Zasadnutie komisie zo dňa 05.09.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zo dňa 5. septembra 2007

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1. Stanovisko k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy o opatreniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru
2. Návrh na určenie nájomcov 5 vyčlenených obecných bytov v zmysle čl.2 A.ods.2 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom m.č.Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto
3. Materiály do MR a MZ ( stanovisko )
4. Rôzne - informácie
4.1. Informácia o výberovom konaní na pozíciu vedúcej oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu m.č.Bratislava-Staré Mesto
4.2. úprava rozpočtu 2007, návrh rozpočtu 2008
4.3. návrh rozpočtu na rekonštrukciu objektu MŠ a DJ Javorinská 7
4.4. tvorba komunitného plánu  
4.5. informácia o aktivitách pre seniorov jún-september 2007
4.6. termíny zasadnutí komisie SZR október – december 2007
4.7. rôzne

Začiatok rokovania 17.00 hod.
Predsedníčka komisie privítala prítomných poslancov, prizvaného RNDr. Petra Smreka, povereného člena Miestnej rady a pani zapisovateľku.

K bodu 1/
1. Stanovisko k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy o opatreniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len komisia SZR“) uviedla materiál a vysvetlila prítomným svoje stanovisko – návrh na spoločné rokovanie zástupcov Magistrátu hl.m.SR Bratislavy so zástupcami mestských častí Bratislavy a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pred prijatím VZN na tému aplikácia zákona č.305/2005 Z.z. na podmienky samosprávy hl.m.SR a mestských častí Bratislavy.  Ako problém uviedla nedostatočnú komunikáciu a spoluprácu všetkých zainteresovaných strán pri výkone opatrení sociálno-právnej ochrany, sanácie rodinného prostredia a účinnej sociálnej intervencie. Ďalej  potrebu komplexného a systémového prístupu.  RNDr. Peter Smrek vysvetlil členom komisie stanovisko uvedené v materiály č.10 predkladaného do MZ.
 
Poslanci diskutovali o jednotlivých častiach navrhovaného VZN, ktorého výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je  v kompetencii Magistrátu hl.m.SR Bratislavy. Predsedníčka komisie SZR a Mgr. Ondrej Dostál upozornili na skutočnosť, že pri poskytovaní príspevku na dopravu poskytovateľ neposudzuje príjem rodičov a priebežne je tento príspevok poskytovaný odkázaným rodičom zo strany mestských častí formou jednorázových dávok a príspevkov /*. Mgr. Ondrej Dostál a MUDr. Marek Čambal   upozornili na riziko formálneho záujmu niektorých rodičov o dieťa (vzhľadom na ich spôsob života),   pri využívaní príspevku na dopravu, čím neumožňujú právnu  voľnosť dieťaťa a prípadné osvojenie. PhDr. Štefan Holčík upozornil prítomných na skutočnosť, že pracovníci Magistrátu hl.m.SR Bratislavy už tieto opatrenia vykonávajú v zmysle existujúceho VZN hl.m.SR Bratislavy, pričom príspevky rodičov sú poskytované z mestského rozpočtu bez dotácií zo strany štátu.  Mgr. Helga Jančovičová PhD. zdôraznila potrebu systémového prístupu, uviedla, že navrhované VZN  rieši len finančnú otázku a navrhla riešiť spoločné stretnutie zainteresovaných subjektov formou Workshopu následne po prijatí VZN hl.m.SR Bratislavy. Predsedníčka komisie SZR navrhla prítomným zorganizovať pracovné stretnutie zainteresovaných   k opatreniam sociálno-právnej ochrany detí  a sociálnej kurately na úrovni mestskej časti Bratislava-Staré  Mesto.

Uznesenie č.46/07
Komisia sociálna, zdravotná a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) zobrala na vedomie návrh VZN hl.m.SR Bratislavy o opatreniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru

K bodu 2/
Návrh na určenie nájomcov 5 vyčlenených obecných bytov v zmysle čl.2 A.ods.2 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto.

Predsedníčka komisie SZR informovala členov komisie o požiadavke zástupcu starostu, MUDr. Petra Tatára, CSc., ktorý žiada komisiu SZR o stanovisko k určeniu nájomcov 5 vyčlenených obecných bytov. Vyzvala členov komisie aby sa vyjadrili k spôsobu výberu nájomcov bytov a k samotným žiadateľom o riešeniu ich bytového problému. Poslanci diskutovali k spôsobu výberu nájomcov z predloženého zoznamu 572 žiadateľov o byt – stav k 15.8.2007 a k výberu 9 žiadateľov, ktorý spracovali pracovníci oddelenia nakladania s nehnuteľným majetkom v spolupráci so sociálnym oddelením.

Mgr.Ondrej Dostál zdôraznil potrebu vypracovania kritérií pre výber nájomcov obecných bytov, Mgr.Helga Jančovičová, PhD. navrhla príjem z predaja voľných obecných bytov použiť na výstavbu sociálnych bytov (ubytovne), PhDr.Štefan Holčík navrhol riešiť obecnými bytmi vyčlenenými na dobu nájmu 1 roka len krízové a havarijné stavy a súhlasil s predloženým návrhom 9 vytipovaných žiadateľov. MUDr.Marek Čambal navrhol využitie 5 vyčlenených obecných bytov  podľa osobitných kritérií nie len pre občanov v sociálnej núdzi, ale aj podľa akútnych potrieb občanov. Predsedníčka komisie SZR informovala o aktuálnej bytovej a sociálnej situácii 2 vytipovaných žiadateľov. Navrhla členom komisie zaoberať sa riešením bytovej a sociálnej situácie žiadateľov zaradených do existujúceho zoznamu v nasledujúcom období.

Uznesenie č.47/07
Komisia SZR sa vyjadrí  k návrhu na určenie nájomcov 5 vyčlenených obecných bytov v zmysle čl.2 A.ods.2 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti a  s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti následne, až po vyčlenení konkrétnych disponibilných bytov určených na tieto účely.

K bodu 3/
Materiály do MR a MZ ( stanovisko )

Poslanci –členovia komisie diskutovali o návrhu na druhú zmenu rozpočtu.

Uznesenie č. 48/07
Komisia SZR žiada zástupcu starostu RNDr.Petra Tatára o predloženie informácie o príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti v prepojení s komunitným plánom rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti a informáciu o odhadovaných nákladoch.

K bodu 4/
4. Rôzne - informácie

4.1. Informácia o výberovom konaní na pozíciu vedúcej oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti
Predsedníčka Komisie SZR informovala prítomných o výberovom konaní, o uchádzačkách a o výsledku konania. Výberová komisia vybrala za vedúcu oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti pani Mgr. Ing. Jarmilu Pagáčovú.

4.2. Úprava rozpočtu 2007, návrh rozpočtu 2008
Predsedníčka komisie SZR a RNDr. Peter Smrek informovali prítomných o príprave materiálov; úprava rozpočtu 2007 pre oblasť sociálnu v nadväznosti na organizačnú zmenu a zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti k zariadeniu RETEST a návrh rozpočtu na rok 2008, ktoré budú predmetom rokovania komisie SZR v najbližšom období. RNDr.Peter Smrek predložil prítomným prehľad o počte vybavených žiadostí o jednorázovú finančnú pomoc aj vo finančnom vyjadrení za 1. polrok 2007.

4.3. Návrh rozpočtu na rekonštrukciu objektu MŠ a DJ Javorinská 7
Komisia SZR sa oboznámila s materiálom  - overovacia štúdia možnosti využitia objektu Javorínska 7 pre účely materskej školy a detských jaslí, ktorú predložil na rokovanie komisie Ing.J.Dinka , vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti.

Uznesenie č. 49/07
Komisia SZR odporúča prerokovať overovaciu štúdiu a prehodnotiť navrhovaný rozpočet na rekonštrukciu a výstavbu objektu Javorínska 7 pre účely materskej školy a detských jaslí vo vecne príslušných komisiách výstavby a územného plánu, finančnej a nakladania s majetkom.

4.4. Tvorba komunitného plánu
Predsedníčka komisie SZR a RNDr.Peter Smrek informovali členov komisie o postupe Rady pre poradenstvo v sociálnej práci pri tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti, o prvej časti komunitného plánu pre cieľovú skupinu seniorov a o stretnutí zainteresovaných  partnerov, ktoré sa uskutočnilo 3.9.2007. Predsedníčka komisie SZR predložila prítomným informatívne materiály.

4.5. Informácia o aktivitách pre seniorov jún-september 2007
Predsedníčka komisie SZR a RNDr.Peter Smrek informovali členov komisie o aktivitách pre seniorov v letnom období a v septembri. Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o podujatí  „Opekačka na Partizánskej lúke“ v júli, v ktorej majú záujem pokračovať seniori organizovaní v Jednote dôchodcov Slovenska aj v septembri. Pozvala poslancov, členov komisie,  na koncert venovaný Staromešťanom, ktorý sa uskutoční 6.9.2007 v Klariskách a ktorého hostiteľom je starosta mestskej časti. Podujatie je organizované v spolupráci s primátorom hl.m.SR Bratislavy Andrejom Ďurkovským, BKIS a Asociáciou náročného diváka. RNDr.Peter Smrek informoval poslancov o tradičnom výmennom zájazde a o stretnutí so seniormi z Prahy 1, ktorého pokračovanie organizuje v Bratislave v dňoch 19.9.-21.9.2007. Poslanci komisie SZR budú podrobne informovaní o programe návštevy pražských seniorov v Bratislave po upresnení. Ďalej RNDr.Peter Smrek informoval poslancov o podujatiach organizovaných pre jubilujúcich seniorov mestskej časti, ktoré sa uskutočnia v septembri:  12.9.2007, 20.9.2007,26.9.2007 v čase vždy o 14.3o hod. v Zichyho paláci pod názvom  „Kytičky“.

4.6. Termíny zasadnutí komisie SZR október – december 2007
Termíny zasadnutí komisie SZR do konca roka 2007 upresnia jej členovia až po rokovaní MZ dňa 18.9.2007, t.j. po upresnení plánu zasadnutí MR a MZ.

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie.
Ukončenie rokovania 19.00 hod.

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Bratislava, 7.9. 2007

Zapísala:
Jaroslava Tóthová
zapisovateľka

Doručuje sa:
- poslanci - členovia Komisie SZR
- prednosta
- zástupca starostu
- poverený člen miestnej rady
- starosta

 


/* finančná pomoc poskytovaná žiadateľom (zák.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č.9/2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze) nie len účelový príspevok na dopravu §2 návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy
Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 05.09.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Chýbajúci poslanci: MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA