Zasadnutie komisie zo dňa 02.07.2008

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 02.07.2008
Zúčastnení poslanci: MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA