Zasadnutie komisie zo dňa 03.09.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia zlúčenej s Komisiou výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 3.9.2008

Prítomní: 
Ing. Peter Schmidt, predseda
Ing. arch. Ján Mackovič, predseda
Soňa Párnická, člen
Ing. Kamil Procházka, člen
MBA Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská, člen
Pavel Gundel, člen
Mgr. Machajová Bohdana, člen
Bútora Ivan, člen

Neprítomní:  
Ing. Halásová Natália, člen
Mgr. Babčanová Miroslava, člen
Mgr. Sváková Andrea, člen
RNDr. Milan Cílek, člen
pán Marek Ťapák, člen
MUDr. Juraj Štofko, PhD., člen

Ospravedlnení:
Ing. arch. Dzurila Marcel, člen

Prítomní prizvaní:
RNDr. Hacajová Ivana
Ing. arch. Kantorová Katarína
Ing. Darina Šebestová
Ing. arch. Andrej Petrek - starosta

Program rokovania:
1. Zadanie  pre ÚPN zóny Chalúpkova
2. Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska
3. Rôzne

Rokovanie zahájil a viedol predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt.

1. Zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova
    
Ing. arch. Kantorová informovala o predloženom materiáli „Zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova“. Predniesla informáciu s tým, že tento dokument obsahuje zásady a podmienky pre riešenie ÚPN Z Chalúpkova. Zároveň upozornila, že v čase konania tejto komisie ešte nebolo Miestnemu úradu Bratislava-Staré Mesto doručené stanovisko Krajského stavebného úradu v zmysle § 20 stavebného zákona.

UZNESENIE:
Komisie odporúčajú predložiť materiál „Zadanie pre ÚPN zóny Chalúpkova“ do Miestneho zastupiteľstva a poslancom MZ materiál schváliť.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

2. Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska

RNDr. Hacajová informovala komisie o pripravovanom projekte „Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska“. Uviedla, že materiál je len doplnkom k už v júni schválenému materiálu o projekte revitalizácie zóny Blumentálska. Na základe požiadaviek a návrhov občanov z okolia, ktoré vzniesli v júli na verejnom zhromaždení k danému projektu, bolo potrebné navýšiť pôvodne odhadovaný rozpočet. Pôvodná úhrnná suma 6 715 000,- Sk sa zvyšuje na 10 328 000,- Sk, pričom však vlastný príspevok MČ sa zvýši len o cca 170 000,- Sk.
 
ZÁVER:
Komisie berú prednesenú informáciu na vedomie.

3.Rôzne

A)
Obe komisie žiadajú, aby na ďalšiu spojenú komisiu bola prizvaná Ing. Kullmanová – vedúca oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku a informovala komisie o možnostiach ochrany obyvateľov Starého Mesta pred rušivými vplyvmi stavebnej činnosti počas víkendových dní a sviatkov, ktoré sú v kompetencii stavebného úradu.

B)
Predseda komisie životného prostredia žiada referát ochrany prírody, servisné činnosti, aby v súčinnosti s ekonomickým oddelením vypracoval prehľad ukončených projektov, na ktoré boli pridelené dotácie mestskej časti v oblasti životného prostredia a materiál pripravil na ďalšie zasadanie komisie.

C)
Komisie žiadajú organizáciu VEPOS, aby pripravila zoznam lokalít (ulíc), kde sú umiestnené smetné nádoby na drobný odpad.

Ing. Peter Schmidt
predseda Komisie životného prostredia

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapisovateľky :
Jančárová Renáta
Lucia Marušincová

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická 
Pavel Gundel,
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Ivan Bútora
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
RNDr. Milan Cílek
pán Marek Ťapák
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser
RNDr. Hacajová Ivana
Ing. arch. Kantorová Katarína

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 03.09.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK