Základná škola, Vazovova

Adresa:

Vazovova 4

811 07 Bratislava

 

Riaditeľ školy: Ing. Karol Müller
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Jaroslava Ribánová, Mgr. Zuzana Stankovianska

 

Školský rok: 2019/2020

Počet tried:     23

 

Školský psychológ: Mgr. Andrea Hvastová, Mgr. Eliška Kostelníková

Špeciálny  pedagóg:  Mgr. Vanessa Chovancová 

 

Zameranie:

Realizácia školského vzdelávacieho programu s názvom „Škola – dielňa ľudskosti“

 • vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka Anglický jazyk, 2. cudzí jazyk Nemecký jazyk od 5.ročníka v jazykových učebniach s interaktívnou tabuľou s výraznou dotáciou disponibilných hodín
 • využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia
 • vyučovanie prírodovedných predmetov v odbornej učebni 21. storočia
 • vyučovanie informatickej výchovy od 3. ročníka v 3 interaktívnych počítačových učebniach
 • vyučovanie Techniky v odbornej učebni 21. storočia
 • práca s talentovanými žiakmi
 • starostlivosť o žiakov so ŠVVP
 • vysokorýchlostný internet, člen občianskeho združenia  SANET
 • nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie
 • vyučovací proces prebieha v triedach, ktoré sú vybavené dataprojektorom s internetových pripojením

 

Projekty:

 • Zvyšovanie gramotnosti detí v európskych jazykoch
 • Správaj sa normálne
 • Otvorená škola pre šport
 • Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
 • Európska jar
 • Cesta k emocionálnej zrelosti
 • Tvorivá dielňa detí
 • Olompiáda

 

Aktivity školy:

 • Organizovanie regionálneho kola Fyzikálnej olympiády
 • Internetová žiacka knižka
 • Alternatívna výučba prírodovedy v CVČ
 • Bohatá krúžková činnosť  – Tvorivé dielne
 • Plavecký výcvik
 • ŠvP, LVK
 • Exkurzie

 

Ďalšie aktivity:

 • Deň Zeme, Deň vody
 • Dni zdravej výživy – mliečny deň, slávnosť jabĺk
 • Vianočné trhy
 • Karneval, Deň matiek,
 • MDD - športový deň deti
 • „Čítanie pod perinou“
 • Cyklus koncertov v Zichyho paláci
 • Ekotopfilm
 • Beh olympijského dňa
 • Organizovanie športových súťaží
 • Spolupráca s PF UK – cvičná fakultná škola
 • Spolupráca so Staromestskou knižnicou
 • Spolupráca s CVČ na Štefánikovej ulici
 • Spolupráca s CPPPaP na Brnianskej ulici
 • Spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí

 

Aktivity školského klubu detí:

 • Krúžková záujmová kultúrno-spoločenská a športová činnosť
 • Návštevy kultúrnych podujatí
 • Besiedky, karneval

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Počítačové učebne
 • Multimediálna učebňa
 • SZUŠ – odbor tanečný, výtvarný
 • Školská jedáleň
 • Výučba anglického jazyka v popoludajších hodinách v spolupráci s EMPIRE Kids
 • OZ Krúžky v škole