Zasadnutie komisie zo dňa 05.11.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (spoločné zasadnutie s komisiou nakladania s majetkom) dňa 5.novembra 2007

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter  Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
Bc.Gabriela Vyhnáliková
Ing. Martin Borguľa

Komisia nakladania s majetkom :
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
Mgr. Ondrej Dostál
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnený:
Mgr. Ondrej Dostál

Program:
1)Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 13.novembra 2007.
2)Rôzne

Spoločné rokovanie komisií otvoril a viedol predseda komisie nakladania s majetkom Ing. Pištek. Súčasne predložil návrh na doplnenie programu tak, aby za bodom 5) programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol v komisii prerokový bod 5a) Zoznam majetku, ktorý si mestská časť ponechá a nebude predmetom prevodu  - v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 35/2007 z 24.4.2007 a Čl. 3 ods.l Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
Doplnenie programu bolo odsúhlasené hlasovaním:

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 1) Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007 (vrátane dodatku k materiálu č. 1)

Uznesenie č. 57/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom

konštatujú, že navrhované zníženie položky  príjmov z prenájmu bytov a nebytových priestorov o 4 485 tis. Sk je z dôvodu neplnenia rozpočtovaného príjmu. Vyzývajú vedenie úradu zodpovedné za majetkovú oblasť k väčšej aktivite pri prenájme nebytových priestorov a k prijatiu opatrení, ktoré by zefektívnili príjem z prenájmu majetku,

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

žiadajú predložiť podrobné zdôvodnenie výšky finančných prostriedkov na obstarávanie
stlpika na Františkánske nám.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 2) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2007, ktorým sa mení a doplňa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2007 z 18. mája 2005, č. 2/2006 z 26. júna a č. 2/2007 z 27. marca 2007.

Uznesenie č. 58/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predložený návrh na vedomie.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 3) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ..../2007, ktorým sa mení doplňa VZN mestskej časti Bratislava –Staré Mesto č. 7/2007 o volných pouličných aktivitách

Uznesenie č. 59/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predložený návrh na vedomie.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 4) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok

Uznesenie č. 60/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú pohľadávky pod bodom 3,4,5 ponechať s tým, že mestská časť uplatní pohľadávku návrhom na konkurz.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Zdržali sa: 2

Uznesenie č. 61/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu vypracovať zoznam dlžníkov, ktorí si dobrovoľne neuhradili svoje záväzky voči mestskej časti s rozdelením na tých, kde mestská časť bola úspešná v uplatnení pohľadávky a tých, kde nebola úspešná.

FK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

K bodu 5) Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú Pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží

Uznesenie č. 62/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že materiál je spracovaný tak, ako bol schválený uznesením finančnej komisie a komisie nakladania s majetkom č.45/2007 a zastávajú názor, že nie je potrebné prerokovať tento materiál v miestnom zastupiteľstve.

FK
Prítomní: 9
Za: 8
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 6
Zdržali sa: 2

K bodu 5a) Zoznam majetku, ktorý si mestská časť ponechá a nebude predmetom prevodu

Uznesenie č. 63/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú, že uznesenie miestneho zastupiteľstva č.35/2007 písm. A bod 2 nebolo splnené, za nesplnenie je zodpovedný zástupca starostu. Navrhujú starostovi mestskej časti vyčleniť majetok, ktorý by si mala mestská časť ponechať:

budova miestneho úradu,
miestne kultúrne centrá vrátane Zichyho paláca,
Pisztoryho palác,
budovy základných škôl,
budovu Domova dôchodcov na Podjavorinskej ul.

FK
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 3

K bodu 6) Návrh na predaj nebytového priestoru č.901 v dome na Františkánskom nám č.7,
K bodu 7) Návrh na predaj nebytového priestoru č. 900 v dome na Františkánskom nám č.7,
K bodu 8) Návrh na predaj nebytového priestoru č.290 v dome na Gorkého ul. č. 1
K bodu 9) Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 na ul. Palisády 59 a návrh na predaj  nehnuteľností na ulici Palisády
K bodu 10) Návrh na predaj nebytového priestoru č.904 v dome na Šancovej ul. 8

Uznesenie č. 64/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom 
a)  konštatujú, že predložené materiály sú pripravené v súlade s uzneseniami komisií,
b) žiadajú prednostu úradu ku každému návrhu na prevod doložiť k materiálom výpis z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, resp. živnostenského registra, ak žiadateľom je osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona,
c) odporúčajú  miestnemu zastupiteľstvu schváliť navrhované prevody majetku za predpokladu, že budú zosúladené s ustanoveniami zákona o majetku obcí.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
        
MK
Prítomní: 8
Za: 7
     
K bodu 11) Plán zimnej služby na sezónu 2007/2008

Uznesenie č. 65/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predložený plán na vedomie

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 12) Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zimnom období od 15. novembra 2007 do 31. marca 2008.

Uznesenie č. 66/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predloženú informáciu na vedomie

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 13) Správa finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 67/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predloženú informáciu na vedomie

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

K bodu 14) Správa mandátovej komise Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Uznesenie č. 68/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom berú predloženú informáciu na vedomie

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

2.) Rôzne
Zástupca starostu mestskej časti predniesol požiadavku prednostu úradu o vyčlenenie jednoizbového bytu pre budúceho zamestnanca, ktorý nemá trvalé bydlisko v hl.m.SR Bratislava.

Uznesenie č. 69/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom nedoporučujú vo všeobecnosti riešiť bytovú otázku zamestnancov úradu.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Zdržal sa: 1

MK
Priítomní: 7
Za: 6
Zdržal sa: 1

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Bratislava: 6.11.2007

Zapísala:
Ing. Lašánová
Ing. Hakošová

Rozdeľovník :
Anna Molnárová – referát organizačný
Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
Ing. Marián Procházka – predseda komisie
Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
Ing. Oliver Paradeiser –prednosta úradu

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 05.11.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL