Zasadnutie komisie zo dňa 05.05.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 05.05.2008

Prítomní:
Ing. Jana Španková
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Karol Pancza
Ing.Zuzana Lukáčová
Vladimír Hudec

Program rokovania:
1. informácia o postupe prác investičných akcií,
2. vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2007/2008,
3. vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008,
4. informácie o prípravách na čerpanie kapitálových výdavkov,
5. Bratislavská parkovacia služba, spol. s r.o.,
6. tézy parkovacej politiky,
7. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing. Jana Španková.

1. informácia o postupe prác investičných akcií,
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing. Zuzana Lukáčová.

Uznesenie:
Komisia dopravy schvaľuje nasledovné poradie:
- realizácia dopravných prahov na uliciach Jelenia, Na Hrebienku, Palackého, Galandova a Bohúňova,
- Vlčkova – oporný múr dokončenie,
- Šulekova – sanácia svahu - čerpanie finančných prostriedkov z FNM,
- Za sokolovňou – vybudovanie chodníka, rozšírenie komunikácie,
- Donovalova, dažďová kanalizácia,
- Hrebendova, dolný úsek – spracovať projektovú dokumentáciu,
- Partizánska, oporný múr – vypracovať statický posudok,
- Dankovského, oporný múr – vypracovať statický posudok,
- Kráľovské údolie – výmena cementobetónového krytu v križovatke – na základe uznesenia v bode č.3 a 4 zo zasadnutia Komisie dopravy zo dňa 14.04.2008,
- Liga pasáž – Komisia dopravy žiada prednostu vyvolať rokovanie s majiteľmi bytov a nájomníkmi nebytových priestorov vo veci rekonštrukcie Liga pasáže do 15.06.2008, v zmysle uznesenia KD a KV zo 14.4.2008 bod. 3.a 4.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Projektová dokumentácia-trhovisko Malý trh
Komisia dopravy žiada prednostu o naplnenie uznesenia v bode č.2 zo zasadnutia Komisie dopravy zo dňa 17.03.2008.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2007/2008,
S druhým bodom programu oboznámil prítomných zástupca Veposu pán Vladimír Hudec.

Uznesenie:
Komisia dopravy predložený materiál berie na vedomie a žiada materiál doplniť o:
- dátumy výjazdov,
- upresnené výdavky jednotlivých položiek,- to sme zrušili- môžete to vymazať zo zápisu)
- informácie o príjmoch z prenájmu vozidiel.

Zároveň žiada riaditeľa Veposu, aby sa výberové konania robili maximálne na dobu dvoch rokov, za účasti členov Finančnej komisie a Komisie dopravy pri zadávaní podmienok výberového konania aj pri výberovom konaní.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008,
S tretím  bodom programu oboznámil prítomných Ing. Karol Pancza.

Uznesenie:
Komisia dopravy predložený materiál berie na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. informácie o prípravách na čerpanie kapitálových výdavkov,
Štvrtý bod bol prerokovaný spolu prvým bodom rokovania.

5. Bratislavská parkovacia služba, spol. s r.o.
S piatym bodom programu oboznámila prítomných Ing.Jana Španková.
Informovala o požiadavke spoločnosti BPS spol. s r.o. ohľadne navýšenia základného imania spoločnosti. O tejto požiadavke môže rozhodnúť zastupiteľstvo mestskej časti, preto je zvolané mimoriadne zastupiteľstvo na 7.5.2008.

Uznesenie:
Komisia dopravy, vzhľadom na to, že vzťah medzi mestskou časťou a Bratislavskou parkovacou službou, spol. s r.o. je nerovný, odporúča mestskej časti nezotrvávať v tomto vzťahu, nenavýšiť základné imanie a hľadať cesty, ako čo najefektívnejšie vystúpiť z tejto spoločnosti.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. tézy parkovacej politiky,
- tézy boli zaslané starostovi mestskej časti – bude k nim samostatné rokovanie u starostu

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada prednostu prostredníctvom právneho oddelenia o analýzu VZN č.3/96 o podmienkach státia v zóne s dopr. obmedzením.
Termín: do zberu materiálov na júnové zastupiteľstvo

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. rôzne
-  prerokovanie protestu prokurátora k VZN č.1/2005 -  bod č.1 programu zastupiteľstva
S protestom prokurátora oboznámil prítomných Ing. Karol Pancza.
- prerokovanie protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č.3/2007 z 27.03.2007 a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č..../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia  č.3/2007 z 27.03.2007.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča čiastočne vyhovieť protestu prokurátora - požadovať identifikačné údaje tak, ako je návrh uznesenia v materiály na zastupiteľstvo.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- pracovné skupiny v rámci prípravy stratégie PHSR

Informáciu podala predsedkyňa komisie, PHSR zahrňuje územný rozvoj, základnú infraštruktúru a životné prostredie
- územný rozvoj, dopravná infraštruktúra (vrátane riešenia všetkých druhov dopráv), parkovanie, miestne komunikácie a chodníky, pešie zóny, inžinierske siete, odpadové hospodárstvo, zeleň, ihriská, verejné priestranstvá, environmentálne povedomie obyvateľov.

Uznesenie:
Členovia Komisie dopravy zašlú predsedkyni vízie do plánu do konca týždňa.

Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10.Ing.Karol Pancza
11.Ing.Zuzana Lukáčová
12.Vladimír Hudec

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 05.05.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK