Zasadnutie komisie zo dňa 03.12.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto, konanej dňa 3.decembra 2007

Prítomní:
Ing.Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing.Viliam Denko
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr.Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnení:
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta  Šteffeková
Ing. Martin Borguľa

Program:
1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 11.decembra 2007.
2) Rôzne

Rokovanie otvoril predseda komisie nakladania s majetkom Ing.Pištek. Súčasne predložil návrh na doplnenie programu. Za bodom 1) prerokovať ako bod 2) Informáciu o ďalšom postupe predaja schválených nebytových priestorov v zmysle uznesení finančnej komisie a komisie nakladania s majetkom zo dňa 19.9.2007 a 4.10.2007. Rôzne bude bod 3).

Doplnenie programu bolo odsúhlasené hlasovaním:
Prítomní: 5
Za: 3
Zdržali sa: 2

K bodu 1)
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 11. decembra 2007

Návrh na predaj tepelnoenergetických zariadení a nebytových priestorov spoločnosti Termming, a.s.

Uznesenie č. 1/2007
Komisia nakladania s majetkom navrhuje predĺžiť nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov spoločnosti Termming, a.s. o jeden rok, t.j. do 31.12.2008, pričom výšku nájomného stanoviť minimálne na úroveň nákladov mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto  spojených s daným nebytovým priestorom.

Prítomní: 5
Za: 4
Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 2/2007
Komisia nakladania s majetkom žiada prednostu vyhodnotiť možné alternatívy usporiadania vzájomných vzťahov medzi mestskou časťou a spoločnosťou Termming, a.s.

Prítomní: 5
Za: 4
Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 3/2007
Komisia nakladania s majetkom nedoporučuje navrhovaný materiál schváliť v tomto znení na   Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Prítomní: 5
Za: 4
Zdržal sa: 1

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č.   /2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007.

Komisia nakladania s majetkom navrhované všeobecné záväzné nariadenie berie na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010

Uznesenie č. 4/2007
Komisia nakladania s majetkom žiada prednostu úradu, aby pripravil podklady týkajúce sa rekreačného zariadenia Duchonka (LV, katastrálnu mapu, využiteľnosť, náklady a pod.) s cieľom odpredaja daného prebytočného majetku.

Prítomní: 6
Za: 6

Uznesenie č. 5/2007
Komisia odporúča prednostovi úradu prehodnotiť nájomné zmluvy u nebytových priestorov z pohľadu úpravy – zvýšenia cien nájmu.
Žiada zabezpečiť plnenie tohto uznesenia prednostu úradu v koordinácii s vicestarostom zodpovedným za oblasť majetku v termíne v priebehu 1. polroka 2008.

Prítomní: 6
Za: 6

Uznesenie č. 6/2007
Komisia nakladania s majetkom v nadväznosti na kapitálový rozpočet žiada prednostu úradu predložiť koncepčné využitie Pisztoryho paláca v nadväznosti na potrebu finančných zdrojov a rentability vrátane zváženia alternatívnych finančných riešení (celková cena rekonštrukcie, predpokladané prevádzkové ročné náklady a pod.)

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.  /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia  č. 3/2005,  2/2006  a 2/2007.

Komisia nakladania s mejetkom berie  „Návrh všeobecne záväzného nariadenia ....“ na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č.  /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2005 

Komisia nakladania s majetkom berie „Návrh všeobecne záväzného nariadenia ....“ na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2006

Uznesenie č. 7/2007
Komisia nakladania s majetkom doporučuje doriešiť v spolupráci s hl. mestom SR Bratislava odpredaj spoločnosti SNP  INVEST, a.s.

Uznesenie č. 8/2007
Komisia nakladania s majetkom
a) doporučuje odpredať podiel mestskej časti v spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.
b) prehodnotiť nájomné vzťahy s TV CENTRUM, s.r.o.

Prítomní: 6
Za: 6

Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka

Uznesenie č. 9/2007
Komisia nakladania s majetkom berie správu na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007

Uznesenie č. 10/2007
Komisia nakladania s majetkom berie správu na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie č. 11/2007
Komisia nakladania s majetkom  berie návrh na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava—Staré Mesto na I. polrok 2008

Uznesenie č. 12/2007
Komisia nakladania s majetkom berie návrh na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh na vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS

Uznesenie č. 13/2007
Komisia nakladania s majetkom nesúhlasí s fyzickou likvidáciou zariadenia mobilnej ľadovej plochy a žiada, aby bola mobilná ľadová plocha ponúknutá na odpredaj, napr. cez ZMOS a pod.

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na roky 2007-2010  (uzn.č. 69/2007)

Uznesenie č. 14/2007
Komisia nehnuteľného majetku berie návrh  Koncepcie na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

Návrh na prijatie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine samostatnej rozpočtovej organizácie VEPOS, zo dňa 30.1.1992

Uznesenie č. 15/2007
Návrh na prijatie Dodatku č. 1 berie komisia nakladania s majetkom na vedomie.

Prítomní: 6
Za: 6

K bodu 2)
Informácia o ďalšom postupe predaja schválených nebytových priestorov na spoločnom zasadnutí finančnej komisie s komisiou nakladania s majetkom dňa 19.9.2007 a 4.10.2007.

Uznesenie č. 16/2007
Komisia nakladania s majetkom
a) Doporučuje predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 11.12.2007, návrh na prevod nebytových priestorov Františkánske nám. 7, MEMORY RESTAURANTS, spol. s r.o. a DECOR INTERIER, s.r.o., nebytový priestor STEFANIA S.T. s.r.o. v nehnuteľnosti Palisády 59.
b) Nedoporučuje prevod nebytových priestorov Gorkého 1 – Mc Donald´s  Slovakia, spol. s r.o.  a Šancova 82 – Aliancia žien Slovenska.

Prítomní: 6
Za: 3
Zdržali sa: 2
Proti: 1

K bodu 3)
Rôzne

Pridelenie náhradného bytu nájomcovi  zo  Štefánikovej ul. 25 v nehnuteľnosti Štefánikova ul. 41

Uznesenie č. 17/2007
Komisia nakladania s majetkom žiada prednostu úradu o informáciu, prečo byt na Štefánikovej č. 41 bol pridelený nájomcovi bytu zo Štefánikovej č. 25.
Uvedený postup bol v rozpore s prijatým uznesením č. 46/2007 zo zasadnutia komisie nakladania s majetkom a  finančnej komisie, ktoré sa konalo dňa 4.10.2007, podľa ktorého mali byť uvedené priestory ponúknuté na predaj formou verejnej obchodnej súťaže. Uvedený postup bol v rozpore s prijatým uznesením ako aj s cieľom nakladať s majetkom efektívne.

Prítomní: 6
Za: 3
Zdržali sa: 3

Uznesenie č. 18/2007
Komisia nakladania s majetkom žiada prednostu úradu o informáciu, prečo byt na Štefánikovej č. 41 bol pridelený nájomcovi bytu zo Štefánikovej č. 25.

Prítomní: 6
Za: 6
Zdržali sa: 0

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie
nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Malvína Hakošová
Bratislava: 4.12.2007

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 03.12.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ