Zasadnutie komisie zo dňa 01.07.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 1. 7. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnení:
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová
 
Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko                             

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozolová
Ing.arch.Andrej Petrek

Program: 1) Návrhy na predaj a prenájom  nehnuteľností - vypísanie verejnej obchodnej súťaže, predaj ako prípad osobitného zreteľa  

K bodu 1)
         
a) nebytové priestory Obchodná 52, Dostojevského rad l, Heydukova 25

Uznesenie č. 455/2010  
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať obchodnú verejnú súťaž na prenájom voľných nebytových priestorov na ulici Obchodná 52, Dostojevského rad 1 ( tri voľné kancelárie ) a Heydukova 25 ( po jednotlivých blokoch ) s týmito podmienkami:

Vypísanie súťaže :  12.07.2010
Termín podávania ponúk :  03.08.2010
Termín zverejnenia výsledkov :  20.08.2010
Inzercia : Bratislavské noviny
Kritéria hodnotenia :   70% cena,  30% účel
Možnosť max. 9 mesačnej adaptačnej doby a zníženého nájomného pri rekonštrukcii NP.    

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
        
b) nehnuteľnosť Špitálska 29

Uznesenie č. 456/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypísať obchodnú verejnú súťaž  na odpredaj budovy s pozemkom na ulici Špitálska 29 s týmito podmienkami: 

Vypísanie súťaže :  12.07.2010
Termín podávania ponúk :  03.08.2010
Termín zverejnenia výsledkov :  20.08.2010
Inzercia : Bratislavské noviny
Podmienka účasti v súťaži : zloženie zábezpeky   100.000,- EUR
( neúspešným bude vrátená,  víťazovi sa započíta s kúpnou cenou )

Kritéria hodnotenia :   70% ponúkaná kúpna cena
30%  predloženie dohody alebo súhlasného stanoviska nájomcov bytov s predajom nehnuteľnosti

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
      
c) Gajova 7 - vnútroblok

Uznesenie č. 457/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať pozemok  vlastníkom bytov ako priľahlý pozemok podľa zák. č. 182/1993 Zb.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a následne zriadiť vecné bremeno.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
        
d) Palárikova – vnútroblok

uznesenie č. 458/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať pozemok  vlastníkom bytov ako priľahlý pozemok podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a následne zriadiť vecné bremeno.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) prenájom pozemku – parc. č. 2185/22 

Uznesenie č. 459/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prenajať pozemok ako prípad osobitného zreteľa za minimálnu cenu 1 €/m2/ rok.
  
FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

f) prenájom pozemku – Údolná -  parc. č. 1965/1

Uznesenie č. 460/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú na prenájom vypísať obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku parc. č. 1965/1 na ulici Údolná s týmito podmienkami :

Vypísanie súťaže :  12.07.2010
Termín podávania ponúk :  03.08.2010
Termín zverejnenia výsledkov :  20.08.2010
Inzercia : Bratislavské noviny
Kritéria hodnotenia :   70% cena,  30% účel
 
FK

Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

g) pozemok Špitálska – parc. č. 8680/13

Uznesenie č. 461/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú tento pozemok 
využiť v rámci projektu Mobil – parking.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

h) pozemok Pod Vinicami – parc. č.  1975/8

Uznesenie č. 462/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prenájom pozemku  ako prípad osobitného zreteľa.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
   
ch) pozemok Vlčkova 7 – parc. č.  3522/1

Uznesenie č. 463/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj pozemku ako prípad osobitného zreteľa.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

i) pozemok  Búdkova – parc. č. 4290/22

Uznesenie č. 464/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú  predaj pozemku ako prípad osobitného zreteľa.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
  
j) Špitálska 18

Uznesenie č. 465/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj  nebytového priestoru nájomcovi ako prípad osobitného zreteľa.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k) pozemok Ľubinská – parc. č. 2342/2

Uznesenie č. 466/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prenájom priľahlého pozemku ako prípad osobitného zreteľa Bratislavskému samosprávnemu kraju.

FK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

l) pozemky pod  trafostanicami : Nám. 1. mája - parc. č. 7731/3 Slávičie údolie - parc. č.  2330/17

Uznesenie č. 467/201
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prenájom  pozemkov pod trafostanicami ako prípad osobitného zreteľa Západoslovenskej energetike.

m) pozemky Búdkova ul. - parc. č. 4289/24, 4289/27

Uznesenie č. 468/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj pozemov :
parc.č. 4289/24 IB Búdkova, s.r. o ,
parc.č. 4289/27 Ing. Peter Orenič ako prípad osobitného zreteľa.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 2.7. 2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 01.07.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK