Zasadnutie komisie zo dňa 02.06.2008

Zápisnica zo zasadnutie Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 2. júna 2008

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program:
1./ Stanovisko komisie SZR k materiálom na zasadnutie  MZ dňa 24.06.2008
1.1./ Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov
1.2./ Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.10/2008 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
2./  Rôzne
Informácia o aktivitách pre seniorov:
2.1. Výmenný poznávací zájazd do Prahy 27.-29.05.08 (p.Smrek, p.Ležovičová)
2.2. Festival vodníkov 7.6.08 (p. Pagáčová, Dočolomanská)
2.3. Opekačna na Partizánskej lúke 27.06.08 ( p.Pagáčová)

Začiatok rokovania 17.00 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných  a ospravedlnila neprítomných poslancov. Poslanci, členovia komisie SZR, odsúhlasili navrhovaný program.

K bodu 1.1./
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

Uznesenie  18/2008
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti prerokovať materiál a schváliť podľa návrhu uznesenia. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 1.2./
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.10/2008 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
Poslanci diskutovali s predkladateľmi o obsahu materiálu. Prípadné pripomienky k návrhom VZN (bod 1 a 2) budú zapracované v rámci pripomienkového konania. Spracovatelia budú prizvaní na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie  19/2008
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti prerokovať materiál a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2. Rôzne
RNDr.P.Smrek, poverený člen Miestnej rady a poslankyňa MUDr.H.Ležovičová informovali poslancov o výmennom poznávacom zájazde seniorov do Prahy. Zájazdu sa zúčastnilo 34 Staromešťanov - dôchodcov. Prítomní poslanci prejavili záujem stretnúť sa s pražskými kolegami aj po odbornej stránke. Poslankyňa Bc.G.Vyhnáliková navrhla spoluprácu členov komisie pri tvorbe programu pre pražských seniorov počas návštevy v Bratislave v septembri 2008. O aktivitách pre seniorov budú poslanci informovaní elektronickou poštou, príp. zásielkou.
Vedúca oddelenia sociálnych vecí, Mgr.Ing. J. Pagáčová, pozvala prítomných na Festival vodníkov, ktorý sa uskutoční dňa 7.6.2008, informovala o akcii na výletnej lodi pre Staromešťanov – seniorov a vnúčatá, ktorou sa začne festival a o ďalšej akcii pre seniorov „Opekačka na Partizánskej lúke“ dňa 27.6.2008.

Na záver predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie. Termín nasledujúcej komisie bude upresnený telefonicky.

Ukončenie rokovania 18.30 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská,
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa  02.06.2008

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 02.06.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ