Zasadnutie komisie zo dňa 04.06.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 4. júna 2008 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Peter Schmidt
Mgr. art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Ing. Jana Španková
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Ospravedlnení
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Dušan Franců

Hostia:
Ing. arch. Andrej Petrek, starosta
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Ján Dinka, vedúci investičného oddelenia
Mgr. Hacajová, vedúca oddelenia projektov
zástupcovia spracovateľskej firmy PHSR MČ   
  
Program:  
1. PHSR – SWOT analýza, návrh disparít, návrh základných strategických cieľov pre oblasť školstva - predstavenie „Návrhu PHSR predkladateľom“ - diskusia
2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie  
3. Postup prác implementovaných podľa priorít Komisie vzdelávania, mládeže a
športu  
4. Informácia o možnosti čerpať prostriedky z ŠF v novom programovom období
5. Rôzne

Priebeh rokovania

K bodu 1:
Spracovatelia PHSR MČ Bratislava – Staré Mesto prezentovali analytickú časť, SWOT analýzu a disparity, boli vznesené pripomienky predsedníčkou komisie a podnety, z čoho a čo čerpať pri vypracovávaní tejto časti PHSR. Formulovaná bola potreba spolupráce spracovateľa s komisiou.

Uznesenie:
Komisia žiada venovať oblasti školstva väčšiu pozornosť než bola do tejto chvíle v materiáli PHSR, vypracovať analytickú časť v širšom zámere, čerpať z dostupných materiálov a zdrojov, napr. Výročných správ jednotlivých zariadení... A tiež sa zamerať na kvalitu v poskytovaní „školských“ služieb v mestskej časti. Rovnako sa zaoberať analýzou údajov, ktoré budú smerovať k vízii (napr. prognózy).
Ďalšie pripomienky členov komisie poslať mailom  Mgr. Hacajovej.
 
K bodu 2:
Združenie rodičov a priateľov Materskej školy Beskydská 7, 811 05  Bratislava predložilo žiadosť o dotáciu projektu „V zdravom tele zdravý duch“ vo výške 15 000,- Sk 

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu schválila finančné prostriedky vo výške 15 000,- Sk.
Komisia do budúcnosti žiada, aby v predloženom vyúčtovaní jednotlivých žiadateľov bol rozpis položiek a stručná správa o výsledku - predložené do komisie.

K bodu 3:
O postupe prác implementovaných podľa priorít predniesol Ing. Dinka. Aktuálne informácie doplnil  Ing. arch. Petrek:
1. ZŠ Vazovova - vymaľuje sa inokedy                    
2. MŠ Šulekova  - obstarávanie projektovej dokumentácie; v uvoľnenom byte podľa požiadavky riaditeľky MŠ -  drobné úpravy počas prázdnin, pani riaditeľka vo vlastnej réžii navrhne využitie uvoľneného  bytu                     
3. ZŠ Jesenského – dokončenie                    
4. MŠ Timravina  - dokončené (združené finančné prostriedky MŠ a MČ                    
5. ZŠ Dubová  - zrealizované do konca júna 2008                        
6. ZŠ Hlboká (len havárie) – bez havárie
7. MŠ Gorazdova  - návrh na nadstavbu a následnú rekonštrukciu strechy                 
8. MŠ Búdková – vo fáze vybavovania                        
9. MŠ Karadžičova – hľadá sa dodávateľ na malú zákazku                   
10. MŠ Tabaková – vyjednávanie s vlastníkmi pozemkov

Ing. Dinka informoval o rekonštrukcii MŠ Javorinská 9, uviedol, že schválené náklady nepokryjú rekonštrukciu vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa „objavujú“ pri rekonštrukčných prácach. Upozornil o niekoľko miliónov vyššiu potrebu financií, než bola v rozpočte schválená.

Uznesenie:
Komisia vzala na vedomie uvedené informácie a žiada Ing. Dinku o vyčíslenie finančného objemu zrealizovaných investícií a zaslanie uvedenej informácie v prehľadnej forme všetkým členom komisie.
                        
K bodu 4:
Mgr. Hacajová informovala o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, v oblasti školstva je táto možnosť značne obmedzená pre školy Bratislavského kraja (nemôžu sa čerpať na rekonštrukciu, vybavenie,..), môžu sa čerpať na vzdelávanie. 

Uznesenie:
Komisia žiada Mgr. Hacajovú o priebežné informovanie riaditeľov škôl a školských zariadení o výzvach na projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, ale predovšetkým o proaktívnu pomoc a podporu riaditeľom škôl pri vypracovaní projektov.  

K bodu 5:
Ing. Dinka informoval o havarijnom stave kanalizačného potrubia zo školskej jedálne pri ZŠ Mudroňova. Tento stav sa rieši ako havária.
Mgr. Jančovičová predniesla žiadosť riaditeľa ZŠ Mudroňova Mgr. Savčinského o úpravu chodníka v záujme bezpečnosti detí v čase mimo vyučovania. Po dohode členov komisie sa bude riešiť chodník v  rámci areálu školy. A tiež o potrebe opraviť „detské ihrisko“ v objekte školy. Menovaná navrhla, aby pán riaditeľ podal projekt ako „Žiadosť o dotáciu“ do komisie prostredníctvom OZ pri ZŠ.

V Bratislave 05. 06. 2008

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

Zapisovateľka
PaedDr. Soňa Budincová

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 04.06.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.