Zasadnutie komisie zo dňa 05.03.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie a Komisie nakladania s majetkom  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (spoločné zasadnutie) dňa 5. 3. 2008

Finančná komisia

Prítomní:
Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter  Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnená:
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom

Prítomní:
Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
Ing.arch. Andrej Petrek
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Informácia starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o obstaraní podest pre exteriérové sedenia - zmena rozpočtu na rok 2008
2) Informácia o príprave prevodu nehnuteľného majetku verejnou obchodnou súťažou
3) Prenájom nebytových priestorov
4) Informácia o umiestňovaní veľkorozmerných reklamných zariadení
5) Rôzne

K bodu 1) Informácia starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o obstaraní podest pre exteriérové sedenia -  zmena rozpočtu na rok 2008

Uznesenie č. 95/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom   berú na vedomie informáciu starostu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  o pripravovanom obstaraní  podest pre exteriérové
sedenia, súhlasia s použitím finančných prostriedkov  na tento účel a prípravou  návrhu  na
zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2008.
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Informácia o príprave prevodu nehnuteľného majetku verejnou obchodnou súťažou schválenou na predchádzajúcej komisii
a) prevod bytov
                            

Na rokovanie komisií predložil zástupca starostu mestskej časti stanovisko právneho oddelenia  miestneho úradu k verejným obchodným súťažiam. Po rozsiahlej diskusii bolo prijaté:

Uznesenie č. 96/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom trvajú  na splnení úlohy vyplývajúcej
z uznesenia komisií č. 93/2008 prijatého na zasadnutí dňa 21.2.2008    do 12.3.2008.
FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2

b) prevod pozemkov v zmysle uznesenia komisií č. 91/2008, prijatého na zasadnutí dňa 21.2.2008

Uznesenie č. 97/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  po oboznámení sa s priebežným plnením
úlohy žiadajú do najbližšej komisie pripraviť konkrétny postup a podmienky (kritériá) odpredaja.
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Prenájom nebytových priestorov

Uznesenie č. 98/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu pripraviť návrh na prenájom všetkých fyzicky voľných nebytových priestorov verejnou obchodnou súťažou s určením podmienok súťaže, kde doba nájmu bude  neurčitá, kritériom bude  cena za m2 do 31.3.2008.
FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4) Informácia o umiestňovaní veľkorozmerných reklamných zariadení

Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na požiadanie predsedu komisie nakladania
s majetkom informoval o súčasnej situácií umiestňovania veľkorozmerných reklamných zariadení. Po diskusii komisie prijali

Uznesenie č. 99/2008
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú, aby mestská časť neprenajímala pozemky na umiestňovanie vonkajších reklamných zariadení pokiaľ nebude prijaté všeobecne  záväzné nariadenie o umiestňovaní reklamných zariadení.
FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2

K bodu 5) Rôzne

Finančnej komisii a komisii nakladania s majetkom bola predložená informácia v zmysle uznesenia komisií č. 94/2008 prijatom na zasadnutí 21.2.2008. Komisie sa k predloženému materiálu vrátia po dôkladnom oboznámení sa na najbližšom rokovaní.

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing.Lašánová
Ing. Hakošová

1.Anna Molnárová
2.Ing. Anna Lašánová
3.Ing. Malvína Hakošová
4.Ing. Oliver Paradeiser
5.Ing. Marián Procházka
6.Ing. Vladimír Pištek
7.členovia finančnej komisie
8.členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 05.03.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.