Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova

Adresa:

ZŠ s MŠ Milana Hodžu 

Škarniclova 1

811 01 Bratislava

 

Tel.:

2. stupeň: 02/ 544 11 323 Škarniclova 1

ŠJ (školská jedáleň) 02/ 544 14 203

 

1.stupeň:  02/ 544 11 588 Podjavorinskej 1

ŠJ (školská jedáleň) 02/ 544 16 264

 

MŠ (materská škola):   02/ 544 35 587 Podjavorinskej 1

 

E-mail: riaditelka@zsmh.sk
Bližšie informácie: www.zsmh.sk

 

Riaditeľka školy: Mgr. Etela Hessová
Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň ZŠ: Mgr. Eva Polonyová
Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň ZŠ: Mgr. Dušana Bartoněková

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Bc. Helga Dovalová

 

Školský psychológ: Mgr. Daniela Poláková, Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

spolupracujeme s CPPPaP na Brnianskej: Mgr. Elena Beutelhauserová

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Mária Mikolášová

 

Školský rok 2019/2020
Počet tried: 
19

 

Základná škola

Zameranie
Prioritou je pre nás slušné správanie, spolupráca a pokojná atmosféra v škole.
Realizujeme školský vzdelávací program s príznačným názvom „Čitateľná stopa“  

 • vyučovanie angličtiny od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk (nemčina) od 5. ročníka
 • vyučovanie informatiky v moderných počítačových učebniach
 • vyučovanie chémie v modernom chemickom laboratóriu
 • vo všetkých učebniach školy máme dataprojektory s AppleTV a s premietacími plátnami, obidve budovy sú zosieťované a pripojené na internet z akademickej dátovej siete SANET
 • podpora rozvoja talentov
 • krúžková činnosť výlučne za vzdelávacie poukazy – právo na bezplatný prístup k ponúkaným voľnočasovým aktivitám pre všetky deti, krúžky vedú pedagógovia školy
 • ochrana zdravia žiakov:
 •  
  • sme zapojení do programu školské mlieko a školské ovocie
  • naše deti sa prezúvajú do ortopedických prezuviek
  • sedia v samostatných výškovo-nastaviteľných laviciach
  • neničia si v škole sluch – v priestoroch školy nepoužívajú slúchadlá
  • siedmaci absolvujú program Čas premien

 

Niektoré aktivity školy:

 • Organizovanie už 13. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA SAV v rámci  Hodžových dní -  škola je vyhlasovateľ súťaže
 • Pocta Majstrovi – pripomíname si tvorbu Milana Rúfusa – škola je autorom celoslovenského projektu
 • Máme titul Fakultná škola – dlhé roky spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK – pedagogická prax študentov
 • Pedagogickú prax u nás vykonávajú aj študenti z iných fakúlt
 • Spolupráca s rôznymi organizáciami a OZ, napr. SNSLP  – prednášky a besedy so žiakmi
 • Úzka spolupráca s CPPPaP Brnianska ul. – odborná pomoc psychológov a preventistov pri práci so žiakmi
 • Spolupráca s Centrom voľného času na Štefánikovej ulici - alternatívne vyučovanie prírodovedy a ďalšie aktivity v rámci ŠKD
 • Spolupráca s Goetheho inštitútom, Poľským inštitútom
 • Spolupráca so staromestskými knižnicami v blízkosti školy na Kapucínskej a Panenskej ulici
 • Spolupráca s DSS na Podjavorinskej ulici
 • Spolupráca s policajným zborom - dopravná výchova a prevencia kriminality
 • Škola dobrých skutkov: Detský čin roka, Dávať je dar - pomoc handicapovaným kamarátom
 • Spolupráca s OMD (Organizácia muskulárnych dystrofikov)
 • Dobrovoľnícka činnosť – spoluorganizujeme zbierky Belasý motýľ, Biela pastelka
 • Metodický deň pre rodičov prvákov
 • Metodický deň pre verejnosť
 • Fašiangový karneval, Mikulášska besiedka, Vianočná akadémia

 

Projekty
Niektoré projekty, do ktorých sa škola zapája:

 • Čitateľský maratón, Čítame s Osmijankom, Správaj sa normálne, Cyklus koncertov v Zichyho paláci, Hravo ži zdravo, iBobor, Recyklohry – zber použitých batérií, filmové festivaly: Svet okolo nás, Ekotopfilm, festival Jeden svet a iné kvalitné a overené projekty, do ktorých sa škola zapája operatívne podľa potreby, záujmu a ponuky

Vlastné projekty školy:

 • Náš spisovateľ
 • Literárny klub
 • Veľkí čítajú malým
 • Kvalitný život
 • Všetci v pohybe
 • Svet v Bratislave
 • Uctime si našich starkých
 • Rozhlasové okienka a pamätné dni
 • Poučme sa z minulosti: vzdelávacia exkurzia Krakov, Vielička, Osvienčim, návšteva  Múzea SNP v Banskej Bystrici, návšteva Múzea holokaustu v Seredi

 

Bohatá krúžková činnosť

Krúžky na 2. stupni: 

Športový krúžok I, Športový krúžok II, Florbalový  krúžok, Stolný tenis, Šachový krúžok,  Turistický krúžok, Študovňa, Slovenský jazyk 9, Matematika 9, Nebojte sa slovenčiny, Skautský krúžok – spolupráca so skautským zborom Prieskumníci, Offline hry, Poznaj sám seba, Biblický krúžok

 

Športové aktivity

Lyžiarsky výcvik, školská stolnotenisová liga, celoškolský futbalový, volejbalový, basketbalový a florbalový turnaj, Športová akadémia Mateja Tótha, Dajme spolu gól, Svetový deň stolného tenisu, Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ.

 

Využívanie priestorov budov školy a priľahlých objektov

Škola má 2 samostatné budovy, čo umožňuje dôslednejšie uplatňovanie individuálneho prístupu podľa vekových osobitostí detí:  

1.stupeň, ŠKD, MŠ a ŠJ v budove na Podjavorinskej ulici,

2.stupeň a ŠJ v budove na rohu Palisád a Škarniclovej ulici

Vo všetkých triedach školy máme dataprojektory s AppleTV a s premietacími plátnami, všetci učitelia majú k dispozícii MacBooky.

 

Ostatné priestory:

 • 1 multimediálna učebňa na Podjavorinskej ulici
 • 1 počítačová učebňa na Podjavorinskej ulici
 • 1 multimediálna učebňa na Palisádach
 • 2 počítačové učebne na Palisádach
 • 1 učebňa s interaktívnou tabuľou na Palisádach
 • školská knižnica
 • optický kábel – rýchly internet v obidvoch budovách
 • moderné chemické laboratórium na Palisádach
 • športovo-oddychový areál na Palisádach posilňovňa na Palisádach
 • telocvičňa na Palisádach
 • malá telocvičňa na Podjavorinskej ulici
 • 2 školské jedálne
 • zubná ambulancia na Palisádach

 

Školský klub detí (ŠKD):
Realizácia výchovného programu Detský svet.

Krúžky na 1. stupni a v ŠKD:

 • Spoznaj svoje mesto
 • Šikovníček
 • Čitateľsko-mediálny 
 • Malí umelci
 • Športový krúžok              
 • Loptové hry       
 • Výtvarné techniky  
 • Keramický
 • AFK (mimo klávesnice)                

 

Okrem toho deti podľa záujmu absolvujú kurz plávania.

 

Informácie o realizovaných aktivitách sú podrobne zmapované na stránke školy v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za jednotlivé roky.