Zasadnutie komisie zo dňa 03.09.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 03.09.2007

Prítomní:
Ing. Jana Španková
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr. Juraj Barta

Prizvaní:
Jozef Hitka
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. riešenie dopravnej situácie v oblasti Slávičie údolie,
2. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing. Jana Španková.

1. riešenie dopravnej situácie v oblasti Slávičie údolie
Komisia dopravy odporúča:
- zrealizovať vodorovné dopravné značenie a to žltú čiaru, prechod pre peších na Hrebendovej ulici a stredovú čiaru na uliciach Slávičie údolie a Hrebendova,
- vyzvať spoločnosť EGON sídliacu na ulici Slávičie údolie, aby si riešila statickú dopravu na vlastnom pozemku,
- odstrániť dodatkové tabuľky,
- venovať sa námietkam voči zmene dopravného značenia od pána Ivana Miniarika, Tichá ul.č.26, 811 02 Bratislava po vykonaní prieskumu IAD v danej lokalite.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
Zľavnené vyhradzovacie parkovacie karty sa predávajú pôvodnému žiadateľovi, ktorý požiadal o predĺženie v zmysle navrhovanej zmeny v § 4 odsek 5 všeobecne záväzného nariadenia č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením a to tak, že zľavnené vyhradzovacie parkovacie karty za 10.000.-Sk sa predávajú do konca roka 2007, z ceny 10.000.- Sk je vypočítaná alikvótna časť.
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. rôzne

 • a) Materiál pre miestne zastupiteľstvo - návrh na reštrukturalizáciu VEPOS-u – Komisia dopravy prerokovala materiál a odporúča doplniť, aby vo výberovej komisii organizácie VEPOS bol zástupca komisie finančnej a dopravy.
 • b) všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.3/1996 z 30.4.1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením - protest prokurátora a žiadosť protimonopolného úradu o poskytnutie podkladov a informácií - Komisia dopravy odporúča oboznámiť sa s materiálom a následne zaujať stanovisko,
 • c) rozšírenie zóny s dopravným obmedzením – Komisia dopravy odporúča zaradiť materiál do programu na zasadnutie Koordinačnej skupiny pre realizáciu parkovacej politiky,
 • d) požiadavka Dopravného podniku Bratislava, a.s. o formulovanie problémov MHD v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ako podklad pri tvorbe organizácie, prevádzky a ekonomiky dopravy pre nasledujúce obdobie – Komisia dopravy odporúča zaslať podnety do 10.09.2007,
 • e) Stará sladovňa, ul.29.augusta – žiadosť o zmenu šikmého parkovania na pozdĺžne so stromoradím – Komisia dopravy podporuje iniciatívu a odporúča predkladateľovi návrhu obrátiť sa s požiadavku na Magistrát hlavného mesta SR, ako správcovi komunikácie na ulici 29. augusta,
 • f) Rekonštrukcia Šulekova – Komisia dopravy berie na vedomie informáciu o nepoužití finančných prostriedkov na realizáciu svahu, vyčerpajú sa finančné prostriedky len na projektovú dokumentáciu,
 • g) rekonštrukcia komunikácii Sokolská, Tvarožkova, Partizánska, Hrebendova a Nad lomom – Komisia dopravy žiada VEPOS o informáciu o postupe  prác,
 • h) vodorovné dopravné značenie – prechody pre peších - Komisia dopravy odporúča zrealizovať tieto prechody pre peších:
  - po pravej strane Medenej ulice v križovatke s Tobruckou ulicou,
  - z Tobruckej ulice krížom cez Medenú ulicu na Medenú ul.č.10,
  - v križovatke ulíc Palackého a Jesenského,
 • i) umiestnenie plechového nájazdu a krabice rozmerov 2x0,5 m pred Billou na Medenej ulici – Komisia dopravy odporúča situáciu preveriť,
 • j) podnety:
  - parkovanie v križovatke ulíc Palisády – Zochova,
  - riešenie vchodu do cintorína na Šulekovej ulici,
  - prechod pre chodcov na Zrínskeho ulici pri vyústení do Šulekovej,
  - odstránenie poškodenej dlažby na ulici Stará vinárska,
  Komisia dopravy odporúča odstúpiť tieto podnety Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako správcovi uvedených komunikácií,
 • k) sťažnosť na nesplnenie prísľubu riešenia dopravnej situácie na Bohúňovej ulici – Komisia dopravy odporúča vyhovieť obyvateľom Bohúňovej ulice a umiestniť dopravný prah v zmysle odsúhlaseného projektu dopravného značenia,
 • l) zvislé dopravné značenie na Holubyho ulici „ prejazd zakázaný “– Komisia dopravy odporúča značenie odstrániť,
 • m) ukončenie povrchovej úpravy na komunikáciách pri výkopových prácach – Komisia dopravy odporúča urýchlené uvedenie komunikácií do pôvodného stavu v súlade s podmienkami uvedenými v územnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení,
 • n) výmena asfaltu za zámkovú dlažbu – Komisia dopravy odporúča pri realizácii líniových stavieb dávať žiadateľom do podmienok „ urobiť povrchovú úpravu zo zámkovej dlažby v celej šírke v dotknutom úseku “,
 • o) nefunkčné hudobné pódium na Hviezdoslavovom námestí – Komisia dopravy odporúča pódium odstrániť,
 • p) všeobecne záväzné nariadenie č.9/2004 o pešej zóne – Komisia dopravy odporúča v predstihu predložiť na vyjadrenie,
 • r) poškodená dlažba v pešej zóne – Komisia dopravy odporúča opraviť dlažbu na Laurinskej ulici v úseku Uršulínska – Radničná.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Príloha k zápisnici Komisie dopravy z 03.09.2007 - Prerokované opakované žiadosti na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za úhradu 10 000. – Sk.

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 03.09.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Juraj Barta