Zasadnutie komisie zo dňa 02.02.2009

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 02.02.2009.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel

Ospravedlnený:
MUDr. Marek Čambal

Prizvaní:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza
okrsková stanica mestskej polície –zástupca komisára- Martin Fabian            

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných  na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 3.2.2009.
2) Rôzne

1) Členovia komisie sa zaoberali návrhom na stanovenie ceny parkovacej karty pre Staromeštanov čo je tretím bodom programu rokovania Miestneho zastupiteľstva

Uznesenie:
Členovia komisie po diskusii k tomuto bodu programu berú na vedomie predložený návrh a nemajú voči nemu žiadne námietky.

2) V rôznom sa členovia komisie zaoberali listom Ing. Jozefa Deča z 13.11.20087 o otváracích hodinách pohostinských zariadení bytového domu na Židovskej č. 19.
Ing. Karol Pancza členom komisie podal vysvetlenie riešenia predmetnej záležitosti.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 03.02.2009

Zápisnicu obdržia:
-Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
-MUDr. Marek Čambal
-Ing. Milan Štefanec
- Pavel Gundel
- Anna Molnárová – referát organizačný
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 02.02.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.