Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2008

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zasadala dňa 04.02.2008

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Milan Štefanec

Ospravedlnený:
MUDr. Marek Čambal

Prizvaný:
Ing. Karol Pancza
vedúci odd. správnych činností

Program: Prerokovanie návrhov
1) Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia č.3/1996 o podmienkach státia v zóna s dopravným obmedzením.
2) Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2004 o pešej zóne.
3) Návrh harmonogramu čistenia komunikácií pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto od 15.02.2008

Po otvorení zasadania komisie jej predseda oboznámil prítomných členov a pozvaných hostí s programom pracovného zasadania. S materiálmi, ktoré sú jeho programom prítomných členov komisie oboznámil Ing. Karola Panczu, ako ich spracovateľ, okrem návrhu harmonogramu čistenia komunikácií

1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením – Ing. Pancza oboznámil prítomných, že v predmetnom návrhu je zapracovaný mobil parking a povinnosť odstránenie mechanických zábran na parkovacích boxoch s termínom do 31.12.2009. Predmetné VZN bolo napadnuté protestom prokurátora, ktoré však poslanci mestskej časti neakceptovali a preto bude toto platné až do rozhodnutia Ústavného súdu na podnet prokurátora.

Uznesenie: Komisia verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu návrh Všeobecne záväzného nariadenia prijať tak, ako je predložené.
Uznesenie bolo schválené dvomi hlasmi.

2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pešej zóne - k návrhu neboli žiadne pripomienky zo strany prítomných členov komisie.

Uznesenie: Komisia verejného poriadku odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh všeobecne záväzného nariadenia o pešej zóne prijať tak, ako je predložené.
Hlasovanie: Uznesenie schválené dvomi hlasmi.

3) Návrh harmonogramu čistenia komunikácií pre mestskú časť od 15.02.2008.
Členovia komisie po preštudovaní materiálu sa zaoberali tým, či bude dostatočný počet pracovníkov na čistenie komunikácií podľa priloženého harmonogramu (36 ulíc v čase od 6,00 do 09,30 napr. v pondelok).
S uvedeného vyplýva aj otázka garancie, či toto čistenie bude možné zabezpečovať vždy v uvedené dni týždňa počas celého obdobia do 31.12.2008. Ďalej s predloženého materiálu nevyplýva, aká firma bude tieto práce zabezpečovať, a či má dostatok zamestnancov na zabezpečovanie povinnosti vyplývajúcich s predloženého harmonogramu, a či objednávateľ prác má dostatočné množstvo finančných prostriedkov na ich pokrytie. V materiáli nie je zachytená povinnosť zabezpečovania vyprázdňovania uličných košov na odpad. Ak sú tieto práce predmetom iného materiálu zatiaľ nebol nikomu predložený. Ďalšou otázkou je či objednávateľ čistenia komunikácií má zabezpečený kontrolný systém, nakoľko predložený materiál túto podstatnú súčasť neobsahuje.

Uznesenie: Komisia verejného poriadku, žiada  predkladateľa materiálu t.j. Jozefa Cepeka riaditeľ VEPOS-u o zodpovedanie otázok a predložiť ich predsedovi komisie verejného poriadku Mgr. art. Emilovi Bartkovi a členovi komisie Ing.  Milanovi Štefancovi do 08.02.2008.

Predseda komisie zapisovateľku komisie požiadal o prešetrenie obchodu na Marianskej ulici (bývalá La Paloma), akým spôsobom majú zabezpečený odvoz odpadu, či majú uzatvorenú zmluvu s OLOM alebo inou firmou, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu. Ďalej uložil zapisovateľke komisie, aby zistila či zbúraný dom na Kalvárií oproti nehnuteľnosti p. Černej má stavebné povolenie prípadne búracie povolenie nakoľko stavba nie je označená.
Uvedené úlohy je potrebné zabezpečiť do 20.02.2008.

Ing. art. Emil Bartko

Zapísala:
JUDr. Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 04.02.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.