Zasadnutie komisie zo dňa 01.02.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 1. 2. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Bc.Gabriela Vyhnáliková
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Sovčík

Ospravedlnení:
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr.Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Ondrej Dostál
Mgr. Bohdana Machajová

Ospravedlnená:
JUDr. Marta Šteffeková

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 9. februára 2010

K bodu 16 – 30) programu z pozvánky 28.1.2010 - Návrhy na predaj nehnuteľností, resp. návrhy zámerov na predaj nehnuteľností

Uznesenie č. 388/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vyjadrujú nespokojnosť s tým, že materiály  týkajúce sa prevodu nehnuteľností sa nedostali do riadnej pozvánky na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Následne v „opravenej“ pozvánke boli tieto selektívne a nie úplne zaradené do programu rokovania za bod „Interpelácie„.
Z tohto dôvodu, ako aj preto, že k spracovaným materiálom nie je doložený predchádzajúci
súhlas primátora, komisie odporúčajú prerokovať všetky body programu súvisiace s prevodom majetku na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
 
FK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 3

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 3

K bodu 5) Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010

Uznesenie č. 389/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť zmenu rozpočtu
podľa predloženého návrhu a súčasne žiadajú všetkých zainteresovaných o väčšiu podporu
pri prevode nehnuteľného majetku.                        

FK
Prítomní: 7
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 3

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 3

K bodu 7) Návrh na zrušenie Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme

Uznesenie č. 390/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu  „Smernicu ..“ zrušiť.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 3

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala: Ing. Lašánová
Bratislava, 2. 2. 2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser - prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania:
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ