Zasadnutie komisie zo dňa 02.06.2010

Zápisnica zo zasadnutí Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 02. júna 2010

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
K bodu 4./MZ: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010
K bodu 52./MZ: Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - časti IV. a V.
2/ Rôzne:
2.1./ Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej peňažnej pomoci (§6 ods.2 VZN č.5/2008)
2.2./ Informácia o návšteve staropražských seniorov v m.č. Bratislava-Staré Mesto
2.3./ Rôzne

Predsedníčka Komisie SZR privítala prítomných a ospravedlnila neprítomných poslancov.

K bodu 1/
Poslanci diskutovali  o materiáloch predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Vzhľadom na skutočnosť, že Komisia SZR nebola uznášania schopná, prítomní poslanci sa dohodli na zaujatí stanoviska k bodom 4/MZ a 52/MZ na najbližšom mimoriadnom  zasadnutí komisie v deň rokovania miestneho zastupiteľstva, v čase pred prerokovaním týchto bodov.
 
K bodu 2/
2.1./ Poslanci diskutovali s vedúcou oddelenia sociálnych vecí o žiadosti na poskytnutie mimoriadnej peňažnej pomoci. Komisia SZR zaujme stanovisko podľa §6 ods.2 VZN č.5/2008 na najbližšom mimoriadnom zasadnutí.
2.2./ RNDr.Peter Smrek informoval prítomných o pripravovanom programe výmennej návštevy seniorov z mestskej časti Praha 1-Staré Město v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.až 24. júna 2010.
2.3./ Prítomní poslanci potvrdili svoju účasť na najbližšom mimoriadnom zasadnutí Komisie SZR dňa 8. júna 2010.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská,
preds.komisie SZR

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- členovia komisie SZR
- poverený člen MR
- prednosta
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 02.06.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA