Zasadnutie komisie zo dňa 04.10.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (spoločné zasadnutie s komisiou nakladania s majetkom) dňa 4. októbra 2007

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter  Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Ospravedlnený:
Ing. Martin Borguľa

Komisia nakladania s majetkom :
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnený: Ing. Martin Borguľa

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
Ing. Malvína Hakošová
JUDr. Marek Šujan
JUDr. Mária Barátiová

Program:
1) Smernica mestskejčasti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží
2) Návrh na prevod nehnuteľného majetku
3) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16 .októbra 2007
4) Rôzne

K bodu 1) Smernica mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží (ďalej len „smernica „)

Právne oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spracovalo smernicu pre organizovanie verejných obchodných súťaží. Upravenú smernicu podľa poslaneckých návrhov ( príloha č. l) prerokovala komisia finančná a komisia nakladania s majetkom.
Pri prerokovaní boli prijaté tieto pripomienky a pozmeňujúce návrhy:
l. V Čl.III ods. 3  v prvej vete vypustiť slovo „starostovi“. Ďalej v tomto odseku vypustiť druhú vetu.
2. V Čl.III ods. 5 vypustiť štvrtú vetu.
3. V Čl.IV. ods. 1 a 2 sa slovo „zapisovateľ„ nahrádza slovom „prednosta“.
4. V Čl.IV. ods. 3  sa nakoniec pripája veta: „Vypracovanie súťažných podmienok zabezpečí prostredníctvom odborných pracovníkov úradu prednosta.“
5. V Čl. IV sa znenie odseku 8 nahrádza novým znením : „Výška poplatku za účasť v súťaži je 500.- Sk, čo predstavuje paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa.“
6. Doplnenie Čl. IV ods. 5 navrhli členovia komisií uznesením:

Uznesenie č. 44/2007
V Čl. IV  v ods. 5 sa za slovo ohodnotením, dopľňa : „ktoré spravidla zverejní„.

FK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 3
Zdržal sa: 0

Zapracovanie pozmeňujúcich návrhov a formálnu úpravu vykoná vedúci právneho oddelenia úradu JUDr. Marek Šujan.

Uznesenie č. 45/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom schvaľujú takto formulovanú smernicu a odporúčajú starostovi vydať ju ako vnútorný právny predpis.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Návrh na prevod nehnuteľného majetku
a) Podklady k návrhom na prevod majetku boli spracované za objekty: Štefánikova 41, Leškova 2 a doručené len predsedovi finančnej komisie a predsedovi komisie nakladania s majetkom. Podklady k prevodu objektu Beskydská 10 predložené neboli, zo strany právneho a majetkového oddelenia bolo prisľúbené, že ich predložia na najbližšie zasadnutie komisie.
Komisie po prerokovaní konštatovali, že právna analýza nedáva odpoveď na požiadavku, predať uvedené nehnuteľnosti v celosti, čím by sa zabezpečila celková kvalitná rekonštrukcia  (právna analýza tvorí prílohou č. 2 zápisnice) a prijali 

Uznesenie č. 46/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po oboznámení sa s právnou situáciou  nehnuteľností na Štefánikovej 41 a Leškovej 2  ž i a d a prednostu úradu pripraviť podklady pre verejnú obchodnú súťaž s cieľom predať voľné nebytové priestory v každej z nehnuteľností  jednému vybranému záujemcovi.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

Termín predloženia podkladov: do 22.10.2007

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 2

b) Zoznam voľných priestorov predložila vedúca oddelenia nakladania s majetkom Ing. Hakošová.

Uznesenie č. 47/2007
Členovia komisií po oboznámení sa s materiálom na najbližšom zasadnutí navrhnú priestory, ktoré môžu byť predmetom prenájmu a ktoré navrhnú na odpredaj.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

Problematiku prevodu nehnuteľného majetku uzatvorili členovia spoločného zasadnutia prijatím  týchto uznesení:

Uznesenie č. 48/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že doposiaľ neboli na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložené materiály na prevod nehnuteľného majetku, o ktorom rokovali komisie na zasadnutí 27.8.2007, 13.9.2007, 19.9.2007.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 49/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že doposiaľ neboli na rokovanie komisií predložené žiadne návrhy na vysporiadanie pozemkov pod garážami napriek tomu, že podľa dohody mali byť predmetom rokovania každej komisie nakladania s majetkom.
Komisie spoločne žiadajú prednostu úradu zabezpečiť a na najbližšie zasadnutie komisií predložiť návrh na riešenie pozemkov pod garážami.
Komisie spoločne žiadajú prednostu úradu zabezpečiť a na najbližšie zasadnutie komisií predložiť zoznam bytov vo vlastníctve mestskej časti, v ktorých prebieha súdny spor.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

K bodu 3) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16 .októbra 2007

Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.  /2007, ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 50/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predložiť návrh na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

FK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Kritériá posudzovania nevymožiteľných pohľadávok a návrh na ďalší postup nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami

Uznesenie č. 51 /2007
Finančná komisia a komisia nakladadnia s majetkom konštatujú zložitosť problematiky pohľadávok a odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 101/2003 z 9.septembra 2003

Uznesenie č.52 /2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia so zrušením uznesenia.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva roku 2007(okrem dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia .

Uznesenie č. 53/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

K bodu 4)
V rôznom komisia prerokovala :
1. Informáciu o výške finančných prostriedkov na výplatu preddavku na jednorázové odmeny uvoľnených a neuvoľnených poslancov.

Uznesenie č. 54/2007
Finančná komisia súhlasí s poskytnutím preddavku na jednorázové odmeny uvoľnených a neuvoľnených poslancov v celkovej výške 300 tis. Sk.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

2. Rekonštrukcia strechy na Šulekovej ul.

Uznesenie č. 55/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom podporujú efektívnejšie a lacnejšie riešenie v porovnaní s tým, ktoré je navrhnuté v projekte pre výberové konanie.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

3. Verejné obstarávanie na práce do 4,0 mil. Sk.

Uznesenie č. 56/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prednostovi úradu vypracovať smernicu upravujúcu spôsob zadávania prác a výber zhotoviteľa pri zákazkách s nízkou hodnotou. Návrh smernice predložiť komisiám v termíne do 30 dní.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

4. Informácia o vyhodnotení plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007.
Vedúca finančného oddelenia informovala finančnú komisiu o prebiehajúcej uzávierke za I. – III.štvrťrok 2007, ktorá bude podkladom pre hodnotenie vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu a prípadné návrhy na zmenu rozpočtu na rok 2007.
Podrobnú informáciu s predpokladom očakávanej skutočnosti predloží vedúca finančného oddelenia na rokovanie finančnej komisie do 30.10.2007.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová

Bratislava, 5.10.2007

Príloha č. l
Príloha č. 2

Rozdeľovník :
l. Anna Molnárová – referát organizačný
2. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
3. členovia komisií finančnej a nakladania s majetkom
4. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 04.10.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA