Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1

Adresa:         

ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Škarniclova 1

811 01 Bratislava

 

Tel/Fax:        

2. stupeň: 02/ 544 11 323, ŠJ 544 14 203, Škarniclova 1

1. stupeň:  02/ 544 11 588, ŠJ 544 16 264, Podjavorinskej 1

MŠ:   02/ 544 35 587, Podjavorinskej 1

 

E-mail: riaditelka@zsmh.sk
Bližšie informácie: www.zsmh.sk

 

Riaditeľka školy: Mgr. Etela Hessová, sídlo  Škarniclova 1
Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň ZŠ: Mgr. Eva Polonyová,, sídlo Podjavorinskej 1
Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň ZŠ: Mgr. Dušana Bartoněková, sídlo Škarniclova 1
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Monika Tichá, sídlo Podjavorinskej 1                                        Školský psychológ: Mgr. Diana Jančariková

spolupracujeme s CPPPaP na Brnianskej: Mgr. Elena Betelhauserová

 

Školský rok 2018/2019
Počet tried: 
17

 

Základná škola

Zameranie:
Prioritou je pre nás slušné správanie a pokojná atmosféra v škole.
Realizujeme školský vzdelávací program s príznačným názvom Čitateľná stopa:

  • vyučovanie angličtiny od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk (nemčina) od 5. ročníka
  • vyučovanie informatiky v moderných počítačových učebniach
  • vyučovanie chémie v modernom chemickom laboratóriu
  • vo všetkých učebniach školy máme dataprojektory s AppleTV a s premietacími plátnami, obidve budovy sú zosieťované a pripojené na internet z akademickej dátovej siete SANET
  • podpora rozvoja talentov
  • krúžková činnosť výlučne za vzdelávacie poukazy – právo na bezplatný prístup k ponúkaným voľnočasovým aktivitám pre všetky deti, krúžky vedú pedagógovia školy
  • ochrana zdravia žiakov:
  • sme zapojení do programu školské mlieko a školské ovocie,
  • naše deti sa prezúvajú do ortopedických prezuviek,
  • sedia v samostatných výškovo-nastaviteľných laviciach a na výškovo-nastaviteľných stoličkách,
  •  neničia si v škole sluch – v priestoroch školy nepoužívajú slúchadlá 

 

Niektoré aktivity školy:

  • Organizovanie už 12. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok v spolupráci s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied SAV v rámci  Hodžových dní -  škola je vyhlasovateľ
  • Pocta Majstrovi – pripomíname si tvorbu Milana Rúfusa – škola je autorom celoslovenského projektu
  • Máme titul Fakultná škola – dlhé roky spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK – pedagogická prax študentov
  • Spolupráca s PriF UK a FF UK – pedagogická prax študentov
  • Spolupráca s rôznymi občianskymi združeniami, napr. SNSLP  – prednášky a besedy so žiakmi
  • Úzka spolupráca s CPPPaP Brnianska ul. – odborná pomoc psychológov pri práci so žiakmi
  • Spolupráca s Centrom voľného času na Štefánikovej ulici - alternatívne vyučovanie prírodovedy a ďalšie aktivity v rámci ŠKD
  • Spolupráca s Francúzskym inštitútom, Ruským inštitútom, Goetheho inštitútom, Poľským inštitútom
  • Spolupráca so staromestskými knižnicami v blízkosti školy na Kapucínskej a Panenskej ulici
  • Spolupráca s DSS na Podjavorinskej ulici
  • Spolupráca s policajným zborom - dopravná výchova a prevencia kriminality
  • Škola dobrých skutkov: Detský čin roka, Dávať je dar - pomoc handicapovaným kamarátom
  • Metodický deň pre rodičov prvákov
  • Metodický deň pre rodičov a verejnosť
  • Fašiangový karneval 

 

Projekty:
Niektoré projekty, do ktorých sa škola zapája:

  • Čitateľský maratón, Čítame s Osmijankom, Správaj sa normálne, Cyklus koncertov v Zichyho paláci, Hravo ži zdravo, iBobor, Recyklohry – zber použitých batérií

Vlastné projekty školy:

  • Náš spisovateľ
  • „Veľkáči“ čítajú malým
  • Kvalitný život
  • Všetci v pohybe
  • Svet v Bratislave
  • Uctime si našich starkých
  • Školský časopis Šialená svetománia
  • Rozhlasové okienka a pamätné dni
  • Poučme sa z minulosti: vzdelávacia exkurzia Krakov, Vielička, Osvienčim

 

Bohatá krúžková činnosť:

Krúžky na 2. stupni: 

športový I, športový II, stolný tenis, šachový,  rozhlasový, internetový, matematický, slovenčinársky, turistický, skautský – spolupráca so skautským zborom Prieskumníci, spevácky zbor

 

Športové aktivity:

lyžiarsky výcvik, školská stolnotenisová liga, futbalový, volejbalový, basketbalový a florbalový turnaj, Športová akadémia Mateja Tótha

 

Využívanie priestorov budov školy a priľahlých objektov:

Škola má 2 samostatné budovy, čo umožňuje dôslednejšie uplatňovanie individuálneho prístupu podľa vekových osobitostí detí:  

1.stupeň, ŠKD, MŠ a ŠJ v budove na Podjavorinskej ulici

2.stupeň a ŠJ v budove na rohu Palisád a Škarniclovej ulici

Vo všetkých triedach školy máme dataprojektory s AppleTV a s premietacími plátnami, všetci učitelia majú k dispozícii MacBooky


Ostatné priestory:

  • 1 multimediálna učebňa na Podjavorinskej ulici
  • 1 počítačová učebňa na Podjavorinskej ulici
  • 1 multimediálna učebňa na Palisádach
  • 2 počítačové učebne na Palisádach
  • 1 učebňa s interaktívnou tabuľou na Palisádach
  • optický kábel – rýchly internet v obidvoch budovách
  • moderné chemické laboratórium na Palisádach
  • športovo-oddychový areál na Palisádach – momentálne uzavretý, zriaďovateľ rieši obnovu fasády budovy
  • posilňovňa na Palisádach
  • telocvičňa na Palisádach
  • malá telocvičňa na Podjavorinskej ulici
  • 2 školské jedálne
  • zubná ambulancia na Palisádach

 

Školský klub detí (ŠKD):
Realizácia výchovného programu Škola hrou.

Krúžky na 1. stupni a v ŠKD:

  •  Spoznaj svoje mesto  
  •  Tanečno-pohybový      
  •  Loptové hry      
  •  Čitateľsko-mediálny           
  •  Malí umelci    
  •  Športový krúžok         
  •  Výtvarné techniky                  

 

Okrem toho deti podľa záujmu absolvujú kurz plávania.