Zasadnutie komisie zo dňa 05.03.2009

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto záznam 2/2009, z 5. 3. 2009, 16.00 h, zasadačka č.144

Prítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Mgr. Art. Emil Bartko
PhDr. Štefan Holčík
Mgr. Božena Marienková
MUDr. Halka Ležovičová

Neprítomní:
Jaroslav Ježek
Marek Ťapák
Mgr. Miroslava Babčanová
Ing. Dušan Franců

Prizvaná:
Mgr. Beata Tarjanyiová, poverená vedúca oddelenia kultúry
(v prílohe prezenčná listina)

Program:
1) Dotácie na aktivity a projekty v oblasti kultúry, prerokovanie žiadostí na rok 2009
2) Prehodnotenie Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008 -2010( uznesenie KK MZ č.2/2009 )
3) Rôzne

Predseda komisie kultúry Mgr. Sven Šovčík otvoril zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto navrhol program rokovania, ktorí členovia komisie schválili. Predložil členom komisie na prerokovanie žiadosti o dotácie na aktivity a projekty v oblasti kultúry na rok 2009.

K bodu 1) Dotácie na aktivity a projekty v oblasti kultúry, prerokovanie žiadostí na r. 2009
Komisia kultúry prerokovala 8 predložených žiadostí a rozhodla o prerozdelení dotácií na činnosť v oblasti kultúry.

Uznesenie č. 3/2009
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotácie na aktivity a projekty v oblasti kultúry na rok 2009 nasledovne:

1) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37  Bratislava
Požadovaná suma:  1.400.- Eur
schválená suma:   500.- Eur
Účel: propagácia projektu VŠVU- up - (to) – date

2/ Detský folklórny súbor  Studienka
Občianske združenie Tanec pre radosť
Tanečné štúdio Slávičie údolie 45, 811 02  Bratislava   
Požadovaná suma:  3.000.- Eur
schválená  suma: 500.- Eur
Účel: činnosť súboru, kroje, propagácia, doprava, ozvučenie.
Žiadateľ poskytne jedno bezplatné vystúpenie súboru Studienka na Vianočných trhoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

3)Marenčin PT, spol. s.r.o. 
Jelenia 6, 811 05  Bratislava
Požadovaná suma: 17.500.- Eur
spolu schválená suma:  600.- Eur
Účel: polygrafické náklady : a) tlač titulu Viera Obuchová  „Priemyselná Bratislava“    300.- Eur
b) tlač titul Ivan Szabó “Smiech a slzy Tatra revue“ 300.- Eur.

Žiadateľ uvedie v propagačných materiáloch, v elektronických, printových, internetových a iných médiách podporu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, použije logo mestskej časti na propagačných materiáloch. Poskytne 10 výtlačkov  knihy pre reprezentačné účely mestskej časti.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 2) Vyhodnotenie implementácie Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto za rok 2008
Mgr. Beata Tarjanyiová, poverená vedúca oddelenia kultúry informovala členov komisie o postupe oddelenia kultúry pri plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie na rok 2009. O podpísanej zmluve o činnosti s Divadlom  F 7, aktuálnom fungovaní centier v Zichyho paláci, na Školskej ul. a o činnosti Galérie Cypriána Majerníka a Galérie F7. Predseda komisie Mgr. Šovčík, žiadal oddelenie kultúry o písomné spracovanie štatútu Galérie Cypriána Majerníka. 

Uznesenie č. 4/2009
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto žiada prednostu miestneho úradu zabezpečiť predloženie Návrh štatútu Galérie Cypriána Majerníka na rokovanie komisie kultúry.
T: 25. 3.2009

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
                                       
K bodu 3)  Rôzne
Mgr. Emil Bartko, člen komisie, predložil písomný návrh na rozšírenie činnosti Divadla F o produkciu divadla Shalom pre najmenších, 2 x týždenne(víkendy), ktorý bol spracovaný v intenciách prijatej  Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008 -2010.

Uznesenie č. 5/2009
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto žiada oddelenie kultúry miestneho úradu preveriť možnosť zaradenia produkcie divadla Shalom v divadle F7 na Františkánskom námestí na rokovanie komisie kultúry.
T: 25. 3. 2009

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Rokovanie komisie ukončil  Mgr. Sven Šovčík, poďakoval za účasť a určil termín ďalšieho zasadnutia komisie kultúry na 25.3.2009.

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová, organizačné oddelenie
Mgr. Beata Tarjanyiová, poverená vedúca oddelenia kultúry
členovia komisie kultúry:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena  MARIENKOVÁ
PhDr. Štefan Holčík

Zapísala:
5.marca 2009
Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 05.03.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK