Zasadnutie komisie zo dňa 04.09.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 4. septembra 2008

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Stanovisko komisie SZR k materiálom na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
k bodu 3./MZ :
Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,
k bodu 4./MZ
Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o.
k bodu 5./MZ
Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
k bodu 6./MZ
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008  
k bodu 7./MZ
Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
k bodu 14./MZ
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Staré Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008 
k bodu 15./MZ
Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007 
2/ Rôzne

Začiatok rokovania: 16.15 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných a osobitne starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“).

K bodu 1/
Stanovisko komisie SZR k materiálom na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Starosta mestskej časti Ing.arch.Andrej Petrek, predkladateľ materiálov, uviedol materiály č.3,4,5/ MZ. Poslanci a spracovatelia materiálov diskutovali o týchto materiáloch a vyjadrili svoje návrhy a pripomienky.

k bodu 3./MZ
Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej  časti
Poslanci zdôraznili potrebu adresnosti v poskytovaní finančného príspevku rodinám s trvalým pobytom v mestskej časti v závislosti od ich príjmu a odkázanosti na pomoc mestskej časti.   Poslanci diskutovali o rozdieli medzi súčasnou výškou úhrady a navrhovanými alternatívami v porovnaní so skutočnými nákladmi a aj s inými mestskými časťami Bratislavy a o možnostiach pomoci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre nízkopríjmové rodiny. Ďalej diskutovali o perspektívnej možnosti rozšírenia služieb poskytovaných pre rodiny s deťmi v detských jasliach - zriadení detského centra a  privatizácii týchto služieb. Poslankyňa MUDr.H.Ležovičová navrhla ponechať výšku úhrad na súčasnej úrovni. Poslanec MUDr.M.Čambal navrhol alternatívu pre úpravu výšky príspevku mestskej časti pre rodičov s trvalým pobytom v mestskej časti na 30%. Pripomienky poslanca Mgr.O.Dostála, ktoré sa týkali  textu v časti B ods. 2. a 3. návrhu uznesenia si predkladateľ a spracovatelia osvojili. 

Uznesenie 30/2008
Komisia SZR prerokovala materiál „Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia s pripomienkou a návrhom  novej alternatívy v časti B.ods.2. návrhu uznesenia: „Alt.3/ vo výške 30% z mesačnej úhrady za služby poskytované v detských jasliach zaokrúhlenej na celé sto koruny/ primerane v EUR“

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 3
Zdržal sa: 0

k bodu 4./MZ
Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o.

Uznesenie 31/2008
Komisia SZR prerokovala materiál „Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o.“ a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia s pripomienkou k bodu 2) Návrhu na rozšírenie spolupráce: komisia SZR odporúča doplniť zmluvu o spolupráci o účasť mestskej časti pri prijímaní klientov

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 5./MZ
Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 32/2008
Komisia SZR prerokovala materiál „Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 6./MZ
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008  

Uznesenie 33/2008
Komisia SZR prerokovala materiál „Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008“ a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 7./MZ
Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 a zmenu Tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008

Uznesenie 34/2008
Komisia SZR prerokovala materiál „Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008“ a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 14./MZ
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Staré Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008 
Poslanci diskutovali o servisnom pracovisku opatrovateľskej služby Seniorcentra Staré Mesto, ktoré má byť zriadené na Medenej ul. v októbri t.r.

Uznesenie 35/2008
Komisia SZR zobrala na vedomie materiál „Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Staré Mesto  za roky 1998-2007 a I. polrok 2008“  a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

k bodu 15./MZ
Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007 

Uznesenie 36/2008
Komisia SZR zobrala na vedomie materiál „Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007“  a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  tento materiál prerokovať a schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2/ Rôzne
Starosta mestskej časti informoval prítomných o prioritách sociálnej politiky mestskej časti  pre budúce obdobie, ktoré predloží na prerokovanie  MZ po schválení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ďalej o materiáli, v ktorom budú vyčlenené nehnuteľnosti  v správe a majetku mestskej časti, ktoré nebudú predmetom predaja a komerčného využitia, ale budú účelovo určené na sociálny program mestskej časti.

Poslanci boli informovaní o termíne najbližšieho zasadnutia MZ v novembri t.r.
Nasledujúce zasadnutie  Komisie SZR bude v októbri t.r.    

Predsedníčka komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila rokovanie.
Ukončenie rokovania 19.00 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 5.9.2008

Zapísala:
Jarmila Tóthová, zapisovateľka

Doplnenie k bodu 3/MZ dňa 10.9.2008 na žiadosť poslanca MUDr.M.Čambala

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- vedúca OSV
- prednosta Miestneho úradu
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 04.09.2008
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ