Zasadnutie komisie zo dňa 05.11.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom a Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, zo dňa 5. 11. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík

Neprítomní:
Mgr. Sven Šovčík
Bc.Gabriela Vyhnáliková
Ing. Martin Borguľa

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová
Mgr. Ondrej Dostál

Neprítomní:
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
Ing.Mária Mozolová
JUDr.Marek Šujan

Program:
1. Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží (prenájom nebytových priestorov Krížna 38, predaj pozemku parc.č. 2830/15 na ul. Novosvetská)
2. Vyhlásenie verejných obchodných súťaží (Obchodná 7, Hollého 13)
3. Termming, a.s  žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
4. Informácia o príprave materiálu na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie
5. Vypracovanie právnej analýzy – záhradkárska oblasť Matúšova
6. Nebytové priestory Cintorínska – žiadosť o informáciu
7. TV Centrum – vypracovanie právnej analýzy nájomnej zmluvy

K bodu 1) Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží (prenájom nebytových priestorov Krížna 38, predaj pozemku parc.č. 2830/15 na ul. Novosvetská)
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom vyhodnotila verejné obchodné súťaže na uvedené nehnuteľnosti. Vyhodnotenie je obsahom osobitného zápisu v zmysle Smernice, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží.

K bodu 2) Vyhlásenie verejných obchodných súťaží (Obchodná 7, Hollého 13)

Uznesenie č. 347/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž  na nebytové priestory Obchodná 7 a Hollého 13  za štandardných podmienok – 70/30, t.j. cena /účel.
Termín vyhlásenia: 11.11.2009
Predloženie ponúk: do 26.11. 2009 do 12.00 hod.
Termín vyhodnotenia:  1.12.2009

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Termming, a.s žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 348/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť prípravu podkladov a ich predloženie do najbližšieho spoločného zasadnutia komisií.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Informácia o príprave materiálu na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie
Ing. Mozolová informovala o príprave materiálu na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie na základe mimoriadnej inventarizácie vykonanej v zrušenej rozpočtovej organizácii VEPOS Staré Mesto. (Vyradenie nehnuteľného majetku v zmysle Čl. 6 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podlieha rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie č. 349/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom zobrali informáciu na vedomie a súčasne žiadajú prednostu úradu preveriť, či súčasne s návrhom na vyradenie pozemkov nebudú dotknuté aj na nich vybudované studne.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Vypracovanie právnej analýzy – záhradkárska oblasť Matúšova

Uznesenie č. 350/2009
Finančná komisia  a komisia nakladania s majetkom požadujú, aby právne stanovisko k vzťahom medzi mestskou časťou a záhradkárskou oblasťou Matúšova vypracovala nezávislá právnická kancelária. Po jeho obdržaní bude dohodnuté spoločné stretnutie komisií za účelom zaujatia stanoviska.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Nebytové priestory Cintorínska – žiadosť o informáciu

Uznesenie č. 351/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom (nadväzne na uznesenie č. 340/2009) žiadajú prednostu úradu predložiť informáciu o uvoľnení priestorov na Cintorínskej ul., v ktorých v súčasnosti sídli Miestny hasičský zbor.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) TV Centrum – vypracovanie právnej analýzy nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 352/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť na najbližšie zasadnutie komisií právnu analýzu zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou TV Centrum, s.r.o.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
V Bratislave, 9.11.2009

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom
8. Ing. Mária Mozolová
9. Ing. Marek Šujan

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 05.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA