Zasadnutie komisie zo dňa 03.12.2007

Zápisnica zo zasadnutia  Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, zo dňa 3. decembra 2007

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení  všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.7/2005
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č.1/2000, 7/2001,3/2002,4/2004,5/2004,8/2005 a 6/2007
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/2005, 2/2006 a 2/2007
5. Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka
6. Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007
Rôzne 

Začiatok rokovania: 17.oo hod.
Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“ ) privítala prítomných a prizvaných hostí, ospravedlnila neprítomných.

K bodu 1/
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010

Predsedníčka komisie SZR Informovala členov komisie o spoločnom rokovaní predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) na rok 2008.Predložila členom komisie SZR návrh na úpravu v sociálnej oblasti, ktorý bol prerokovaný spoločne s vedúcou oddelenia sociálnych vecí a vedúcou finančného oddelenia.
Ing. Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a Ing.Anna Lašánová, vedúca finančného oddelenia vysvetlili poslancom tvorbu rozpočtu mestskej časti na rok 2008 a očakávané čerpanie za rok 2007 v sociálnej oblasti.

Uznesenie 58/2007
1. Komisia SZR berie na vedomie predložený návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2008-2010 a odporúča materiál na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti.
2. Komisia SZR schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2008 v sociálnej oblasti podľa prílohy 1 a odporúča starostovi mestskej časti zapracovať tieto zmeny v sociálnej oblasti do predkladaného návrhu rozpočtu.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Predsedníčka komisie SZR predniesla poslancom a vedúcej finančného oddelenia návrh na poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku (dotácie) na podporu činnosti organizácií poskytujúcich ubytovanie a pomoc ľuďom bez domova (De Paul a OZ Domov pre každého) zo zostatku rozpočtu mestskej časti na rok 2007 vo výške cca 100 tis.Sk. Návrh nezískal podporu poslancov, ktorí odporúčali predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie pre uvedené organizácie v januári 2008.
  
K bodu 2/
Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.7/2005

JUDr.Mária Barátiová, vedúca oddelenia ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní prezentovala a zdôvodňovala predkladaný materiál. Poslanci diskutovali o materiáli. Svoje individálne pripomienky k materiálu predložia  poslanci na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti.

Uznesenie 59/2007
Komisia SZR berie na vedomie predložený materiál a odporúča tento materiál na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Komisia ďalej predkladá predkladateľovi a spracovateľovi pripomienku:
V § 6 ods.7 písm.b) „ 150,-Sk za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v historickej časti mesta“ ponechať stanovenú výšku sadzby dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvanie v historickej časti mesta s pripomienkou stanoviť povinnosť vybavovania a úhrady dane zo strany dodávateľa služby a nie zo strany občana – objednávateľa služby.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

K bodu 3/
Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č.1/2000, 7/2001,3/2002,4/2004,5/2004,8/2005 a 6/2007

Uznesenie 60/2007
Komisia SZR berie na vedomie predložený materiál a odporúča tento materiál na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/2005, 2/2006 a 2/2007

Uznesenie 61/2007
Komisia SZR berie na vedomie predložený materiál a odporúča tento materiál na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka

Uznesenie 62/2007
Komisia SZR berie na vedomie predložený materiál a odporúča tento materiál na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007

Uznesenie 63/2007
Komisia SZR berie na vedomie predložený materiál a odporúča tento materiál na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Rôzne

1/ Termíny rokovaní komisie v r.2008
Poslanci určia termíny rokovaní komisie SZR v r.2008 následne po schválení termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti.

2/ IICO klub stomikov žiadosť o priestory na činnosť
Predsedníčka komisie SZR informovala členov komisie o žiadosti svojpomocnej organizácie IIco klubu Bratislava, Latorická 7, Bratislava o poskytnutie priestorov  na činnosť organizácie  v rozsahu 1 krát do týždňa 4-5 hod. v dopoľudňajších hodinách. Dôvodom žiadosti je neúmerne vysoké nájomné v súčasných priestoroch. Organizácia predložila zoznam 9 členov s trvalým pobytom v Starom Meste.

Uznesenie 64/2007
Komisia SZR žiada prednostu a vedúcu oddelenia sociálnych vecí o vytipovanie vhodných priestorov na činnoisť IIco klubu stomikov v zariadeniach sociálnych služieb mestskej časti.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vedúva oddelenia sociálnych vecí, Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, informovala členov komisie o podobnej požiadavke ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktorá pôsobí v priestoroch klubu dôchodcov na Karadžičovej ul. a o zámere vytvorenia samostatného klubu pre zdravotne postihnutých občanov v mestskej časti.
Ďalej informovala poslancov o ponuke podpornej služby Konvalinka, n.o. Kominárska ul. v Bratislave pre osamelých a odkázaných seniorov, tzv. „záchranná seniorlinka“ , ktorej montáž signalizačného systému do domácnosti občana je zabezpečená zo strany organizácie zdarma. Požiadala poslancov MUDr.M.Čambala a MUDr.H.Ležovičovú o zabezpečenie informovanosti občanov – pacientov.

3/ Predvianočné aktivity
Vianočný koncert pre seniorov
Predsedníčka komisie SZR a vedúca oddelenia sociálnych vecí informovali členov komisie o pripravovanom Vianočnom koncerte pre seniorov, najmä pre členov klubov dôchodcov, ktorý sa uskutoční 17.12.2007 v Zichyho paláci. Pozvánka bude doručená poslancom následne. 

Mikulášske stretnutie s deťmi a klientkami Domova pre osamelých rodičov
Vedúca oddelenia sociálnych vecí pozvala poslancov na posedenie s 12 deťmi a 8 matkami - klientmi Domova pre osamelých rodičov na 13.12.2007 o 16.oo hod. Poslanci sa dohodli na zakúpení sladkostí a ovocia pre deti – daru členov komisie SZR.

Predvianočné aktivity seniorov v kluboch dôchodcov
Vedúca oddelenia sociálnych vecí predložila poslancom písomnú informáciu o aktivitách klubov dôchodcov mestskej časti v období pred Vianocami 2007 a pozvanie na tieto aktivity

Informácia o pripravovaných materiáloch na r.2008
Predsedníčka komisie SZR informovala poslancov o príprave materiálov v spolupráci s odelením sociálnych vecí a prednostom Miestneho úradu na schválenie začiatkom roka 2008;
- Dodatiok k VZN č.10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
- Dodatok k VZN č.9/2004 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze
- Návrh na zmenu výšky a spôsobu úhrad za služby poskytované v detských jasliach
- Informácia o činnosti Majáka nádeje, n.o.
- Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie poskytujúcej komplexné služby pre seniorov
a Návrh plánu činnosti komisie SZR na 1. polrok 2008.

Záverom diskusie poslancov si predsedníčka komisie SZR osvojila úlohu  zabezpečiť osobné stretnutie s riaditeľom Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s cieľom priamej informovanosti a úzkej spoluporáce poslancov – členov komisie SZR pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti, k čomu bude prizývaná aj vedúca oddelenia sociálnych vecí.
Ďalej úlohu opätovne požiadať RNDr.Petra Smreka, povereného člena Miestnej rady o zabezpečenie priebežnej informovanosti poslancov – členov komisie SZR o termínoch podujatí organizovaných pre  seniorov - jubilatov „Kytičky“.

Záver
Predsedníčka komisie SZR sa poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie.

Ukončenie rokovania: 19.3o hod.

Príloha 1/
 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Jaroslava Tóthová
zapisovateľka

Bratislava, 7.12.2007

Doručuje sa:
poslanci – členovia komisie SZR
prizvaní
prednosta Miestneho úradu
zástupca starostu
starosta

 

Komisia sociálna, zdravotná a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Výpis z rokovania komisie  zo dňa 3.12.2007

Pripomienky k bodu 2 programu/
Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení  všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.7/2005 (bod č.3)

Uznesenie 59/2007
Komisia sociálna, zdravotná a rodiny berie na vedomie predložený materiál a odporúča tento materiál na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Komisia ďalej predkladá predkladateľovi a spracovateľovi  pripomienku:
V § 6 ods.7 písm.b) „ 150,-Sk za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v historickej časti mesta“  ponechať stanovenú výšku sadzby dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvanie v historickej časti mesta s pripomienkou stanoviť povinnosť vybavovania a úhrady dane zo strany dodávateľa služby a nie zo strany občana – objednávateľa služby.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Jaroslava Tóthová
zapisovateľka

Bratislava, 5.12.2007

Príloha 1/
Pozmeňujúci návrh k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010 v sociálnej oblasti

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 03.12.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ