Zasadnutie komisie zo dňa 05.02.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie a Komisie nakladania s majetkom ( spoločné zasadnutie ) dňa 05.02.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa

Neprítomní:
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Ondrej Dostál

Hostia:
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová
Ing. Mária Mozolová
JUDr.Marek Šujan

Program:
1) Kontrola plnenia uznesení Komisie finančnej a Komisie nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
2) Informácia o uzatváraní nájomných zmlúv na nebytové priestory s úspešnými uchádzačmi vo verejnej obchodnej súťaži.
3) Informácia o stave nájomných vzťahov u nebytových priestorov:
a) zvyšovanie nájomného
b) priestory, kde nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a priestory
c) priestory, ktoré sú voľné, neužívané
d) priestory, u ktorých končia nájomné zmluvy
4) Príprava na odpredaj nehnuteľností – napĺňanie príjmov kapitálového rozpočtu
5) Prenájom nebytových priestorov – napĺňanie príjmov bežného rozpočtu
6) Prenájom nebytových priestorov pre neziskové organizácie
7) Rôzne

Termín ďalšieho zasadania FK a KNM  v štvrtok  12. 02. 2009  o 15.00 hod.

K bodu 1 ) Kontrola plnenia uznesení Komisie finančnej a Komisie nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom prerokovali nesplnené úlohy vyplývajúce z uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach oboch komisií.

Uznesenie  č. 245/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu predložiť na nasledujúce zasadnutie komisií, ktoré sa uskutoční  12.02.2009,  písomnú analýzu zameranú na vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti využívania domovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ulici Michalská 25 v Bratislave v zmysle uznesenia č. 167/2008, ako aj uznesenia č. 199/2008.

K bodu 2) Informácia o uzatváraní nájomných zmlúv na nebytové priestory s úspešnými uchádzačmi vo verejnej obchodnej súťaži

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vzala na vedomie správu vedúceho právneho oddelenie o stave uzatvárania zmlúv o nájme nebytových priestorov so záujemcami, ktorí uspeli vo verejných obchodných súťažiach.  Z informácie vyplynulo, že doposiaľ boli uzatvorené tri zmluvy o nájme a s dvoma uchádzačmi prebiehajú rokovania. Ostatné nebytové priestory, kde sa záujemcovia vzdali práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy sú už v zozname voľných nebytových priestorov.

K bodu 3) Informácia o stave nájomných vzťahov u nebytových priestorov.
  
a) Zvyšovanie nájomného

                       
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vzala na vedomie správu vedúceho právneho oddelenia týkajúcu sa procesu  zvyšovania  nájomného za nájom nebytových priestorov. Z informácie vyplynulo, že doposiaľ došlo k zvýšeniu nájomného v 21 nájomných vzťahoch, pričom sa dosiahlo zvýšenie ročného výnosu z nájomného o 219.408,00 EUR.

b) Nebytové priestory užívané, kde nie sú uzatvorené nájomné zmluvy

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vzala na vedomie správu vedúcej majetkového oddelenia týkajúcu sa riešenia jednotlivých prípadov, kde sú užívané nebytové priestory bez riadne uzatvorenej nájomnej zmluvy. Z informácie vyplynulo, že všetky takého prípady sú aktuálne riešené v spolupráci s právnym oddelením.

c) nebytové priestory, ktoré sú voľné, neužívané

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vzala na vedomie správu vedúcej majetkového oddelenia týkajúcu sa nebytových priestorov v správe mestskej časti, ktoré sú voľné, neobsadené. Komisie zhodne konštatovali, že bude nevyhnuté opätovne vyhlásiť verejné obchodné súťaže na prenájom týchto priestorov. S uvedenou problematikou sa budú komisie zaoberať pri prerokúvaní bodu 5 programu.

d) nebytové priestory, u ktorých končí platnosť nájomných zmlúv

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vzala na vedomie správu vedúcej majetkového oddelenia týkajúcu sa nebytových priestorov v správe mestskej časti, u ktorých bol nájom dojednaný na dobu určitú a informáciu kedy doba nájmu u jednotlivých nebytových priestorov uplynie.

Uznesenie č. 246/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu predkladať  na spoločné zasadnutie komisií  informáciu týkajúcu sa zmlúv o nájme nebytových priestorov, ktoré boli dojednané na dobu určitú a u ktorých aktuálne  uplynie doba nájmu v nasledujúcich dvoch mesiacoch. V prípade, že nebude prijaté iné uznesenie komisií v danej veci, požadujú komisie, aby majetkové oddelenie a právne oddelenie postupovalo formou  návrhu dodatku k nájomnej zmluve, ktorým predĺži dobu nájmu nebytových priestorov   na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. V prípadoch, kde bude nájomca požadovať uzatvorenie zmluvy za iných, ako vyššie uvedených podmienok, bude tento prípad osobitne predložený na spoločné rokovanie komisií.

Uznesenie č. 247/2009
Štefánikova 25
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú nepredlžovať zmluvu o spolupráci s Prvou investičnou spoločnosťou a. s.  ale  uzavrieť štandardnú zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu neurčitú,  za cenu nájmu 1.500,- Sk/49,79 EUR určenú  v zmysle platného rozhodnutia starostu č. 28/2008  zo dňa 17 decembra 2008.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 4) Príprava na odpredaj nehnuteľností – napĺňanie príjmov kapitálového rozpočtu

a) domová nehnuteľnosť na ulici Leškova 2

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vzali na vedomie správu vedúcej majetkového oddelenia týkajúcu sa procesu vybavovania zmeny účelu využitia bytu nachádzajúceho sa v tejto domovej nehnuteľnosti na nebytový priestor. Odporúčajú po doručení právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu predložiť vec ma spoločné rokovanie komisií. 

b) pozemky - Búdkova cesta

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu aby do budúceho zasadnutia komisií t.j. 12.02.2009 pripravil a predložil nasledovné podklady:
- právnu analýzu predbežného opatrenia vydaného vo veci určenia neplatnosti výpovede z nájmu - pozemok na ulici Na stráni, nájomca Ing. Guspán, z pohľadu, či toto predbežné opatrenie obmedzuje aj prevod vlastníctva predmetného pozemku,
- informáciu z platného územného plánu zóny, ktorý rieši územie ulíc Búdkova cesta a Na stráni, z ktorej bude vyplývať, či je možné zabezpečiť prístup ku všetkým pozemkom v správe mestskej časti, pripojiť ich na inžinierske siete a prepojiť plánovanú komunikáciu napojenú na Búdkovu cestu s komunikáciou Na Stráni.

c)  Patrónka – cesta k Železnej studienke - pozemky

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu, aby zabezpečil vypracovanie geometrického plánu za účelom rozčlenenia   parcely. č. 5170/21 na dve parcely a to:
1. parcelu  napojenú od komunikácie K Železnej studienke -  po hranicu parcely 5170/18 a parcely 5170/16
2. parcelu od hranice vyššie uvedených parciel po parcelu 5169/1

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredať pozemky pac. č. 5170/1, 5170/2, 5170/3, 5170/4, 5170/7, 5170/8, 5170/18, 5170/17,  5170/19, 5170/20, vrátane stavieb na nich umiestnených a pozemok parc. č. 5170/21 – po rozdelení na dve parcely jednému záujemcovi.

Žiadajú prednostu miestneho úradu, aby zabezpečil všetky podklady potrebné k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže na odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností. 
 
d) domová nehnuteľnosť - Obchodná č. 7

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu , aby v súvislosti s plánovaným predajom bytov a nebytových priestorov  v stavebne a staticky narušenom trakte bytového domu súp. č. 544 na ulici Obchodná 7 v Bratislave zabezpečil tieto podklady:
1. znalecký posudok, ktorým sa stanoví všeobecná hodnota bytov a nebytových, ktoré sa nachádzajú v stavebne narušenom trakte tak, že každý byt a nebytový priestor bude ocenený samostatne,  
2. list adresovaný primátorovi hl. mesta SR, v ktorom starosta mestskej časti požiada o jeho súhlas s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na predaj bytov v stavebne narušenom trakte bytového domu na ulici Obchodná 7.

K bodu 5) Prenájom nebytových priestorov – napĺňanie príjmov bežného rozpočtu

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu, aby na spoločné zasadnutie komisií dňa 12.02.2009  predložil návrh súťažných podmienok na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom týchto nebytových priestorov:
Bezručova 8, Björsonova 2, Dostojevského rad 1, Gorkého 15, Kozia 19, Kúpeľná 10, Obchodná 52,  Podjavorinskej 13, Šancova 82, Špitálska 18, Štefánikova 41, Vajanského nábr. 15, Žilinská 8, Leškova 7

K bodu 6) Prenájom nebytových priestorov pre neziskové organizácie

Uznesenie č. 248/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu aby zabezpečil vytypovanie  nebytových priestorov, ktoré sú vhodné na prenájom pre  neziskové organizácie a predložil žiadosti neziskových organizácií na prenájom nebytových priestorov.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) Rôzne

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu miestneho úradu predložiť na najbližšie spoločné zasadnutie komisií t.j. 12.02.2009 informáciu o prenájme nebytového priestoru Cafe Propeler.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Lenka Katonová
Bratislava:  05. 02. 2009

Rozdeľovník: 
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
3. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
4. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
5. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
6. Lenka Katonová – zapisovateľ
7. Ing. Mária Mozolová
8. členovia komisie finančnej
9. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 05.02.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL