Zasadnutie komisie zo dňa 02.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa  02. 10. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing.Vladimír Pištek
Ing.Viliam Denko
JUDr.Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:
Ing.Vladimír Pištek
Mgr.Bohdana Machajová
Ing.Viliam Denko
Ing.Natália Halasová
JUDr.Marta Šteffeková
Mgr.Ondrej Dostál
MUDr.Peter Tatár,CSc.
Ing.Martin Borguľa
                    
Ospravedlnení: 
Mgr. Sven Šovčík
RNDr. Peter Smrek

Hostia:
Ing.Oliver Paradeiser
Ing.Pavlína Schmidtová
Ing.Mária Mozolová,
JUDr.Marek Šujan

P r o g r a m:
Pokračovanie v prejednávaní bodov zo spoločného zasadania komisií zo dňa 25.09.2008
2) Predaj pozemku na Paulínyho ul. v Bratislave
3) Predaj pozemkov na Búdkovej ul. v Bratislave
4) Predaj pozemkov na ulici  Na stráni v Bratislave
5) Rôzne – a)  Vlčkova ul.– naloženie s pozemkom pod stavbou a priľahlým pozemkom
b) Obchodná ul. – naloženie s pozemkom – vnútroblok
c) Dunajská ul. – predaj pozemku pod stavbou
d) Dunajská 18, Grösslingova 23 ( bytový dom „Liga pasáž“) naloženie s nebytovými priestormi
e) Informácia o predajoch pozemkov pod garážami
f) Pozemok parc. č. 4508/1 – Korabinského  ul. spôsob riešenia
g) Mýtna 25 - naloženie s pozemkom ( medziblokový priestor )

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0               
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7            
Za: 7       
Proti: 0               
Zdržal sa: 0

Termín ďalšieho zasadania FK a KNM vo štvrtok 09.10.2008  o 15.00 hod

K bodu 2)Predaj pozemku parc.č.246/2 k.ú. Staré Mesto na ulici Paulínyho v Bratislave 

Uznesenie č.203/2008
Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu zabezpečiť užšiu súťaž – ponukové konanie na predaj pozemku  parc.č.246/2 na Paulínyho ulici v Bratislave s tými podmienkami :

Termín odoslania ponuky záujemcom: do 06.10.2008  
Termín predloženia ponuky záujemcami: do 06.11.2008   do 12.00 hod

Ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke s označením:
„Súťaž - pozemok Paulínyho ul. – NEOTVÁRAŤ“

Komisie žiadajú osloviť všetkých vlastníkov a spoluvlastníkov susediacich pozemkov.V prípade podielových spoluvlastníkov pozemkov bude oslovený každý zo spoluvlastníkov samostatne s tým, že záväznú ponuku musia podať všetci spoločne na jednom dokumente, ktorý bude relevantne podpísaný všetkými podielovými spoluvlastníkmi.  


Termín vyhodnotenia doručených ponúk: 06.11.2008  o 15.00 hod 
Kritéria vyhodnocovania ponúk: - cena                                        70%
                                                         - navrhovaný účel využitia       30% 

FK
Prítomní: 8
Za: 8        
Proti: 0               
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8             
Za: 5        
Proti: 1               
Zdržal sa: 2

 

K bodu 3, 4) Predaj pozemkov na ulici Búdkova ul. v Bratislave a na ulici Na stráni

Uznesenie č. 204/2008
Komisie navrhujú predať formou verejnej obchodnej súťaže pozemky parc. č. 4292/4, 4292/3, 4292/2, 4291/4, 4289/16, 4290/8, 4290/7, 4290/6, 4290/5, 4293/3 na Búdkovej ulici a pozemky parc.č. 4286/4, 4286/5, 4287/1, 4287/2, 4287/3 na ulici Na stráni, všetky ako celok jednému záujemcovi.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0               
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0               
Zdržal sa: 0

Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu preveriť na odd. územného plánu súlad zakreslených komunikácií s územným plánom a možnosti napojenia jednotlivých parciel s cieľom zabezpečiť optimálny rozvoj daného územia. 

Uznesenie č. 205/2008
Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu, aby zabezpečil rozčlenenie parc. č. 4289/12 na jednotlivé pozemky so samostatným parcelným číslom podľa hraníc priľahlých pozemkov.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 206/2008
Komisie žiadajú prednostu miestneho úradu, aby na rokovanie komisií dňa 09.10.2008 zabezpečil písomný návrh súťažných  podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov  parc. č. 4292/4, 4292/3, 4292/2, 4291/4, 4289/16, 4290/8, 4290/7, 4290/6, 4290/5, 4293/3 na Búdkovej ulici a pozemky   parc. č. 4286/4, 4286/5, 4287/1, 4287/2, 4287/3 na ulici Na stráni tak, aby verejná obchodná súťaž mohla byť vyhlásená najneskôr 15.10.2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísala:
Lenka Katonová 

Bratislava:02.10.2008                                                


Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom
      

 


Rozdeľovník : 
l.Anna Molnárová – ref. organizačný
2.Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
3.Ing. Marián Procházka – predseda komisie
4.Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
5.Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
6.Lenka Katonová – zapisovateľ
7.Ing. Mária Mozolová
8.členovia komisie finančnej
9.členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 02.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: RNDr. Peter SMREK