Zasadnutie komisie zo dňa 02.03.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo  2. marca 2009 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu MČ Bratislava – Staré Mesto

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová PhD.
Mgr. Art. Emil Bartko
p. Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Peter Schmidt
Ing. Jana Španková
 
Neprítomní:
Ing. Dušan Franců
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
Ing. Anna Lašánová, vedúca finančného oddelenia
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto  
3. Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
4. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 5. Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení 
6. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici
7. Rôzne
8. Zakončenie

Priebeh rokovania:

1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, PhD.

2. Ing. Lašánová predložila návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schváliť návrh VZN  o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

3. Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 predložilo OZ Športvital.
Komisia vzdelávania, mládeže a športu posúdi viaceré  žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom ďalšom rokovaní.

4. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
Členovia individuálne preštudujú materiál a prípadné pripomienky predložia na zasadnutí zastupiteľstva.

Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala na vedomie návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 
5. Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri MŠ Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení predniesol RNDr. Peter Smrek.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia vzdelávania, mládeže a športu navrhuje miestnemu zastupiteľstvu v predkladanom materiáli zmenu návrhu uznesenia v bode A) takto: Miestne zastupiteľstvo „ A) schvaľuje návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení dňom 30. 06. 2009.“

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia vzdelávania, mládeže a športu  odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení

6. Správu o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici predniesla hlavná kontrolórka Ing. Paulína Schmidtová

Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala správu na vedomie. 

7. Rôzne
- RNDr. Peter Smrek informoval o stave uskutočňovania investícií v oblasti školstva k 27. 2. 2009
-Mgr. Helga Jančovičová vyzvala RNDr. Smreka, aby dohodol termíny rokovaní  so starostom MČ, na ktoré budú prizývaní členovia komisie, kde by sa oboznámili s projektmi pripravovaných prác na objektoch  škôl a školských zariadení
-Ing. Španková vyjadrila podporu predloženého zámeru šermiarskeho klubu

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia vzdelávania, mládeže a športu vyjadruje podporu zámeru zásadnej rekonštrukcie a novej výstavby viacúčelovej telocvične v ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici v spolupráci s Klubom šermu Slávie STU v Bratislave.

- Mgr. Gábor informoval o nových výberových konaniach na post riaditeľa MŠ a ZŠ, ktoré sa uskutočnia  v 3 etapách
- Mgr. Gábor pozval členov komisie na slávnostné oceňovanie pedagógov. Príde pozvánka 
 
8. Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie komisie skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD., v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. S. Budincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 02.03.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ