Zasadnutie komisie zo dňa 03.10.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 3.10.2007

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
RNDr. Milan Cílek
Ing. arch. Ján Mackovič

Neprítomní:
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. Peter Bokes, PhD.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Marek Ťapák

Program rokovania:
1) Dotácie v oblasti životného prostredia.
2) Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

Bod 1) Dotácie v oblasti životného prostredia

A) Národný Trust, n.o., Legionárska 11, 810 00 Bratislava 1

Mimovládna organizácia Národný Trust, n.o. požaduje dotáciu vo výške 165 873.- Sk. Financie sú určené na realizáciu projektu „Živá voda“, ktorý je zameraný na revitalizáciu studničky na Hlbokej ceste.

Uznesenie č. 4/2007
Komisia životného prostredia na predložený projekt schválila dotáciu vo výške 165 873 Sk.

B) Združenie rodičov a priateľov školy pri MŠ – Búdková 21

Občianske združenie požaduje finančnú podporu vo výške 22 000 Sk na úpravu areálu dvora materskej školy. Financie sú určené na sadové úpravy detského ihriska.

Uznesenie č. 5/2007
Komisia životného prostredia schválila občianskemu združeniu dotácie v celkovej požadovanej sume 22 000,- Sk.

Členovia komisie sa ďalej dohodli na ďalšom programe budúcich komisií, ktorý bude pozostávať z:

- určovania miest na rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania,
- určovania trás a harmonogramu pre projekt spracovávania biologického odpadu (štiepkovania, umiestňovanie kompostérov),
- rozmiestňovania zberných bodov pre odber elektroodpadu,
- plánovania lokalít pre náhradnú výsadbu,
- plánovania harmonogramu orezávania stromov v stromoradiach popri komunikáciách II. a III. triedy,
- vyjadrenia k stanovisku mestskej časti k zámerom/správam o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,
- určovania lokalít pre voľný pohyb psov,
- výberu lokalít na komplexnú revitalizáciu zelene. 

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
pán Marek Ťapák
Ing. Peter Bokes, PhD.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Národný Trust, n.o., Legionárska 11, 810 00 Bratislava
Materská škola, Búdkova 21, 811 04 Bratislava

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 03.10.2007
Zúčastnení poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.