Zasadnutie komisie zo dňa 02.04.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 2.4.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
MUDr. Peter Tatár

Ospravedlnený:
Ing. Viliam Denko 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Ing. Natália Halasová

Ospravedlnení:
Mgr.Ondrej Dostál
Mgr. Bohdana Machajová
RNDR.Peter Smrek
Ing. Viliam Denko

Hostia:
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan

Program:
1) Podmienky verejnej obchodnej súťaže, užšej súťaže na prenájom a prevod nehnuteľného majetku :
a) Obchodná 7
b) Jesenského 8
c) Cesta k železnej studienke
d) Mýtna 25
e) Novosvetská – parc. č. 2738/4
f) Na Hrebienku
g) Jesenského 6
h) Lovinského 30 – garáž
i) Obchodná 29

2) Unicef  - stanovisko k uzavretiu nájomnej zmluvy

K bodu 1)
a) Obchodná 7 – prenájom dvoch nebytových priestorov (nebytový priestor č. 20 a č. 21 v bytovom dome súpisné č. 544)

Uznesenie č. 274/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú  prenájom na základe verejnej obchodnej súťaže
- termín vyhlásenia: 8.4.2009
- termín na predloženie ponúk: 23.4.2009 do 12.00 hod.
- termín zverejnenia výsledkov: do 10.5.2009

Kritéria: 70:30 (cena : účel)

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Jesenského 8 – odpredaj nehnuteľnosti (stavba súpisné č. 100195)

Uznesenie č. 275/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nehnuteľnosti na základe verejnej obchodnej súťaže
- termín vyhlásenia: 8.4.2009
- termín na predloženie ponúk: 7.5.2009 do 12.00 hod.
- termín zverejnenia výsledkov: do 20.5.2009  

Kritéria: 70:30 (cena : účel)

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Cesta k železnej studienke – odpredaj nehnuteľností (parcela č. 5170/1,2,3,4,7,8,17,18,19,20,21 a stavby súpisné č. 3857, 3858, 3860, 761)

Uznesenie č. 276/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nehnuteľnosti na základe verejnej obchodnej súťaže (predaj vcelku) jednému záujemcovi
- termín vyhlásenia: 8.4.2009
- termín na predloženie ponúk: 7.5.2009 do 12.00 hod.
- termín zverejnenia výsledkov: do 20.5.2009  

Kritéria: 70:30 (cena : účel)

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Mýtna 25 - predaj nehnuteľnosti (parcela č. 7938/33 o výmere 98 m2)

Uznesenie č. 277/2009

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nehnuteľnosti na základe užšej súťaže s tým, že budú oslovení vlastníci jednotlivých bytov v bytovom dome (stavba súpisné č. 108887)
- termín vyhlásenia: do 21.4.2009
- termín na predloženie ponúk: 14.5.2009 do 12.00 hod.
- termín zverejnenia výsledkov: do 20.5.2009

Kritéria: 70:30 (cena : účel)

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) Novosvetská – parc. č. 2738/4 – odpredaj nehnuteľnosti

Uznesenie č. 278/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom požadujú predložiť podrobnejšie informácie ohľadne žiadosti na odkúpenie nehnuteľnosti.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

f) Na Hrebienku – odkúpenie časti pozemkov mestskou časťou 

Uznesenie č. 279/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú rokovať s vlastníkmi pozemkov za účelom získania práv nájomcu alebo vlastníka na vybudovanie komunikácie a chodníka podľa variantu č. 2, odporúčaného Komisiou dopravy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

g) Jesenského 6 – informácia o ukončení nájmu k 30.6.2009

Uznesenie č. 280/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom zobrala na vedomie informáciu o o nájme ZUŠ, ktorý končí 30.6.2009 s tým, že do tohto termínu v koordinácii s magistrátom hl.m.SR vytypuje vhodné priestory tak, aby ZUŠ mohla od septembra fungovať.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

h) Lovinského 30 – odpredaj garáže

Uznesenie č. 280/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúča odpredaj garáže v rámci užšej súťaže s tým, že budú oslovení vlastníci jednotlivých bytov v danom bytovom dome.
- termín vyhlásenia: do 21.4.2009
- termín na predloženie ponúk: 14.5.2009 do 12.00 hod.
- termín zverejnenia výsledkov: do 20.5.2009

Kritéria: 70:30 (cena : účel)

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
    
i) Obchodná 29

Uznesenie č. 280/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu na najbližšie zasadnutie komisií predložiť informáciu o tejto nehnuteľnosti s osobitným dôrazom na nebytové priestory.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) UNICEF – stanovisko k uzavretiu nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 281/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom na základe výsledkov prepočtu v zmysle záverov komisií z 26.3.2009 odporúča priemernú cenu nájmu 67 € za m2/rok.
(suterén = 125,3 m2 x 33 €/ m2 / rok =  4134,9 € / rok
predajňa do ulice = 20,86 m2 x 300 € /m2/rok= 6 258 € / rok
kancelárie do dvora = 88,25m2 x 90 € /m2/rok = 7 942,5 € /rok
sklady = 69,5 m2 x 49,79 €/m2 /rok = 3 460,40 € /rok
vedľajšie priestory (WC, kuchynka, schody a pod.) 41,9 m2 x 33,19 €/m2/rok = 1 390,66 €/rok
Celková výmera NP pre UNICEF = 345,81 m2.
Priemerná cena nájmu za NP = 67,04 € / m2.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

a žiada prednostu úradu predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 143/2008.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing.Lašánová
2.4.2009

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 02.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK