Zasadnutie komisie zo dňa 05.12.2007

Záznam z rokovania komisie kultúry miestneho zastupiteľstva z 5. decembra 2007

Prítomní:
predseda:
Mgr. Sven Šovčík
členovia:
Mgr.Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
Mudr.Halka Ležovičová
Mgr. Miroslava Babčanová

Neprítomní:
Ing. Dušan Francu
Marek Ťapák
PhDr. Štefan Holčík
(v prílohe prezenčná listina)

Program:

1/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na r. 2008-2010 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na r. 2008 – 2010.

K bodu 1/

Predseda kultúrnej komisie Mgr. Sven Šovčík otvoril rokovanie o Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008-2010. Členovia komisie prerokovali jednotlivé položky bežného a kapitálového rozpočtu a návrh tvorby použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za oblasť kultúry.

Uznesenie 38
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiada vedúcu finančného oddelenia Ing. Annu Lašánovú zistiť, či bol zrealizovaný nákup mixážneho pultu pre obradnú sieň v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici.                                            

V prípade, že nákup nebude realizovaný v roku 2007, komisia žiada zaradiť túto položku do kapitálového rozpočtu na rok 2008, tak, že sa zníži kapitálový výdavok na Staromestskú knižnicu na sumu 560 tisíc Sk. (slovom päťstošesťdesiattisíc korún slovenských).

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Uznesenie 39
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navrhuje doplňujúce uznesenie nasledovného znenia:

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Staré Mesto viaže použitie finančných prostriedkov kapitálového rozpočtu v položke revitalizácia Pisztoryho paláca, položka 0820 bod 4) vo výške 15 miliónov-Sk (slovom pätnásťmiliónov slovenských korún) do schválenia Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca miestnym zastupiteľstvom.“ 

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3

Mgr. Sven Šovčík
predseda komisie kultúry

Rozdeľovník:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta miestneho úradu
Hana Molnárová , organizačné oddelenie
Ing. Anna Lašánovávedúca finančného oddelenia 

členovia komisie kultúry:
MGR. SVEN ŠOVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Alena Nitschneiderová
zapisovateľka komisie kultúry

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 05.12.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Marek ŤAPÁK