Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 4. februára 2008

Prítomní
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1./ Stanovisko komisie SZR k materiálom na zasadnutie MZ dňa 12.2.2008
1.1. Návrh optimalizácie rozmiestnenia predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (k bodu 11 programu MZ)
1.2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení neskorších predpisov (k bodu 3 programu MZ)
1.3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov (k bodu 4 programu MZ)
1.4. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998-2006 a rok 2007 – sociálna oblasť (k bodu 17 programu)
2./ Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2008 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
3./ Žiadosti o poskytnutie priestorov na klubovú činnosť pre organizácie občanov so ZP:
3.1. Združenie Sclerozis multiplex Nádej, Nad lúčkami 51, Bratislava
3.2. Echo – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Sklenárova 12, Bratislava
4./ Rôzne:
4.1. Informácie:
- Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
4.2.  Priority sociálneho rozvoja 2008

Začiatok rokovania 16.45 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných poslancov a prizvaných hostí. Členovia komisie odsúhlasili navrhovaný program.

K bodu 1/ Stanovisko komisie SZR k materiálom na zasadnutie MZ dňa 12.2.2008

K bodu 1.1. Návrh optimalizácie rozmiestenia predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (k bodu 11 programu MZ)

Predsedníčka komisie SZR požiadala RNDr. P.Smreka, povereného člena miestnej rady, predkladateľa materiálu o úvodné slovo v časti materiálu týkajúcej sa sociálnej oblasti. Poslankyňa Mgr.H. Jančovičová PhD. informovala členov komisie o stanovisku Komisie školstva, ktorá jednoznačne podporila navrhovanú optimalizáciu rozmiestnenia predškolských zariadení a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť materiál a v bode 7 alternatívu b) t.j. dobudovať objekt bývalých detských jaslí na Javorinskej 9 len pre potreby materskej školy. Predsedníčka komisie SZR  mala pripomienky k predloženému materiálu, ktoré sa týkali absencie komunikácie s odbornými zamestnancami Miestneho úradu pri tvorbe materiálu, ďalej namietala, že nebol vykonaný prieskum potrieb občanov v oblasti starostlivosti o deti v detských jasliach a tiež  z hľadiska dostupnosti týchto zariadení pre rodičov a nebol vykonaný prieskum prevádzkovania detských jaslí v rámci mestských častí Bratislavy. Informovala poslancov, že problematikou detských jaslí a ich prevádzkovania v podmienkach mestskej časti sa bude zaoberať aj pracovná skupina komunitného plánovania v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Poslanec Mgr. O.Dostál sa zaujímal o informovanosť verejnosti a zdôraznil  potrebu komunikácie s občanmi pred pripravovanými zmenami  v sieti predškolských zariadení. RNDr. P.Smrek a Mgr.H.Jančovičová PhD. uviedli, že rodičia sú o všetkých zmenách informovaní a vnímajú ich pozitívne.

Uznesenie 1/2008

Komisia SZR berie  na vedomie materiál Návrh optimalizácie rozmiestenia predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s pripomienkami a odporúča ho na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Poslanci prednesú svoje pozmeňujúce návrhy individuálne.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 1.2. Návrh  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení neskorších predpisov (k bodu 3 programu MZ)

Uznesenie 2/2008

Komisia SZR berie  na vedomie predkladaný materiál a odporúča ho na prerokovanie  a schválenie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Poslanci prednesú svoje pozmeňujúce návrhy individuálne.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 1.3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov (k bodu 4 programu MZ)

Uznesenie 3/2008

Komisia SZR berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča ho na prerokovanie a schválenie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Poslanci prednesú svoje pozmeňujúce návrhy individuálne.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 1.4. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998-2006 a rok 2007 – sociálna oblasť (k bodu 17 programu)

Uznesenie 4/2008

Komisia SZR berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča ho na prerokovanie a schválenie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/ Návrh na poskytnutie dotácii na rok 2008

Poslanci dostali písomný návrh so spracovaním 20  žiadostí o poskytnutie dotácií. Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o ďalších žiadostiach, ktoré prichádzajú na oddelenie sociálnych vecí a o skutočnosti, že v rozpočte mestskej časti na rok 2008 je schválená čiastka na dotácie vo výške 400 tis.Sk. Zároveň tlmočila  žiadosť poslankyne MUDr.H.Ležovičovej, ktorá ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí komisie SZR a požiadala poslancov o preloženie tohto bodu na nasledujúce zasadnutie.

Uznesenie 5/2008

Komisia SZR berie na vedomie informáciu  o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácie na rok 2008 a žiada predsedníčku v spolupráci s vedúcou oddelenia sociálnych vecí o predloženie žiadostí na prerokovanie na budúcom zasadnutí komisie SZR.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/ Žiadosti o poskytnutie priestorov na klubovú činnosť pre organizácie občanov so ZP:

Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o žiadostiach  organizácií Združenie Sclerozis multiplex  Nádej, Nad lúčkami 51, Bratislava s počtom cca 15 členov s trvalým pobytom v Starom Meste a Echo – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Sklenárova 12, Bratislava s počtom cca 18 členov s rodinami Staromešťanov. Organizácie žiadajú o možnosť využívať priestor na klubovú činnosť cca 1 krát za mesiac bezodplatne. Predsedníčka ďalej pripomenula obdobnú žiadosť Ilco- klubu stomikov z roku 2007 a zámer p. starostu zriadiť samostatný klub pre občanov so zdravotným postihnutím  (ďalej len „ZP“) v Starom Meste. Poslanec PhDr.Š.Holčík odporúčal  v súvislosti s vytvorením samostatného klubu pre občanov so ZP prehodnotiť záujem týchto organizácií a jednotlivcov a odhadovanú vyťaženosť a prevádzkové hodiny klubového priestoru.  Ing.Mgr.J.Pagáčová, vedúca oddelenia sociálnych vecí (ďalej len „OSV“) predloží na nasledujúce zasadnutie komisie SZR  prehľad o vyťaženosti priestorov existujúcich klubov  dôchodcov a miestnych kultúrnych centier v mestskej časti vhodných pre klubovú činnosť organizácií pre občanov so ZP,  ako aj záujem o využívanie týchto priestorov zo strany organizácií a jednotlivcov. 

K bodu 4.1. -4.2.

Predsedníčka komisie SZR informovala poslancov o zasadnutí pracovnej skupiny komunitného plánovania zloženej z poslancov, odborných zamestnancov Miestneho úradu a zástupcov Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a  pozvala prítomných na ďalšie stretnutie dňa 18.2.2008 k príprave komunitného plánu /príloha1/.  Ďalej predsedníčka komisie SZR informovala poslancov o výberovom konaní na spracovateľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ktoré prebieha v druhom kole. V prvom kole komisia nevybrala vhodného uchádzača.

K bodu 4.2.

Priority sociálneho rozvoja 2008

Poslanci – členovia komisie SZR boli vyzvaní písomne k spracovaniu návrhu priorít  v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok  2008.

Rôzne

Vedúca OSV predložila poslancom prehľad o poskytnutých jednorazových finančných výpomociach za rok 2007 v členení podľa cieľových skupín.

Záverom poslanci diskutovali o vhodných termínoch zasadnutí komisie SZR počas roka 2008. Predsedníčka komisie SZR predloží optimálny návrh po konzultácii s predsedami ostatných komisií.

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie.

Ukončenie rokovania 18.30 hod.

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Bratislava, 07.02. 2008

Zapísala:
Jaroslava Tóthová
zapisovateľka

Doručuje sa:
- poslanci - členovia Komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta
- zástupca starostu
- poverený člen miestnej rady
- starosta


Záznam z pracovného stretnutia komunitného plánovania sociálnych služieb zo dňa 24.01.08

Pracovné stretnutie otvorila Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská privítala prítomných a oboznámila ich s programom a cieľom stretnutia.

K bodu 1/

PhDr. Slavomír Krupa,CSc. predstavil prítomným činnosť a zameranie organizácie Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, oboznámil ich s podstatou, potrebou a postupom komunitného plánovania a komunitným plánom a vysvetlil postup pri tvorbe materiálu Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb a s nimi súvisiacich služieb pre seniorov pre MČ Bratislava-Staré Mesto a podkladové materiály a metodiku tvorby návrhu. Odovzdal prítomným prezentačné a informačné materiály.

Diskutované témy;

1/  skutočné a viditeľné potreby komunity Staré Mesto a  odhadované parametre na kapacity sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v komunite Staré Mesto podľa použitých metodík RPSP,
2/ nedostatočná spolupráca RPSP s výkonným orgánom MČ – sociálnym oddelením v roku 2007
3/ odporúčania na kvalitu a odbornosť sociálnej práce a služby a prístup voči klientovi (zákazníkovi) zo strany pracovníkov sociálneho oddelenia (prvého kontaktu)
4/ príčiny nedostatočného záujmu seniorov o ponuku služieb, sociálny podnik (diferencia cien za služby)
5/ potreba zvýšenej a kvalitnej informovanosti občanov o sociálnych službách pre seniorov 
6/ vyhľadávacia a prevenčná služba, spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami v komunite
5/ ponuka supervízie, školení a vzdelávania pre sociálnych pracovníkov v teréne a v zariadeniach zo strany RPSP 
5/ komunitné centrum – odporúčania, zameranie činnosti a služieb pre seniorov a možnosti zriadenia a prevádzkovania v MČ Staré Mesto v partnerstve s MVO –ponuka spolupráce zo strany RPSP, informácia o KC - zriaďované zo strany VÚC    
6/ návrh dotazníkovej formy a spätných väzieb od občanov na upresnenie reálnej potreby služieb
7/ informácia o prieskume v rámci  problematiky ľudí bez domova v m.č.Staré Mesto – pokračovanie komunitného plánu

K bodu 2 a 4/

Záver

Pracovná skupina súhlasila s doplnením členov podľa záujmu zo strany poslancov MZ

(členov Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny a zo zástupcov komunity a zariadení podľa návrhu RPSP a členov komisie pre všetky cieľové skupiny v rámci komunitného plánu).

Riaditeľ RPSP, PhDR.S.Krupa súhlasil so spracovaním témy „Rodina a deti – detské jasle, zariadenia sociálnych služieb a ostatné aktivačné a prevenčné služby v komunite Staré mesto – priority 2008“ v spolupráci s vedúcou OSV, Mgr.Ing.J.Pagáčovou, predsedníčkou komisie SZR Mgr.Ing.S.Dočolomanskou a RNDr.P. Smrekom. Podklady budú dodané pre RPSP následne.

K bodu 3/

Záver

Pracovné stretnutie skupiny  na tému „ zariadenia sociálnych služieb pre seniorov MČ Bratislava-Staré Mesto – priority 2008“ sa uskutoční dňa 18.2.2008 o 14.oo hod. v priestoroch RPSP, Františkánske nám.2, Bratislava. Členom pracovnej skupiny budú vopred doručené materiály :
- Centrum sociálnych služieb pre seniorov  (zodp. S.Dočolomanská za komisiu SZR)
-  Optimalizácia rozmiestnenia ZSS (zodp.P.Smrek)

K bodu 5-6/

S.Dočolomanská informovala prítomných o plánovanom osobnom stretnutí p.starostu Ing.Andreja Petreka s riaditeľom RPSP,PhDr.Slavojom Krupom, CSc., vo veci upresnenia zmluvných vzťahov v nadväznosti na pokračovanie komunitného plánovania, tvorby komunitného plánu sociálnych služieb a na spoluprácu s realizátorom programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V rámci zmluvy bude podrobne upresnený ďalší postup pri  tvorbe komunitného plánu. Zo strany RPSP bola daná ponuka členom skupiny na priebežné individuálne konzultácie podľa ich potrieb.

Záver:

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka komisie SZR a PhDr.Slavoj Krupa, CSc.riaditeľ RPSP poďakovali prítomným za ich aktívnu účasť. Pracovné stretnutie ohodnotil  pán S.Krupa  ako prvý významný krok v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb v MČ Bratislava-Staré Mesto.

Neprítomným poslancom budú informačné materiály odovzdané následne.

V Bratislave dňa 24.01.08

Zapísala:
S.Dočolomanská
J.Pagáčová

Doručuje sa:
- prítomní
- neprítomní členovia komisie SZR –poslanci
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 04.02.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA