Zasadnutie komisie zo dňa 02.09.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 2. 9. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko
 
Ospravedlnení

Mgr. Sven Šovčík
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Gabriela Vyhnaliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Natália Halasová
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko

Ospravedlnení:
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová
Mgr. Ondrej Dostál 

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Petra Strejčková
Ing.Paulína Schmidtová
JUDr. Mária Barátiová

Program: Prerokovanie materiálov, ktoré budú predloženie na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 14.9.2010

K bodu 4) Návrh všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č../2010 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Uznesenie č. 468/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú predloženie analýzy dopadov na rozpočet mestskej časti v súvislosti  s 30 % - tným znížením sadzby dane za exteriérové sedenia za predchádzajúce trojročné obdobie. 

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Návrh všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  č. /2010 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Uznesenie č. 469/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť všeobecne záväzné nariadenie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Návrh všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2010 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Uznesenie č. 470/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť všeobecne záväzné nariadenie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. /2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 471/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložené všeobecne záväzné nariadenie schváliť s pripomienkou:
zosúladiť termíny „propagácie“ a  „ prezentácie „ uvádzané v nariadení a v zmluve.
  
FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov

Uznesenie č. 472/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložené všeobecne záväzné nariadenie schváliť.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10) Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2010

Uznesenie č. 473/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predloženú správu zobrať na vedomie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11) Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010

Uznesenie č. 474/2010
a) finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  konštatujú, že navrhovaná zmena  nie je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách a navrhované konkrétne zmeny ponechajú  na rozhodnutie miestneho zastupiteľstva

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  pripomínajú  právnemu oddeleniu mestskej časti úlohu vyplývajúcu z uznesenia spoločného zasadnutia komisií (uznesenie č.432/2010 z 20.5.2010) - o pripravovaných nových podmienkach zmluvy s organizáciou VEPOS, s.r.o. informovať členov finančnej komisie a členov komisie nakladania s majetkom.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010

Uznesenie č. 475/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
schváliť poskytnutie dotácií podľa predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 476/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 2

MK
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 17.- 40.
17. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2185/22 na Údolnej ulici
18. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2342/2 na Ľubinskej ulici
19. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2330/17 v Slávičom údolí
20. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1975/8 na ulici Pod vinicami
21. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7731/3 na Námestí 1. mája
22. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na Stráni
23. Návrh na nájom nebytového priestoru – CO kryt na Sokolskej ulici 8
24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 23
25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1
26. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Križkova 6
27. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29
28. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/24
29. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/27
30. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4290/22
31. Návrh na predaj pozemkov na ulici Landererova parc. č. 9134/2, 9134/10
32. Návrh podmienok nájmu pozemkov pod garážami
33. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2631/6 na Bradlianskej ulici
34. Návrh na predaj pozemkov  pod garážami parcely registra "C" číslo 3673/3, 3673/4, 3673/5, 3673/6 na  ulici Fraňa Kráľa
35. Návrh na predaj pozemkov  pod garážami  parcely registra "C" číslo 7347/3 a 7347/15 na ulici  Jelenia
36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo: 7985/4, 7985/5, 7985/6, 7985/7,  7985/8, 7985/9, 7985/10, 7985/11, 7985/15, 7985/16, 7985/17, 7985/18, 7985/19, 7985/20, 7985/21, 7985/22, 7985/24, 7985/30 na Mýtnej ulici 
37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo  8641/8  na Rajskej  ulici 
38. Návrh na predaj pozemku pod "skladom s predajom" parcely registra "C" číslo 3096/9 na Mišíkovej ulici
39. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore v dome na ulici Fraňa Kráľa 21, súpisné číslo 100979 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra "C" číslo 3681/2, 3681/13, 3681/14, 3681/4
40. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Továrenská, stavba súpisné číslo 7362 a pozemok  parcely registra "C" číslo 9036/2 priamym predajom

Uznesenie č. 477/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
schváliť predaje a prenájmy podľa  predloženého návrhu

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V rámci prerokovania materiálov k predaju a prenájmu bol prerokovaný aj dosiaľ nezrealizovaný predaj  nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého ul. č. 1,
pozemok pod stavbou  parc. č. 120 kupujúcemu  McDonald´s Slovakia, s.r.o., Kráľovské
údolie.
Vzhľadom na to, že prevod vlastníctva schválený uznesením miestneho zastupiteľstva
č. 96/2009 nebol zrealizovaný, prijala finančná komisia a komisia nakladania s majetkom

Uznesenie č. 478/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vzhľadom na to, že nedošlo k podpísaniu
kúpno-predajnej zmluvy,
žiada prednostu úradu  zabezpečiť : 
- prípravu  návrhu  na zrušenie uznesenia, zároveň zvýšenie nájomného na úroveň minimálnej ceny v mieste obvyklej,
- po vykonanej právnej analýze pripraviť návrh na výpoveď nájmu.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 3. 9. 2010

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie
 
Rozdeľovník:

1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 2010-09-02
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK
MUDr. Peter TATÁR CSc.