Zasadnutie komisie zo dňa 04.07.2007

Komisia dopravy pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 04.07.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková,
Mgr.Sven Šovčík,
Ing.Marián Procházka,
Ivan Bútora,
Ing.arch.Marcel Dzurilla,
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
Jozef Cepek,
Vladimír Glasa,
Vladimír Hudec

Program rokovania:
1. vyhotovenie zoznamu komunikácií, ktoré budú zaradené do plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV.triedy na najbližšie obdobie,
2. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk.
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková. Rokovanie sa uskutočnilo v teréne v čase od 15.00 do 17.30.

1. vyhotovenie zoznamu komunikácií, ktoré budú zaradené do plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV.triedy na najbližšie obdobie:

Sokolská ulica
Komunikácia je v zlom technickom stave. Komisia dopravy odporúča opraviť komunikáciu na Sokolskej ulici v takom rozsahu, ako teraz existuje, v mieste budovy  Sokolovne odporúča pripraviť projekt na rekonštrukciu komunikácie vrátane jednosmerného chodníka. V dolnej časti je komunikácia poškodená, ale jej oprava nie je nevyhnutná.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Tvarožkova ulica
Komunikácia je z prírodnej dlažby, pomerne v dobrom stave, ale jej povrchová úprava neumožňuje použitie zimných mechanizmov na odhŕňanie snehu. Komisia dopravy odporúča prešetriť, v ktorom roku bola v jej hornej časti rekonštruovaná kanalizácia a na základe toho rozhodne o jej oprave.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Partizánska ulica
Komunikácia je v úseku Lichardova, Bartoňova, Fándlyho z prírodnej dlažby, poškodená. Komisia dopravy odporúča komunikáciu zrekonštruovať s ohľadom na zjednosmernenie smerom zhora dolu a na pravej strane (smerom zhora dolu) vytvoriť parkovanie. Zároveň odporúča odstránenie stĺpikov v križovatke Partizánska a Lichardova a komunikáciu zrekonštruovať až po vjazd do nemocnice.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hrebendova ulica
Komunikácia v úseku Tichá – Nad lomom je bez chodníkov, poškodená. Komisia dopravy odporúča komunikáciu zrekonštruovať s vybudovaním chodníkov. Vykúpenie pozemkov na rozšírenie komunikácie odporúča konzultovať s investičným oddelením.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Nad lomom
Komunikácia nemá v mieste prudkého stúpania chodník. Komisia dopravy odporúča investičnému oddeleniu  pripraviť projekt na rozšírenie komunikácie – vybudovanie chodníka od existujúceho až po Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk.
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neodeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

3. rôzne
Komisia dopravy odporúča pri umiestňovaní stĺpikov spolupracovať s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, aby boli jednotné.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje: Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 04.07.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Juraj Barta