Zasadnutie komisie zo dňa 05.03.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia a Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 5.3. 2009

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pán Pavel Gundel 
pán Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurila
Ing. Natália Halasová
pani Soňa Párnická

Neprítomní:
pán Marek Ťapák
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek 
Mgr. Miroslava Babčanová
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Andrea Sváková

Ospravedlnení:
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
Ing. arch. Andrej Petrek
PhDr. Ivan Štassel

Program rokovania:
1.  Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva.
2.  Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda Komisie výstavby a územného plánovania – Ing. arch. Ján Mackovič.

1.  Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva.

1a) Zmena VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2009 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Informáciu predniesol Ing. Peter Schmidt.

Uznesenie:
Komisia berie prednesený materiál na vedomie.

1b) Prerokovanie vypracovanie zoznamu pamätihodností na území mestskej časti.

Informáciu predniesol PhDr. Ivan Štassel, riaditeľ Mestského úradu ochrany pamiatok, Bratislava.
Informoval členov komisií o úmysle Komisie kultúry hlavného mesta novelizovať § 14 zákona o ochrane pamiatkového fondu. V spomínanom § 14 sa pojednáva o pojme pamätihodnosť, ktoré podľa tohto zákona môže evidovať obec. Starosta mestskej časti Ing. arch. Andrej Petrek v tejto súvislosti uviedol, že pamätihodnosti nie sú týmto zákonom nijako chránené a preto navrhuje podporiť snahu o novelizovanie zákona o ochrane pamiatkového fondu. Zároveň navrhol, aby poslanci zvážili vypracovanie zoznamu nehmotných a zaniknutých pamätihodností a zamietli vypracovanie zoznamu nehnuteľností zaradených medzi pamätihodnosti.
 
Uznesenie:
Komisia berie prednesený materiál na vedomie a navrhuje na ďalšie zasadnutie komisie pripraviť návrhy nehmotných a zaniknutých pamätihodností, ktoré  by mohli byť súčasťou zoznamu.

2. Rôzne

Komisie žiadajú miestny úrad, aby na webovej stránke www.staremesto.sk boli uverejnené všetky schválené územné plány zón.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapisovateľka:
Lucia Marušinová
Jančárová Renáta

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek
pán Pavel Gundel
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
pán Marek Ťapák
pani Hana Molnárová
Ing. Marcel Rapoš
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 05.03.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA