Zasadnutie komisie zo dňa 02.05.2007

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 2. mája 2007

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
I.časť /začiatok rokovania 17.15 hod./
1. Priority kapitálového rozpočtu m.č.Bratislava-Staré Mesto na r.2007 /sociálno-zdravotná oblasť/
2. Rôzne

Predsedníčka komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len komisia SZR“) privítala prítomných a oboznámila ich s dôvodom mimoriadneho zasadnutia komisie, ktorým je  potrebné stanovisko komisie k prioritám rozpočtu na rok 2007. Ďalej informovala členov komisie o osobnom stretnutí so zástupcami OZ Hrad - Slavín za volebné obvody 4 a 5 a o ich predstave a ponuke ďalšej spolupráce s komisiou, ako aj s prezentovanou potrebou vytvorenia zariadenia poskytujúceho starostlivosť o deti v útlom až predškolskom veku v objekte Javorinská 9. Členovia komisie SZR diskutovali o možnostiach spolupráce so zástupcami ďalších záujmových skupín občanov. Mgr.Helga Jančovičová, PhD. zdôraznila potrebu navýšenia finančných zdrojov pre opravu ZŠ a MŠ.

K bodu 1/
Členovia komisie SZR diskutovali  o potrebe dôkladného prieskumu potrieb občanov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast“) o následných krokoch v rámci komunitného plánovania, o potrebe vytipovania priestorov vhodných na zriadenie zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) v mestskej časti nahrádzajúcich najmä zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcich pôvodne bytových priestoroch  a o potrebe  detských jaslí v lokalite Hrad-Slavín a špecifikácii služieb navrhovaného detského centra. Ďalej diskutovali o potrebe zachovania plánovaných 5 000 tis.Sk rozpočtovaných na položke detské jasle Javorinská pre budúce použitie - zariadenie sociálno-zdravotných služieb podľa potrieb občanov mestskej časti v zmysle platného územného plánu v danej lokalite.

Uznesenie č. 32/2007
1. Komisia SZR navrhuje ako prioritu č.1 v sociálno-zdravotnej oblasti kapitálového
rozpočtu mestskej časti na rok 2007 rozpočtovú položku: „projektová dokumentácia a výstavba zariadení sociálnych služieb pre seniorov“ (zariadenia opatrovateľskej služby, domov dôchodcov, dom penzión pre dôchodcov a ďalšie...) s rozpočtovanými výdavkami
8 000 tis.Sk. Komisia SZR týmto návrhom odporúča zlúčiť pôvodné rozpočtové položky „projektová dokumentácia a výstavba ZOS“ a „projektová dokumentácia a výstavba DD“.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. Komisia SZR žiada prednostu Miestneho úradu o vytipovanie a návrh priestorov vhodných pre zariadenia  sociálnych služieb pre seniorov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Členovia Komisie SZR diskutovali o možnostiach dodatočných finančných zdrojov pre vybavenie domova dôchodcov a zariadení opatrovateľskej služby potrebnými polohovacími posteľami. MUDr.Halka Ležovičová  upozornila na kritický stav v ZOS. MUDr. Marek Čambal informoval prítomných o možnostiach získania lôžok a potrebného vybavenia aj od zahraničných darcov-nemocníc.

Uznesenie č.33/2007
Komisia  SZR odporúča ponechať v kapitálovom rozpočte na rok 2007 rozpočtovú položku „Staroba - zariadenia sociálnych služieb, 1. interiérové vybavenie ZOS a 2. interiérové vybavenie DD“ v pôvodnej výške, t.j. celkom 875 tis.Sk.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 
 
PhDr.Štefan Holčík upozornil prítomných na aktuálny právny stav objektu bývalých detských jaslí Javorinská 9.

Uznesenie č. 34/2007
Komisia SZR odporúča účelovo viazať 5 000 tis.Sk rozpočtovaných v kapitálovom rozpočte na rok 2007 v položke „ DJ Javorinská - projektová dokumentácia a rekonštrukcia“  na novú položku „ Objekt Javorinská 9 -  zariadenie sociálnych služieb“ v rámci sociálno-zdravotnej oblasti.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 1 

2. Rôzne
Členovia komisie diskutovali o podkladoch a o programe nasledujúceho zasadnutia komisie. Vzali na vedomie termín zasadnutia - 10.máj 2007 o 16.oo hod.

Ukončenie rokovania 19.3o hod.

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich aktivitu a účasť.

Bratislava 3.5.2007

Ing.Mgr. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Soňa Dočolomanská

Overil:
Mgr.Ondrej Dostál

RNDr. Peter Smrek,
poverený člen miestnej rady

Doručuje sa:
- prítomní podľa prezenčnej listiny
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta m.č.

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 02.05.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA