Zasadnutie komisie zo dňa 02.11.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia a Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 2.11. 2009
 
Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pán Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurila
pani Soňa Párnická
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
pán Pavel Gundel 
pán Marek Ťapák
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
Mgr. Andrea Sváková

Ospravedlnení:
RNDr. Milan Cílek
Ing. Natália Halasová

Hostia:
Ing. arch. Katarína Kantorová

Program rokovania:
1. Podzemné garáže – Strelecká ul.
2. Trhovisko – Poľná ul.
3. Materiály do zastupiteľstva
4. Rôzne.
 
Komisiu otvoril a viedol predseda Komisie výstavby a územného plánovania – Ing. arch. Ján Mackovič.

1. Podzemné garáže – Strelecká ul.
Ing. arch. Katarína Kantorová informovala členov komisie, že pripravované zmeny a doplnky UPN Zóny Mudroňova sever – Palisády sa týkajú dvoch regulačných blokov: v RB č. 24-2 ide o posun stavebnej čiary a v RB č. 27-1 ide o zväčšenie kapacity podzemnej garáže a upravenie vjazdu do garáže z ul. Palisády.

Uznesenie:
Komisie berú prednesený materiál na vedomie a žiadajú starostu mestskej časti, aby ich informoval o zámere výstavby podzemnej garáže na Streleckej ulici aj v ďalších stupňoch projektových dokumentácií.
Komisie odporúčajú v danom procese zvážiť možnosť parkovania autobusov v navrhovanej podzemnej garáži a rokovať o tejto veci s investorom zámeru.

2.  Trhovisko – Poľná ul.
Informáciu predniesol Ing. arch. Ján Mackovič.

Uznesenie:
Komisie nesúhlasia so samotnou realizáciou daného projektu z priestorových, technických, historických a ekologických dôvodov.
Komisie nesúhlasia so zaradením tohto bodu do zastupiteľstva.

3.  Materiály do zastupiteľstva

3a) Pisztoryho palác
Informáciu predniesol Ing. arch. Ján Mackovič.

Uznesenie:
Komisie navrhujú zastupiteľstvu, aby projekt revitalizácie zobral na vedomie. Zároveň požadujú, aby bol predložený projekt prehĺbený, dopracovaný a navrhnutý rozpočet prehodnotený.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie ŽP

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapisovateľky:
Lucia Marušincová
Renáta Jančárová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt – predseda komisie
pani Soňa Párnická - člen komisie
Ing. Kamil Procházka – člen komisie
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA – člen komisie
RNDr. Milan Cílek – člen komisie
pán Pavel Gundel – člen komisie 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská – člen komisie
pán Marek Ťapák – člen komisie
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 02.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Pavel GUNDEL
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK