Základná škola, Vazovova

Adresa:

Vazovova 4

811 07 Bratislava

 

Riaditeľ školy: Ing. Karol Müller
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Jaroslava Ribánová, Mgr. Zuzana Stankovianska

 

Školský rok: 2018/2019

Počet tried:     22

Počet žiakov: 485

 

Školský psychológ: Mgr. Andrea Hvastová

Špeciálny  pedagóg:  Mgr. Vanessa Chovancová 

 

Zameranie:

Realizácia školského vzdelávacieho programu s názvom „Škola – dielňa ľudskosti“

 • vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka Anglický jazyk, 2. cudzí jazyk Nemecký jazyk od 5.ročníka v 3 jazykových učebniach s interaktívnou tabuľou s výraznou dotáciou disponibilných hodín
 • využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia
 • vyučovanie informatickej výchovy od 3. ročníka v 3 interaktívnych počítačových učebniach
 • práca s talentovanými žiakmi
 • starostlivosť o žiakov so ŠVVP
 • vysokorýchlostný internet, člen občianskeho združenia  SANET
 • nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie
 • vyučovací proces prebieha v triedach, ktoré sú vybavené dataprojektorom s internetových pripojením

 

Projekty:

 • Zvyšovanie gramotnosti detí v európskych jazykoch
 • Správaj sa normálne
 • Otvorená škola pre šport
 • Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
 • Európska jar
 • Cesta k emocionálnej zrelosti
 • Tvorivá dielňa detí
 • Olompiáda

 

Aktivity školy:

 • Organizovanie regionálneho kola Fyzikálnej olympiády
 • Internetová žiacka knižka
 • Alternatívna výučba prírodovedy v CVČ
 • Bohatá krúžková činnosť (25 krúžkov rôzneho zamerania) – Tvorivé dielne
 • Plavecký výcvik
 • ŠvP, LVK
 • Exkurzie
 • Ozdravné pobyty pri mori a na horách
 • Organizovanie lyžiarskych pobytov počas zimných a jarných prázdnin a ďalšie voľnočasové aktivity počas školského roka
 • Výtvarné a literárne súťaže vyhlasované SOV

 

Ďalšie aktivity:

 • Deň Zeme, Deň vody
 • Dni zdravej výživy – mliečny deň, slávnosť jabĺk
 • Vianočné trhy
 • Karneval, Deň matiek,
 • MDD - športový deň deti
 • „Čítanie pod perinou“
 • Cyklus koncertov v Zichyho paláci
 • Ekotopfilm
 • Beh olympijského dňa
 • Organizovanie športových súťaží
 • Spolupráca s PF UK – cvičná fakultná škola
 • Spolupráca so Staromestskou knižnicou
 • Spolupráca s CVČ na Štefánikovej ulici
 • Spolupráca s CPPPaP na Brnianskej ulici
 • Spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí

 

Bohatá krúžková a záujmová činnosť:

 

 • Tanečný krúžok pre prvákov
 • Loptové hry pre 3. – 4. ročník
 • Cvičenia zo slovenského jazyka 3. roč.
 • Cvičenia zo slovenského jazyka 4. roč.
 • Počítačový krúžok 1.2.3. ročník
 • Počítačový krúžok 4. ročník
 • Cvičenia z matematiky pre 7. ročník
 • Matematický SOVA pre 9. ročník
 • Matematický Šikovníček pre 8. ročník
 • Cvičenia z matematiky pre 5. ročník
 • Cvičenia zo SJL pre 8. ročník
 • Cvičenia zo SJL pre 9. ročník
 • Cvičenia zo SJL pre 8. ročník
 • Slovenčina hrou pre 5. ročník
 • Zábavná slovenčina pre 7. ročník
 • Krúžok nemeckého jazyka pre 1. – 4. roč.
 • Krúžok konverzácie v NEJ pre 5. – 9. roč.
 • Krúžok anglického jazyka 5. – 6. roč.
 • Krúžok anglického jazyka 7. – 9. roč.
 • Patchwork
 • Turisticko-lezecký
 • Florbal  1. a 3. ročník
 • Florbal 5. – 9. ročník
 • Florbal 2. a 4. ročník
 • Krúžok pohybových hier pre 1. - 4. roč.

Aktivity školského klubu detí:

 • Krúžková záujmová kultúrno-spoločenská a športová činnosť
 • Návštevy kultúrnych podujatí
 • Besiedky, karneval

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

 • Počítačové učebne
 • Multimediálna učebňa
 • SZUŠ – odbor tanečný, výtvarný
 • Školská jedáleň
 • Výučba anglického jazyka v popoludajších hodinách v spolupráci s EMPIRE Kids
 • OZ Krúžky v škole