Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 04.02.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Sven Šovčík
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Prizvaní:
MUDr.Peter Tatár, CSc.
Mgr.Ivana Hacajová
Jozef Cepek
Vladimír Hudec
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. informácia o zavedení projektu „Mobil parking“,
2. návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií lll. a lV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008,
3. návrh presného harmonogramu čistenia komunikácií pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto od 15.02.2008,
4. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
5. rôzne. 

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. informácia o zavedení projektu „Mobil parking“,
S prvým bodom programu oboznámil prítomných MUDr.Peter Tatár, CSc.

Uznesenie:
Komisia dopravy informáciu o projekte „Mobil parking“ berie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2008,                                                                                                                                    
S druhým bodom programu oboznámil prítomných pán Jozef Cepek.
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom žiada z plánu opráv výtlkov a prepadov na komunikáciách III. a IV.triedy vyčiarknuť ulice Kozia a Zochova z dôvodu prebiehajúcej stavebnej činnosti a doplniť ulice Grosslingová a Havrania.
Rekonštrukcie komunikácií odsúhlasí Komisia dopravy na základe obhliadky a stanoví poradie dôležitosti.
Dopravné prahy Komisia dopravy odporúča umiestniť pred školskými zariadeniami na uliciach Na Hrebienku, Jelenia a Palackého.

Uznesenie:
Z dôvodu intenzívnej stavebnej činnosti na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dochádza v zvýšenej miere k poškodzovaniu komunikácií III. a IV.triedy, preto Komisia dopravy žiada prednostu:
- v rámci  stavebného konania plán organizácie výstavby odsúhlasiť s oddelením správnych činností,
- pred začatím výstavby zdokumentovať existujúci stav komunikácií a pri kolaudácii vyžadovať uvedenie komunikácií do pôvodného stavu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. návrh presného harmonogramu čistenia komunikácií pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto od 15.02.2008,
S tretím bodom programu oboznámil prítomných pán Jozef Cepek.

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada prednostu zabezpečiť:
- informovanie verejnosti s navrhnutým harmonogramom prostredníctvom internetu a lokálnych médií,
- zriadenie telefónnej linky na miestnom úrade, kde by bolo možné hlásiť prípadné nedostatky v čistení komunikácií podľa harmonogramu a jej zverejnenie na internetovej stránke,
- zverejnenie dispečerskeho čísla organizácie Vepos na internetovej stránke.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
So žiadosťami oboznámil prítomných pán Glasa.
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. rôzne
S pripomienkami Bratislavskej parkovacej služby, spol.s r.o. k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007 oboznámila prítomných Ing.Jana Španková.

Uznesenie:
Komisia dopravy neodporúča odsek 6 v § 4 zrušiť.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada nové vyhradené parkovacie miesta mimo zóny spoplatneného parkovania povoľovať v čase od 8.00 do 16.00 h.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10.Jozef Cepek
11.Ing.Karol Pancza
12.Vladimír Glasa
13.MUDr.Peter Tatár, CSc.
14.Mgr.Ivana Hacajová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291


Príloha

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Záznam zo zasadnutia Komisie dopravy  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré mesto zo dňa 4.2. 2008

Komisia dopravy odporúča vydať zľavnené vyhradzovacie parkovacie karty za 10 000,- Sk s platnosťou do 31.12.2008. BPS oboznámi žiadateľa, že jemu pridelené parkovacie miesto (na základe zmeny parkovacej politiky) môže byť počas roka 2008 premiestnené do inej polohy. V prípade, že mu nové miesto nebude vyhovovať, BPS mu vráti alikvótnu časť nevyužitej služby.

14 opakovaná parkovacia karta – Heydukova ul. Box 6 – Milada Klačanská
59 opakovaná parkovacia karta – Tobrucká ul. Box č. 9  - Ing. Roman Trebichovský 

Ing. Jana Španková v. r.
predseda Komisie dopravy

Vybavuje:
Glasa, 5292 0002

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 04.02.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA