Zasadnutie komisie zo dňa 04.06.2009

Zápisnica zo zasadnutia  Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie)  
dňa 4. 6. 2009

Finančná komisia
Prítomní :

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Viliam  Denko

Ospravedlnení :
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní :
  
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová 
 RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál

Ospravedlnený :
Ing. Martin Borguľa

Hostia :
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program :
1) Predloženie návrhov na prevod majetku  na  rokovanie miestneho
zastupiteľstva na základe
a) vyhodnotených verejných obchodných súťaží :
Jesenského 8, Cesta k Železnej studienke, Búdkova – Na Stráni,
Obchodná 7, Novosvetská – parc.č. 2830/15,   Špitálska 29
b) oslovenia  záujemcov  o prevod
Mýtna 25,  Lovinského 30,  Obchodná 42
2) Predloženie návrhov na prevod majetku  - ateliéry  Beblavého 4,
Šulekova 46                      
3) Návrh na prevod nebytových priestorov  oprávneným  nájomcom 
4)  Žiadosť p. Bustina o odkúpenie  pozemku  - 9 m2  na parc. č. 2738/4
 
K bodu 1a)  Predloženie návrhov na prevod majetku na rokovanie miestneho zastupiteľstva na základe vyhodnotených verejných obchodných súťaží

Uznesenie č. 298/2009
Finančná komisia a komisia pre nakladanie s majetkom  žiadajú prednostu úradu  pripraviť na rokovanie miestneho zastupiteľstva  návrhy na prevod nehnuteľného majetku  na základe vyhodnotenia verejných obchodných súťaží : Jesenského 8, Cesta k Železnej studienke, Búdkova – Na Stráni Obchodná 7, Novosvetská – parc.č. 2830/15,   Špitálska 29

FK
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní : 7
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

K bodu 1b) Predloženie návrhov na prevod majetku  na  rokovanie miestneho zastupiteľstva na základe oslovenia  záujemcov  o prevod

Uznesenie č. 299/2009
Finančná komisia a komisia pre nakladanie s majetkom  žiadajú prednostu úradu  pripraviť na rokovanie miestneho zastupiteľstva  návrhy   na základe  oslovenia záujemcov o prevod nehnuteľností : Mýtna 25,  Lovinského 30,  Obchodná 42

FK
Prítomní : 6
Za : 6
Proti :  0
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní : 7
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

K bodu 2) Predloženie návrhov na prevod majetku  - ateliéry  Beblavého  4, Šulekova 46

Uznesenie č. 300/2009
Finančná komisia a komisia pre nakladanie s majetkom  žiadajú prednostu úradu  pripraviť na rokovanie miestneho zastupiteľstva  návrhy  na prevod  ateliérov : Beblavého 4, Šulekova 46   podľa ceny stanovenej aktuálnym znaleckým posudkom.

FK
Prítomní : 6
Za : 6
Proti :  0
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní : 8
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0


K bodu 3) Návrh na prevod nebytových priestorov  oprávneným  nájomcom

Uznesenie č. 301/2009
a) Finančná komisia a komisia pre nakladanie s majetkom  odporúčajú   prevod  nebytových priestorov  oprávneným nájomcom   na ul. : Bjornsonova 2, Grosslingova 8,  Grosslingova 50, Obchodná 52, Šancova 82, ul. 29.augusta 28.

FK
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní : 8
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0

b) Finančná komisia a komisia pre nakladanie s majetkom  odporúčajú prevod nebytových
priestorov  minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

FK
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní : 8
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0

K bodu 4) Žiadosť p. Bustina o odkúpenie  pozemku  - 9 m2  na parc. č. 2738/4
 
Uznesenie č. 302/2009
a) Finančná komisia a komisia pre nakladanie s majetkom   prerokovala žiadosť p. Bustina
a vzhľadom na to, že  žiadateľ má v prenájme  parc. č.  2738/2, odporúča predaj parc.
č. 2738/4 v celosti. 

FK
Prítomní : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0

MK
Prítomní : 8
Za : 8
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Najbližšie  spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční  11.6.2009  s programom :
o 14.00 hod.  – vyhodnotenie  ponúk  v rámci verejnej obchodnej súťaže
o 15.00 hod.  -  prerokovanie materiálov, ktoré budú predmetom  zasadnutia miestneho zastupiteľstva 23.6.2009.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Bratislava, 5.6.2009
Zapísala : Ing. Lašánová 
                                                  
Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 04.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA