 • možnosť trávenia prestávok stolným tenisom, šachom, čitárňou

 

Aktivity školy a projekty:

 • Poznávacie exkurzie – po stopách UNESCO na Slovensku
 • Bienále ilustrácií
 • Deň Zeme, Deň vody
 • Dni zdravej výživy – mliečny deň, ochutnávka bylink. čajov, slávnosť jabĺk
 • Vianočná akadémia pre rodičov – charitatívne zbierky
 • Valentínske srdiečko
 • Karneval, Deň matiek, otcov,
 • MDD spoločný športový deň deti, rodičia, učitelia
 • Burza kníh
 • Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov
 • Otvorená hodina pre rodičov – interaktívna tabuľa vo vyučovaní
 • Športová olympiáda rodičov – detí – učiteľov – „Športom proti nude“
 • Čitateľský maratón – Noc s Andersenom
 • Beseda so spisovateľmi
 • Debatiáda – slovenská debatná asociácia – zapojenosť našich žiakov
 • Cyklus koncertov v Zichyho paláci
 • Pikopretek, olympiády, Matboj, stolný tenis, Kinderiáda, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, Klokan, Cezpoľný beh ...
 • Projekt nadácie Pontis Naše mesto
 • Správaj sa normálne – projekt OR PZ Staré Mesto
 • Projekt s OLO-om Separuj a chráň
 • Projekt Deti M.R.Štefánika
 • Projekt nadácie Tatrabanky Dobré srdce
 • Projekt Základy podnikania
 • Ekohra – zber PET fliaš – spoločnosť LIDL
 • Noc v škole – súťaže žiakov v nočných hodinách spojené so spaním v škole
 • Európsky deň jazykov
 • Naša Bratislava
 • Európa v škole
 • Biodiverzita
 • Recyklohry
 • Ekotopfilm
 • Beh olympijského dňa
 • Metodický deň pre rodičov našich žiakov
 • Organizovanie športových súťaží
 • ŠvP, LVVK, letná prázdninová činnosť pre žiakov 1. stupňa
 • Atletická olympiáda
 • Vianočný turnaj vo volejbale, futbale, vybíjanej, floorbale
 • Spolupráca s PF UK – cvičná fakultná škola
 • Spolupráca so Staromestskou knižnicou na Karadžičovej ulici
 • Kľúče od kráľovstva Márie Terézie
 • Spolupráca s Bibiánou, Bábkovým divadlom, kinom Lumiére
 • Spolupráca s CVČ na Štefánikovej ulici – športové súťaže
 • Spolupráca s CPPPaP
 • Spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí
 • Spolupráca s MŠ Grösslingová a s MŠ v okolí

 

Bohatá krúžková a záujmová činnosť:

 • Divadielko
 • Tvorivá dielnička
 • Floorbal mladší žiaci
 • Florbal starší žiaci
 • Počítačko
 • Matematika hrou
 • Loptové hry
 • Výtvarný krúžok
 • Angličtina hrou
 • Hravá angličtina
 • Zábavná angličtina
 • Zábavná nemčina
 • Krúžok slovenského jazyka
 • Matematický krúžok
 • Matematika inak
 • Zumba
 • Výtvarno-estetický krúžok
 • Basketbalový krúžok

 

Ďalšie aktivity, ktoré sa konajú v priestoroch školy:

 • FitKids športový krúžok
 • Škola Okinawan Karate
 • Veda nás baví
 • Počítačová animácia
 • Class jazyková škola

 

Počet oddelení školského klubu detí: 9

Vedúca vychovávateľka ŠKD: PhDr. Marcela Duchková

Realizácia výchovného programu : „Každý z nás je jedinečný, spolu zlepšíme svet“

 • Aktivity: prispievanie do časopisu Slniečko, Bábkové divadlo, šarkaniáda, snehuliakovo, tvorivé dielne v BIB, Katarínska zábava, posedenia so spisovateľmi, Projekt Čítam, čítaš, čítame, Železná studnička – pomoc ropuchám a ďalšie

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Škola má 2 samostatné budovy, v ktorých sú deti zväčša  rozdelené podľa vekových kategórií. Na chodbách sú umiestnené stolnotenisové a futbalové stoly, vytvorené sú oddychové zóny, 2 čitárne, veľkoplošná šachovnica. Toto všetko žiaci využívajú počas prestávok a po vyučovaní. Každý žiak má k dispozícii samostatnú šatňovú skrinku.

 

 

1. stupeň, ŠKD, MŠ a ŠJ:

 • 1 počítačová učebňa
 • Zrekonštruovaná telocvičňa
 • Počet tried v MŠ: 4 s oddelenými spálňami
 • Školská jedáleň

 

2. stupeň:

 • 1 počítačová učebňa
 • Jazykové laboratórium na výučbu cudzích jazykov
 • Telocvičňa, posilňovňa

 

Bezpečnosť detí v škole je zabezpečená elektronickým vrátnikom a kamerovým systémom v obidvoch budovách.

Súčasťou školy je novovybudovaný viacúčelový športový areál a zubná ambulancia.