Zasadnutie komisie zo dňa 01.12.2008

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 01.12.2008.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko           
MUDr. Marek  Čambal
Pavel Gundel

Neospravedlnený:
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza
oddelenie správnych činností - Ing. Monika Martinková
oddelenie daní a poplatkov - JUDr. Mária Barátiová
okrsková stanica mestskej polície – komisár Jozef Hitka – ospravedlnený

Program:
Prerokovanie materiálov pripravených na prerokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v dňoch 9.a 10.12.2008

1) Prerokovanie  návrhu VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN o pešej zóne
2) Prerokovanie návrhu VZN ,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením
3) Prerokovanie VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnych daniach
4) Prerokovanie návrhu VZN ,ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach
5) Prerokovanie návrhu pomenovania ulice na „Krupkovú“ v časti medzi ulicami  Dostojevského radom a Pribinovou ulicou
6) Rôzne

K bodu č. 1 K návrhu VZN o pešej zóne nemal zo zúčastnených žiadne pripomienky.

Uznesenie:
Členovia komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh zmien a doplnení do VZN prerokovať bez pripomienok.

Hlasovanie: všetci jednohlasne za

K bodu č. 2 K návrhu VZN ,ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením členovia viedli diskusiu o § 8 ods. 2 a 3 , ale nemali k nim žiadne pripomienky.

Uznesenie:
Členovia komisie odporučili uvedený materiál prerokovať na miestnom zastupiteľstve bez pripomienok.

Hlasovanie: všetci jednohlasne za

K bodu č. 3  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnych daniach  bola členom komisie predstaviť Ing. Baratiová, ktorá predovšetkým upozornila na výrazné zdanenie telefónnych búdok na ktorých je reklama a na povinnosť zo zákona uviesť dane v eurách.

Uznesenie:
Členovia komisie odporučili uvedený materiál prerokovať miestnym zastupiteľstvom bez pripomienok.

Hlasovanie: všetci jednohlasne za

K bodu č. 4  K návrhu VZN ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach členovia komisie  živo diskutovali, ale žiadali len zmenu v § 2 ods. 5 údržba zelene drobnými motorovými a elektrickými mechanizmami / kosačky, píly, malotraktory a pod./ sa povoľuje v pracovných dňoch od 07.30 h  20.00 / pôvodne do 18.00h/ a v sobotu  od 08.00 h- do 18.00/ pôvodne do 13.00hod/.

Uznesenie:
Členovia komisie odporúčajú VZN prerokovať na miestnom zastupiteľstve s uvedenou zmenou.

Hlasovanie: všetci jednohlasne za

K bodu 5 Členovia komisie vzali na vedomie pomenovanie ulice na Krupkovu. 

K bodu Rôzne:
Ing. Martinková informovala predsedu komisie p,. Bartka o prijatých opatreniach voči nepravidelnému hluku v dvornej časti na Špitálskej, kde má sídlo hostel.

Mgr.art. Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr. Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 3.12.2008

Zápisnicu obdržia:
Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
MUDr. Marek Čambal
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel
Anna Molnárová –referát organizačný
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 01.12.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Pavel GUNDEL
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC