Zasadnutie komisie zo dňa 03.10.2007

Zápisnica zo zasadnutia  Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 3. októbra 2007

Prítomní
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1. Privítanie nových 2 členiek komisie a vedúcej oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu
2. Stanovisko k materiálu: Indikatívne možnosti čerpania fondov EU v programovacom období 2007-2013 v podmienkach mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti:
- stručný návrh ďalšej stratégie a koncepcie rozvoja v horizonte 10 rokov
- zoznam potrebných investičných a rozvojových aktivít v horizonte do cca roku 2013
3. Materiály do MR a MZ ( stanovisko )
4. Návrh na úpravu rozpočtu v sociálnej oblasti na rok 2007
5. Rokovací poriadok Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny
6. Návrh orientačného plánu činnosti komisie SZR na 2, polrok 2007-10-04
7. Rôzne - informácie:
a. informácia o návšteve seniorov z m. č. Praha 1 v Bratislave v dňoch 19.9.07 až 21.9.07
b. aktivity pre seniorov v mesiaci október – informácia
c. rekonštrukcia objektu Javorínska 7 (MŠ+DJ) informácia z poslaneckého prieskumu
d. termíny rokovaní komisie SZR
e. rôzne

Začiatok rokovania 17.20 hod.

K bodu 1/
1. Privítanie nových členiek komisie a vedúcej OSV

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len komisia „SZR“) privítala novú poslankyňu Bc. Gabrielu Vyhnálikovú a  poslankyňu Mgr. Bohdanu Machajovú, ktorú ospravedlnila. Ďalej privítala a predstavila novú vedúcu oddelenia sociálnych vecí (ďalej len „OSV“) pani Mgr. Ing. Jarmilu Pagáčovú a prizvaného RNDr.Petra Smreka, povereného člena Miestnej rady. Zároveň informovala prítomných o skutočnosti, že z priebehu zasadnutia komisie SZR bude vyhotovený zvukový záznam v zmysle rozhodnutia prednostu Miestneho úradu.

K bodu 2/
2. Stanovisko k materiálu: Indikatívne možnosti čerpania fondov EU v programovacom období 2007-2013 v podmienkach mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti
:
- stručný návrh ďalšej stratégie a koncepcie rozvoja v horizonte 10 rokov
- zoznam potrebných investičných a rozvojových aktivít v horizonte do cca roku 2013
Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o požiadavke zástupcu starostu, MUDr.Petra Tatára, na vypracovanie stanovísk, k čomu bol prizvaný na rokovanie komisie SZR, ale ktorej sa nemohol z pracovných dôvodov zúčastniť. Poslanci diskutovali o schválených investičných a rozvojových aktivitách v sociálnej oblasti, ktoré boli zapracované do kapitálového rozpočtu mestskej časti, o aktivitách, ktoré schválila komisia SZR na svojich rokovaniach a o priebehu komunitného plánovania.

Uznesenie 50/2007
Komisia SZR žiada predsedníčku o predloženie schválených priorít a aktivít MUDr.Petrovi Tatárovi, zástupcovi starostu, v zmysle jeho požiadavky. Ďalej Komisia SZR žiada zástupcu starostu o následné stretnutie s členmi komisie na danú tému.
 
K bodu 3/
Materiály do MR a MZ ( stanovisko )

Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základe posúdenia trendov demografického vývoja (uzn.č.66/2007)
Predkladateľ materiálu, pán RNDr.Peter Smrek, podrobne oboznámil prítomných s obsahom a cieľom materiálu. Pripomienky k materiálu a návrhy na doplnenie predniesli predsedníčka komisie SZR a poslanec Mgr.Ondrej Dostál. Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová vyslovila uznanie predkladateľovi materiálu a následne požiadala o zabezpečenie prieskumu potrebnosti detských jaslí v lokalite centrum mesta – Hollého ul. a upozornila prítomných na potrebu venovať zvýšenú pozornosť  aktuálnym priestorovým podmienkam, v ktorých pôsobia zariadenia opatrovateľskej služby pre seniorov.

Uznesenie 51/2007
Komisia SZR berie na vedomie s pripomienkami materiál Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základe posúdenia trendov demografického vývoja (uzn.č.66/2007). Pripomienky a doplňujúce návrhy k materiálu predložia členovia komisie písomne predkladateľovi.

K bodu 4/
Návrh na úpravu rozpočtu v sociálnej oblasti na rok 2007

Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o postupe pri tvorbe návrhu, o požiadavkách zo strany riaditeľky Domova dôchodcov Staré Mesto, vedúcej detských jaslí Čajkovského ul.,  o požiadavkách na dotácie a pripomenula žiadosti OZ Domov pre každého a Depaul Slovensko, n.o., ktoré zabezpečujú starostlivosť o občanov bez domova najmä pre zimné obdobie. Vedúca OSV, Mgr.Ing. Jarmila Pagáčová, informovala prítomných o záveroch z porady s prednostom Miestneho úradu, t.j.že k úprave a navýšeniu rozpočtu na rok 2007 pre sociálnu oblasť bude možné pristúpiť až po účtovnom spracovaní tretieho štvrťroka - v novembri t.r.

Uznesenie 52/2007
Komisia SZR berie na vedomie s pripomienkami predložený predbežný návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007 pre sociálnu oblasť a žiada predsedníčku komisie SZR a vedúcu OSV o spresnenie návrhu v spolupráci s vedúcou finančného oddelenia a o predloženie na nasledujúce zasadnutie komisie SZR.

Poslanci diskutovali o potrebe zavedenia prepravnej služby pre odkázaných občanov mestskej časti. Poslanec RNDr.Peter Smrek, poslanec MUDr.Marek Čambal, poslankyňa MUDr.Halka Ležovičová zdôraznili potrebu zabezpečiť finančne prepravnú službu pre odkázaných občanov v roku 2007 prostredníctvom organizácie OZ Svätý Jakub. Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o možnosti využitia príspevku na prepravu, ktorú preferujú odkázaní občania a o zavedení sociálneho taxíka, čo je súčasťou volebného programu.

Uznesenie 53/2007
Komisia SZR  zaraďuje problematiku prepravnej služby pre odkázaných občanov mestskej časti medzi priority pre budúce obdobie.

K bodu 6/
5. Rokovací poriadok Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny
6. Návrh orientačného plánu činnosti komisie SZR na 2, polrok 2007

Poslanci presunuli prerokovanie predložených materiálov po ich priebežnom doplnení na nasledujúce zasadnutie.

K bodu 7/
Rôzne - informácie:

a. informácia o návšteve seniorov z m. č. Praha 1 v Bratislave v dňoch 19.9.07 až 21.9.07
b. aktivity pre seniorov v mesiaci október – informácia
RNDr.Peter Smrek, poverený člen Miestnej rady, informoval prítomných o zahraničnej návšteve pražských seniorov v mestskej časti v dňoch 19.9. až 21.9.2007. Predsedníčka komisie SZR informovala o pokračovaní projektu podujatí a koncertov venovaných Staromešťanom – seniorom, členom klubov dôchodcov, pod záštitou starostu mestskej časti, v mesiaci október 2007 v spolupráci s oddelením kultúry a komisiou kultúry.
c. rekonštrukcia objektu Javorínska 7 (MŠ+DJ) informácia z poslaneckého prieskumu Poslanec MUDr.Marek Čambal, RNDr.Peter Smrek a predsedníčka komisie SZR informovali prítomných o poslaneckom prieskume v objekte Javorínska 7, o potrebe nevyhnutných opráv do zimného obdobia a o príprave rozpočtu na rekonštrukciu objektu. 
d. termíny rokovaní komisie SZR
Poslanci navrhli termíny zasadnutí komisie v stredu/štvrtok týždeň pred zasadnutím Miestnej rady, čo bude upresnené podľa dohody.
e. rôzne
Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o potrebe zmapovania zdravotníckych zariadení a lekární na území mestskej časti pre aktuálnu informovanosť občanov, čo zabezpečí poslankyňa Mgr.Bohdana Machajová. 

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie.
Ukončenie rokovania 20.07 hod.

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Bratislava, 4.10. 2007

Zapísala:
Jaroslava Tóthová
zapisovateľka

Doručuje sa:
- poslanci - členovia Komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta
- zástupca starostu
- poverený člen miestnej rady
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 03.10.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA