Zasadnutie komisie zo dňa 05.08.2008

Zápisnica zo spoločného zasadnutia Komisie nakladania s majetkom a Finančnej komisie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 5. augusta 2008

Program:
1) domová nehnuteľnosť na ulici Michalská 25
2) problematika domov v podielovom spoluvlastníctve   
3) prenájom nebytových priestorov 
a) vysúťažené prenájmy   
b) voľné NP – nevysúťažené  
c) informácie o zvyšovaní nájomného
4) naloženie s nehnuteľnosťami na ulici Beskydská 10, Leškova 2
5) návrh na zrušenie uznesenia na predaj NP na Gorkého ulici–Jalta bar

Prítomní:
podľa prezenčných listín

Termín ďalšieho zasadnutia komisie: 19. 08. 2008 o 15,00 h, miestnosť č. 114

K bodu 1) nehnuteľnosť na ulici Michalská 25
Komisie boli informované, že od r. 1997, kedy bola uzatvorená „Dohoda spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou“, nebola uhradená mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, žiadna platba podľa tejto dohody.

Uznesenie č. 1
Komisie žiadajú prednostu MiÚ zabezpečiť právnu analýzu všetkých zmluvných vzťahov, ktoré upravujú nakladanie spoluvlastníkov s nehnuteľnosťou na ul. Michalská 25 so zameraním na kontrolu finančných povinností zmluvných strán a so zameraním na analýzu možnosti odpredaja spoluvlastníckeho podielu, ktorý je v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti:  0

KNM
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

Uznesenie č. 2
Komisie žiadajú prednostu MiÚ, aby zabezpečil vypracovanie ekonomickej analýzy nakladania s domovou nehnuteľnosťou na ulici Michalská 25 zameranej na možné výnosy a ušlý zisk. 

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

KNM
Prítomní: 7
Za: 7
Proti:  0

K bodu 2) Problematika domov v podielovom spoluvlastníctve  

Uznesenie č. 3
Komisie žiadajú zástupcu starostu a prednostu MiÚ pripraviť a predložiť materiál na septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktorého predmetom bude návrh zmeny Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom  .......... v Čl. 6 bod B, písm. c) takto:
mestská časť Bratislava – Staré Mesto bude iniciovať odpredaj spoluvlastníckeho podielu v rámci predkupného práva spoluvlastníkovi, minimálna cena spoluvlastníckeho podielu bude cena určená znaleckým posudkom za podmienky, že záujemca o nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu zabezpečí nájomníkom primerané náhrady alebo zaručí kontinuitu nájmu podľa platnej legislatívy.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

KNM
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 3) Prenájom nebytových priestorov 
 
a) vysúťažené NP  

Komisie boli informované, že z doteraz vysúťažených prenájmov NP ani v jednom prípade nedošlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. Príčinou je z veľkej časti zlý technický stav prenajímaných NP a vysoké nároky na investície do NP. 

Uznesenie č. 4
Komisie žiadajú rokovať v odôvodnených prípadoch s ohľadom na výšku investície o možnosti uzatvorenia zmlúv o nájme nebytových priestorov  na dobu určitú na dlhšie časové obdobie v záujme zabezpečenia návratnosti investície vloženej do NP nájomcom.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

KNM
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

b) voľné NP – nevysúťažené  

Uznesenie č. 5
Komisie žiadajú prednostu MiÚ, aby na nasledujúce rokovanie komisií zabezpečil predloženie zoznamu nebytových priestorov, na ktoré neboli v rámci verejných obchodných súťaží doručnené žiadne ponuky a pripraviť návrh odpredaja týchto NP v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 

c) informácie o zvyšovaní nájomného

Komisie vzali na vedomie informáciu vedúceho právneho oddelenia o priebehu zvyšovania nájomného za prenájom nebytových priestorov.

Uznesenie č. 6
Komisie žiadajú prednostu, aby zabezpečil pravidelné predkladanie informácií na rokovanie komisií o postupe zvyšovania nájomného za prenájom nebytových priestorov najmä informácií, v ktorých prípadoch už k zvýšeniu nájomného došlo a o akú sumu bolo nájomné zvýšené.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

KNM
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

K prerokovaniu bodu 4 a 5 programu sa komisia vráti na ďalšom zasadnutí.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie


Zapísala:
Lenka Katonová

Rozdeľovník:
p. prednosta
Ing. Lašánová
p. Molnárová

Zápisnica Komisie nakladania s majetkom a finančnej zo dňa 05.08.2008.pdf

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 05.08.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL